เอกสารการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
++เอกสารการประชุมสัมนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่” ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
++เอกสารการจัดตั้งสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย คลิกอ่านที่นี่
++หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอนุญาติให้สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2558 คลิกอ่านที่นี่
++ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใซ้จ่ายใบการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถีน. พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิกอ่านที่นี่
++ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น. พ.ศ. ๒๕๕๗ คลิกอ่านที่นี่