8458599952
ทำเนียบรุ่น
หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2553 (หลักสูตร 15 วัน)
วัน อาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2552 (รุ่นที่ 2)
  โรงแรมริเวอร์ไซด์ (เชิงสะพานกรุงธน) เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
 
nom
ท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเช่นรูปถ่ายให้ส่งได้ที่ nom2513@gmail.com หรือโทรศัพท์ 0894248484  พนมไพร ครับ
ลำดับที่ รูปภาพ จังหวัด ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ E - Mail
1   กาญจนบุรี นายปิยพล บุญมานุช นิติกร 7วช ทม.กาญจนบุรี 081-8589804  
2   กาฬสินธุ์ นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์ รองปลัดเทศบาล ทต.นาคู 081-9121341 navy3664_@hotmail.com
3   กาฬสินธุ์ นางสาวธีรญา พันเทศ นิติกร 5 ทต.หนองแปน 086-2335454 ja_oo_ja_oo@hotmail.com
4 samai
 
กาฬสินธุ์ นายสมัย ภูคงน้ำ ปลัด อบต.7 อบต.ดอนสมบูรณ์ 087-2194095  
5   กำแพงเพชร นายชัยภมร ภมรศิริ นิติกร 4 ทต.เทพนคร 086-5114531 themorn-chai@hotmail.com
6   กำแพงเพชร นางสาวมาราตรี พลแก้ว บุคลากร 4 อบต.หนองหัววัว 085-1554191  
7   กำแพงเพชร นายกิตติพล กองแก้ว นิติกร 4 อบต.คลองน้ำไหล 089-4492699 juris@thaimail.com
8   ขอนแก่น นายอาทิตย์ เนียมหอม นิติกร 6 ทน.ขอนแก่น 089-7138936 jirasin1603@gmail.com
9   ขอนแก่น ร้อยโทอภิวัชร วีระกุล นิติกร 5 ทต.บ้านฝาง 086-6421869 Lt_aphiwatra@hotmail.com
10   ขอนแก่น นางสาววิจิตราภรณ์ โพธิ์ชัย นิติกร 5 ทม.บ้านไผ่ 081-0616882 MaaMi7777@hotmail.com
11   ขอนแก่น นายกิตตินันท์ รัตนัง นิติกร 4 ทต.โนนศิลา 087-0019198 Kittinun_t29@hotmail.com
12   ขอนแก่น นางโสรยา เสนาเหลา นิติกร 5 อบต.เมืองเก่าพัฒนา 085-7614279  So2007123@hotmail.com
13   ขอนแก่น นายอดุลย์ สัมฤทธิ์ นิติกร 4 อบต.นาชุมแสง 081-3911547 Nitikon2009@hotmail.com
14   ขอนแก่น สิบตำรวจโทวิษณุ เถื่อนบัวระบัติ ปลัด อบต.7 อบต.ซำยาง 086-2386028  
15   ขอนแก่น นายระพีพัฒน์ แสงสว่าง นิติกร 5 ทต.โคกสูง 081-0106437  Rapee2521@hotmail.com
16   จันทบุรี นายวิทยา หงษาชาติ นิติกร 7 ทม.จันทบุรี 086-1474539  Jukjik125@hotmail.com
17   จันทบุรี นางนันทกา หมื่นประเสริฐ ผอ.กองการสาธารณสุข 8 ทต.จันทนิมิต 089-7548620  
18   จันทบุรี นายนาวี แหล่งสิน นิติกร 4 ทต.ปากน้ำแหลมสิงห์ 086-5702032  haleewawa@hotmail.com
19   จันทบุรี นางดนุพร แหล่งสิน นิติกร 4 ทต.พลิ้ว 081-3441268  Honoree­_law@hotmail.com
20   จันทบุรี นางสาวญาณิศา พูลพรรณ นิติกร 4 ทต.หนองบัว 081-2952567  Mymin2u@hotmail.com
21   จันทบุรี นายชาญชัย ทีหอคำ ปลัด อบต.7 อบต.หนองบัว 086-1440879  
22   ฉะเชิงเทรา นายพิชัย มาลาศรี นิติกร 4 อบต.หนองจอก 085-6331370  
23   ชลบุรี นายคงฤทธิ์ รอดชัยภูมิ นิติกร 4 อบจ.ชลบุรี 086-7656634  kongritr@hotmail.com
24   ชลบุรี นายจตุพร สังข์ทอง นิติกร 4 ทม.บ้านบึง 089-1107481  Lammpoo@hotmail.com
25   ชลบุรี นางกีรดา สุนิพัฒน์ นิติกร 4 ทต.แหลมฉบัง 089-6062986  Keerada@windowslive.com
26   ชลบุรี นายทวี ชอบชื่นชม นิติกร 4 ทต.เกล็ดแก้ว 086-0468266  Tivalau@hotmail.com
27   ชลบุรี นางเตือนใจ มั่นใจอารยะ นิติกร 4 เมืองพัทยา 081-9123969  
28   ชลบุรี นางสาวเบ็ญจวรรณ ชินพัฒน       นิติกร 4      เมืองพัทยา    
29   ชลบุรี นายธรรมนูญ หินคำ นิติกร 4 เมืองพัทยา 087-9580465  Thammanoon_20@hotmail.com
30   ชลบุรี จ่าเอกศุภชัย ประเสริฐศรี บุคลากร 6 ทม.หนองปรือ 081-7821266  Navyman_38@hotmail.com
31   ชลบุรี จ่าเอกสิทธิชัย อัคพิน นิติกร 4 ทม.หนองปรือ 083-5974297  Navyman_37@hotmail.com
32   ชลบุรี นางสาวกฤษณา โสภณชีวิน นิติกร 4 ทม.บ้านสวน 089-8346711  Crv_man@hotmail.com
33   ชลบุรี นางนิตดา สุนทรตรึก นิติกร 5 ทต.หนองชาก 081-7628339  Sirinan-45@hotmail.com
34   ชลบุรี นายสิทธิพร แสงสว่าง นิติกร 4 ทต.ตะเคียนเตื้ย 087-6735765  Sailom_na@hotmail.com
35   ชลบุรี สิบเอกสานุคุณ นวนประโคน ปลัดเทศบาล 7 ทต.ธาตุทอง 089-8348242  Sanukoon@hotmail.com
36   ชลบุรี นายสุทารณ์ ต่วนชะเอม นิติกร 4 อบต.บ่อวิน 086-0101607  TonJungs@hotmail.com
37   ชลบุรี นายชาญชัย มนต์วิเศษ นิติกร 4 อบต.บ้านบึง 083-1135522  CHM_1234@live.com
38   ชลบุรี นายทวัตพงษ์ สารีศรี ปลัด อบต.6 อบต.นาวังหิน 083-9963828  tapphanom@hotmail.com
39   ชลบุรี นายไพบูลย์ เลิศภัทรนิติ นิติกร 5 อบต.คลองพลู 084-6015672  Paiboonntkkimi@hotmail.com
40   ชลบุรี นายภูตะวัน ฤทธิศักดิ์ นิติกร 5 อบต.หนองนอนแดง 087-6009877  
41   ชัยนาท นายวุฒิธรณ์ อาจต้น นิติกร 6 อบจ.ชัยนาท 083-4892100  Wuttithorn51@yahoo.com
42   ชัยภูมิ นายพัฒนา น้อยวิเศษ นิติกร 4 ทต.บ้านเขว้า 084-1607772  Pan_Law@hotmail.com
43   ชัยภูมิ นายสยาม เมฆวัฒนสกุล นิติกร 4 ทต.บำเหน็จณรงค์ 086-6615001 Nita_2009@windowslive.com
44   ชัยภูมิ นางอิทธิ ไชยตะลุน นิติกร 4 อบต.วังตะเฆ่ 089-2452852  Nan_Narik2006@hotmail.com 
45   ชัยภูมิ จ่าเอกสมใจ ชุ่มพะลัย นิติกร 4 อบต.ส้มป่อย  085-6579230 Somjai_choo@hotmail.com
46   ชัยภูมิ นางสาววรรณลักษณ์ อัครเมธารัตน์ นิติกร 5 อบต.ละหาน  089-4232336 ddctookta@hotmail.com
47   ชัยภูมิ นางสาวสาวิตรี ทอบอุดม นิติกร 4 ทต.ผักปัง  085-2139107 Jjab_law@hotmail.com 
48   ชัยภูมิ นางสาวสุภาพรรณ อุไรล้ำ นิติกร 4 อบต.บ้านค่าย  081-6660897  
49   ชัยภูมิ นายธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี นิติกร 4 อบต.กุดน้ำใส  086-8742937  
50   ชัยภูมิ นายสุบิน บุญเอกอารีย์ นิติกร 4 อบต.หนองบัวใหญ่ 081-0687575 Subin-044@hotmail.com
51   ชัยภูมิ นายสุรเนตร สวัสดิ์ศรี นิติกร 4 อบต.ดงบัง 086-4971891  Jow_no@hotmail.com
52   ชุมพร นางอรสาฬห์ ฟองสุวรรณ นิติกร 5 อบจ.ชุมพร  077-503035   
53   ชุมพร นางสุภาวดี ศรีเปารยะ ปลัดเทศบาล 8 ทต.ท่ายาง 081-3709629  
54   ชุมพร นายพิศิษฐ์ หนูชม นิติกร 5 ทม.หลังสวน 081-5397899   
55   ชุมพร นางสาวจันทิมา นาคพิรุณ บุคลากร 6 ทต.เนินสันติ 083-1818191  Junjao121@hotmail.com 
56   ชุมพร นายณรงค์ ยิ้มศรี นิติกร 5 อบต.วังตะกอ 085-7870867 Yimsri.na@hotmail.com
57   เชียงราย นางนัยนา อินทจักร์ นักบริหารงานทั่วไป 6 ทน.เชียงราย 086-9198803  tumbell@windowslive.com 
58   เชียงราย นายสุรศักดิ์ ฝอยทอง นิติกร 4 ทน.เชียงราย 086-6590096  Surasak1982@hotmail.com
59   เชียงราย นางจงรักษ์ วงศ์ใหญ่ หน.สน.ปลัด ทต.แม่สรวย 086-4201803 Jongrak-w@hotmail.com 
60   เชียงราย นางสาวอุบลวรรณ เขียวปัญญา นิติกร 4 ทต.แม่สรวย  089-9534001 Ubonwan_yam@hotmail.com
61   เชียงราย นายประธาน เทพสาร รองปลัดเทศบาล 7 ทต.แม่จัน 087-1874488  Byprathan@hotmail.com
62   เชียงราย นางสาวกัญญา แสนใจ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 6 ทต.เมืองพาน 089-5545097  Kan_ning999@hotmail.com 
63   เชียงราย นายนิพนธ์ อภิวงค์ นิติกร 5 ทต.เมืองพาน 083-8628326 niponapi@hotmail.com
64   เชียงราย นายวิทยา หารจริง นิติกร 4 ทต.ป่าแดด 087-5785305,087-9187782  Wittha-1999@hotmail.com
65   เชียงราย นายวินัย ไชยนาเหลือง นิติกร 4 ทต.พญาเม็งราย  083-2038264  Winaichai1@hotmail.com
66   เชียงราย นายปรีชา มีแก้ว นิติกร 4 ทต.เวียงเชียงของ  080-1270950  Adaboyo007@gmail.com
67   เชียงราย นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย หัวหน้าสำนักปลัด 6 ทต.เจดีย์หลวง  087-6071670,089-9905005 N00_tongaa@hotmail.com 
68   เชียงราย นายกิตณรงค์ บุญลา นิติกร 4 ทต.เวียงพางคำ  086-6028583 Kitnarong1@hotmail.com
69   เชียงราย นายชาญชัย กันทากาศ นิติกร 4 ทต.สันทราย  089-7016253 Ckyo_888@hotmail.com
70   เชียงราย ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล 7 ทต.จันจว้า  083-3210011 Teerapop40@yahoo.ac.th
71   เชียงราย นางชุตินันต์ คำสมุทร บุคลากร 5 ทต.แม่คำ  089-8549345  Chutinan-kh@hotmail.com
72   เชียงราย ว่าที่ร้อยตรีขจรพงศ์ ศิริมงคล ปลัด ทต.7 ทต.เวียง  086-1939675  tounomtongla@hotmail.com
73   เชียงราย นางอิสยาห์ แสนเพ็ญ บุคลากร 5 อบต.ห้วยสัก  081-7832849  Issayah_aaa@hotmail.com
74   เชียงราย นางสาวกรกวินท์ ริดจันทร์ นิติกร 5 อบต.ท่าก๊อ  089-9290414 Juiy-kawin@hotmail.com 
75 supinya
 
เชียงราย นางสาวสุพิชญา เอี่ยมชูกุล นิติกร 4 อบต.ท่าสาย  083-2034449 Yin_yinmy_yin@hotmail.com
76   เชียงราย นางสุกัญญา หลายแห่ง ปลัด อบต.6 อบต.ศรีโพธิ์เงิน  081-1697556  
77   เชียงราย นายทศพร จีสะอาด นิติกร 4 อบต.ห้วยสัก  087-2057441  
78   เชียงราย นายบุญเรือง หนูซึม นิติกร 4 อบต.แม่สาย  081-9922802  Skylawyer_p@hotmail.com
79   เชียงราย นายสุเมธ มหาวงศนันท์ นิติกร 4 อบต.ดอนศิลา  089-9986302  
80   เชียงราย นายสุรชัย โพธิษา  นิติกร 4 อบต.แม่เปา  081-0328833 Cc_OO2525@hotmail.com 
81   เชียงใหม่ นายชาญชัย แก้วประดับ นิติกร 4 ทน.เชียงใหม่  089-7559776  Charchai_kaewprodab@yahoo.com
82   เชียงใหม่ นางสาวภูสุดา น้อยอ่ำ นิติกร 4 ทน.เชียงใหม่  084-8855511  Pasuda-0803@hotmail.com
83   เชียงใหม่ นางสาวรุ่งกานต์ วัชรปรีดา นิติกร 5 ทน.เชียงใหม่  081-9523878  Rungkarn21@hotmail.com
84 king
 
เชียงใหม่ นางสาวกิ่งกมล พิริยะอานันต์ นิติกร 4 ทน.เชียงใหม่ 086-9199135   Kingkamon_ked@hotmail.com
85   เชียงใหม่ นางสาวอำพร สุขชวนันท์ นิติกร 5 อบต.ห้วยทราย 089-9547064  i.am_star@hotmail.com 
86   เชียงใหม่ นางสาวนวลศรี อาษากิจ นิติกร 4 ทต.สันปูเลย 085-3365266  N_nui1982@hotmail.com
87   เชียงใหม่ นางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด หน.ฝ่ายอำนวยการ ทต.สันมหาพน 085-6165541  Pimnapat12@hotmail.com
88   เชียงใหม่ นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัด อบต.8 อบต.สันผีเสื้อ 081-7969931  Payorm1@hotmail.com 
89 pipad
 
เชียงใหม่ นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ปลัด อบต.7 อบต.บงตัน  089-7581317  phiphatn@hotmail.com
90   เชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร ปลัด อบต.6 อบต.แม่อาย  086-1856470  
91   เชียงใหม่ นางสาววัชรี เกณฑ์ปัญญา นักวิชาการศึกษา 5 อบต.ดอยหล่อ  081-7964713 Watchare2002@hotmail.com 
92   เชียงใหม่ นายบรรดาศักดิ์ สิทธิวงค์ นิติกร 5 อบต.บ้านแม  084-0455600  0ppa_33@hotmail.com
93   เชียงใหม่ นางสาวธันว์ชนก นิ่มหนู นิติกร 4 อบต.สันกำแพง  086-9144755  Nimnoo_@hotmail.com
94 as
 
เชียงใหม่ นางสาวภูริชยา ภัทรสุขเกษม นิติกร 5 อบต.อินทขิล  086-4286528  Add_aha@hotmail.com
95   แพร่ นายประสิทธิ์ อุ่นศิริ นิติกร 5 อบต.ห้วยม้า  081-9611037  Prasit.sr@hotmail.com
96   เชียงใหม่ นายสมเกียรติ วรรณสุทธิ์ นิติกร 5 อบต.หนองบัว  081-2880899  nitikon@hotmail.com
97   เชียงใหม่ นายสุขุม ใจจิตร นิติกร 4 อบต.สบเปิง  084-3703782  Local_nov@hotmail.com
98   เชียงใหม่ นายเอกชัย กิจรักษา นิติกร 5 ทต.ลวงเหนือ  084-6111513  Tiaor-2493@hotmail.com
99   เชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ดวงแข นิติกร 4 ทต.ป่าไผ่  089-0245822  Surasakkogo845@hotmail.com
100   ตรัง นายเอกมล พลับช่วย นิติกร 4 ทต.ทุ่งยาว  086-7688947  agkamonplb@hotmail.com
101   ตราด นางสาวพรรณรา มัทธกุลพร นิติกร 6 ทต.แหลมงอบ  081-5783323  pthongsit@hotmail.com
102   ตาก นายธัญญา เกียรติไพศาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 5 อบต.ประดาง  089-8853267  Inter-61@hotmail.com
103   นครปฐม นางสาวจีราพร รัตนบุญ นิติกร 5 อบต.ทุ่งกระพังโหม  087-1676270  Geegy-law@hotmail.com
104   นครปฐม นางสาวนิธยา บุญศรี นิติกร 4 อบต.วัดสำโรง  089-1533337  Nitaya_Boonsri@hotmail.com
105   นครพนม นายสวาท โคตรบิน รองปลัดเทศบาล 7 ทต.นาหว้า  087-2287493  Pc07sawat@hotmail.com
106   นครพนม พันจ่าเอกเสน่ห์ เจียมจังหรีด นิติกร 4 ทต.นาแก  081-5750956  Nu_panon@hotmail.com
107   นครพนม นายสมยศ เหมะธุรินทร์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ 5 ทต.โพนสวรรค์  084-6046605  Somyot.2000@hotmail.com
108   นครพนม นายเฉลิม โพธิ์ไพร ปลัด อบต.6 อบต.หาดแพง  081-2604939  
109   นครพนม นายจิรพัฒน์ เชื้อตาวงศ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 5 อบต.โนนตาล  080-3165599  Noom2517noom@hotmail.com
110   นครพนม นายหลวง ปิตาละเต นิติกร 4 อบต.ศรีสงคราม  086-8629594  Lovng2517@hotmail.com
111   สมุทรสงคราม นางสาวพรธิมา นามวงศ์ นิติกร 5 อบต.บางพรม    
112   นครราชสีมา นายดำรงค์รักษ์ กิจปานนท์ นิติกร 5 ทต.วังไทร  085-1000852  Dla-damrak@hotmail.com
113   นครศรีธรรมราช นายสาริศ เดชรักษา ปลัด อบต.7 อบต.สี่ขีด  087-8815225  Ruay_4@hotmail.com
114   นครศรีธรรมราช นายสุเทพ หนูรอด ปลัด อบต.7 อบต.โมคลาน  085-8854042  Dj_tawa@hotmail.com
115   นครศรีธรรมราช นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ  ปลัด อบต.7 อบต.เสาเภา  089-8712850  s.wongamphaiwan@sanook.com
116   นครศรีธรรมราช นางเกศรา พูลสวัสดิ์ นิติกร 6 อบต.กำโลน  084-8383831  
117   นครสวรรค์ นายมานะ ศรีสด นิติกร 5 ทต.เก้าเลี้ยว  082-9017392  Dlam_law@hotmail.com
118   นครสวรรค์ นางวิภา มีนิล รองปลัดเทศบาล 7 ทต.บางประมุง  089-8574825   Vipa_3009@hotmail.com
119   นครสวรรค์ พันจ่าโทศุภกฤษ ไชยะโอชะ นิติกร 6 ทต.ท่าน้ำอ้อย  085-7292442  Supagit.ch@hotmail.com
120   นครสวรรค์ จ่าสิบตำรวจกานต์ รอดเกษม ปลัด อบต.7 อบต.โคกหม้อ  089-8598076  
121   นครสวรรค์ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์อนันต์ ปลัด อบต.7 อบต.ยางตาล  081-9723301  Numg2@hotmail.com
122   นครสวรรค์ นายวิทยา จันทร์อู่ ปลัด อบต.7 อบต.มาบแก  081-2809768  Vvv8328@hotmail.com
123   นครสวรรค์  นายพิษณุ สหัสธรรมรังษี ปลัด อบต.7 อบต.บางตาหงาย  081-9726134  Pitsanu_sahut@hotmail.com
124   นครสวรรค์  นายอนันต์วัฒน์ รอดวินิจ ปลัด อบต.7 อบต.พรมรอก  085-4008223  
125   นครสวรรค์ นายวีระพงษ์ คงยืน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 6 อบต.ศาลาแดง  084-6242488  Tiphot3005@hotmail.com
126   นครสวรรค์ นายวิเชียร อินสองใจ นิติกร 5 อบต.หนองปลิง  089-6805220  
127   นครสวรรค์ นางสาวกาญจนา ชูศรี นิติกร 4 อบต.หนองกระโดน  081-6759779  Jaoying_neth@hotmail.com
128   นครสวรรค์ พันจ่าเอกบัณฑิต วีระวงศ์ นิติกร 5 อบต.พนมรอก  087-3061101  Prelaw_dumdang@hotmail.com
129   นครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ สร้อยศรีสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 4 อบต.หัวยใหญ่  089-4833457  Panu_pt@hotmail.com
130   นนทบุรี นายณัฐรัตน์ รัตนวิบูลย์สม นิติกร 7 ทน.ปากเกร็ด  081-8881080  Nattarat918@gmail.com
131   นนทบุรี นายจักรเพชร กลุ่มกลาง นิติกร 4 ทน.ปากเกร็ด  081-7562542  jukpet@gmail.com
132   นนทบุรี นางสาวศิริพร โลหะปาน นิติกร 4 อบต.บางรักน้อย  086-5213359  Nootnice99@hotmail.com
133   นนทบุรี นายภัทธ์ติยะ โตศรี นิติกร 4 อบต.บ้านใหม่  080-6290080  Putira75@hotmail.com
134   นนทบุรี นายวัชรินทร์ นิยมลาภ นิติกร 4 อบต.บางสีทอง  084-0247011  Hangten-ten@hotmail.com
135   นนทบุรี นายสุธิสิทธิ์ เลียมไธสง นิติกร 5 อบต.บางไผ่  081-7137398  Teng.glock30@hotmail.com
136   นราธิวาส นางกานต์นุพร พลรักษ์เขตต์   นิติกร 7 ทม.นราธิวาส    
137   นราธิวาส นายหิรัญ ชูดำ นิติกร 6 ทม.นราธิวาส  073-516175  
138   นราธิวาส นายสำเริง สัมพันธ์ นิติกร 6 ทม.สุไหงโก-ลก  087-3940872  Samrerng_4664@hotmail.com
139   นราธิวาส นายอนุวัฒน์ เตบสัน นิติกร 5 ทต.ตากใบ    
140   นราธิวาส นายนิคม อุดมเดช นิติกร 5 อบต.สุคิริน  089-9759749  Kangkhandong_13@hotmail.com
141   นราธิวาส นายพิศุทธ์ หนูแก่นเพ็ชร นิติกร 5 อบต.โคกเคียน  089-6541943  p-egeg@hotmail.com
142   น่าน นายพีรพงศ์ อนุจรพันธ์ นิติกร 4  ทต.เวียงสา    
143   น่าน ว่าที่ร้อยตรีชัยศิลป์ คำปาแฝง ปลัด อบต.6 อบต.แม่สาคร  089-9985018  Chaisin-ploy@hotmail.com
144   น่าน นางสาวเพียรทอง นุผัด หัวหน้าส่วนการคลัง 6 อบต.นาซาว  081-9517310  Phenthong17@hotmail.com
145   น่าน นายเอกพล มาระวิชัย หัวหน้าส่วนโยธา 6 อบต.สกาด  081-8847026  Atchariya2006@hotmail.com
146   น่าน นายกิตติศักดิ์ วันทองสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 5 อบต.ศิลาเพชร  087-9314320  akittia@yahoo.com
147   ลำพูน นายจำเริญ ธัญญะ นักวิชาการศึกษา 5 อบต.ทาขุมเงิน    
148   บุรีรัมย์ นายชูพงษ์ ศรีโคตร นิติกร 4 ทต.ลำปลายมาศ  082-1324248  shoopong@thaimail.com
149   บุรีรัมย์ นายกฤชฐา ลักษณะเพชร นิติกร 4 ทต.ละหานทราย  081-5466631  Turkhang0ver5@hotmail.com
150   บุรีรัมย์ นายจักรกฤษณ์ จินดาขันธ์ นิติกร 4 ทต.โนนดินแดง  044-606253 ต่อ 12  Jukkrit_jin@hotmail.com
151   บุรีรัมย์ นายสาธิต สุวรรณวิเศษภูมิ  นิติกร 4 ทต.ปะคำ  087-9606582  
152   บุรีรัมย์ นายประเสริฐ จำปาแดง นิติกร 6 อบต.ถลุงเหล็ก  081-2658844  
153   บุรีรัมย์ นายธำรงค์ ชำนิจศิลป์ ปลัดเทศบาล 7 ทต.หนองแวง  081-7902892  
154   บุรีรัมย์ นางสาวณิชาภา เกยมณี นิติกร 4 อบต.ชุมเห็ด  089-5827573  khaktao@hotmail.com
155   บุรีรัมย์ นางสาวเดือน ลาดกระโทก นิติกร 4 อบต.ละหานทราย  085-1308095  duanladgratok@hotmail.com
156   บุรีรัมย์ นางสาวธิติดา ศรีประโคน นิติกร 4 อบต.จรเข้มาก  087-8715926  thitida@hotmail.com
157   บุรีรัมย์ นายณรงค์ศักดิ์ หมวดอ่อน นิติกร 4 อบต.หัวฝาย  086-2536323  Narongsak92@windowlive.com
158   บุรีรัมย์ นายนิสันต์ สะท้านธรนินทร์ นิติกร 4 อบต.ไทยสามัคคี  080-1845594  Nisan_law@hotmail.com
159   บุรีรัมย์ นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม นิติกร 4 อบต.โนนดินแดง  0837480837  Virut_ong@hotmail.com
160   บุรีรัมย์ นายสมชาย หงษ์สิงห์ นิติกร 4 อบต.ดงพลอง  087-2585418  
161   บุรีรัมย์ นายอดุลศักดิ์ นาสุข นิติกร 4 อบต.ทุ่งจังหัน  085-1050357  
162   บุรีรัมย์  นายโอภาส เพ็งประโคน นิติกร 4 อบต.สายตะกู  084-4789900  Opart_pang@hotmail.com
163   ปทุมธานี นางสาวนุจรินทร์ สุจันทา นิติกร 4 ทม.คูคต  084-0910358  Oon-13@hotmail.com
164   ปทุมธานี นายเชษฐมาส ทองอร่าม นิติกร 4 อบต.บึงทองหลาง  084-8994628  
165   ประจวบคีรีขันธ์ นายพัฒนพงศ์ อ.สุวรรณ นิติกร 5 อบจ.ประจวบคีรีขันธ์  086-5198961  
166   ประจวบคีรีขันธ์ นายปฐมพงศ์ ตุ้มสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนฯ 5 ทต.ปราณบุรี  081-0061915  
167   ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสวลี กิตติชาติเชาวลิต นิติกร 4 อบต.คลองวาฬ  089-4733177  silangka@hotmail.com
168   ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวจิรประภา โพจะโป๊ะ ปลัดเทศบาล 6 ทต.หนองพลับ  081-9268954  Ded-06@hotmail.com
169   ประจวบคีรีขันธ์ นางจิราพร รอดภัย ปลัด อบต.7 อบต.หินเหล็กไฟ  089-1578659  
170   ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสาริน คุ้มภัย ปลัด ทต.7 ทต.ไร่เก่า  081-8800385  
171   ประจวบคีรีขันธ์ นายภาณุทัศน์ จงเจริญ นิติกร 5 อบต.อ่าวน้อย  089-4740080  Panutat007@hotmail.com
172   ประจวบคีรีขันธ์ นายเกียรติศักดิ์ สีทับทิม นิติกร 5 อบต.หินเหล็กไฟ  084-0071780  Okko_law@yahoo.com
173   ปราจีนบุรี นายวิชิต ไชยเดช   นิติกร 5 อบจ. ปราจีนบุรี  089-9360571  Wichit.chai@hotmail.com
174   ปราจีนบุรี นายวิชา สิทธิวงษ์ นิติกร 5 อบจ.ปราจีนบุรี  089-8314601  Jubng33@hotmail.com
175   ปราจีนบุรี นายชัยพฤกษ์ ขุนเณร นิติกร 4 อบต.บ้านทาม  089-5161004  Pop_2518@hotmail.com
176   ปราจีนบุรี นายเพชรสกานต์ สีสัง นิติกร 4 อบต.นนทรี  089-9964652  pechsakarn@hotmail.com
177   ปัตตานี นางภิญญดา บูรณสมภพ บุคลากร 5 อบต.รูสะมิแล  089-6536915  Phiuyada_b@hotmail.com
178   พระนครศรีอยุธยา นางสาวพรสุดา มุสิกโปฎก ผอ.กองวิชาการฯ 7 ทต.ลำตาเสา  081-8872324  Pyurtie_2002@hotmail.com
179
 
พระนครศรีอยุธยา นางสาวกรรณิกา สุดาจันทร์ นิติกร 5 ทต.พระอินทราชา  085-0708034  muooon@hotmail.com
180   พะเยา นายสมพร คุณารูป ปลัดเทศบาล 8 ทต.ท่าวังทอง  081-9982029  wanthong@yahoo.com
181   พะเยา นายสิริพรหม ชำนาญยา ปลัด อบต.7 อบต.ท่าจำปี  085-6170995  siripromaaa@hotmail.com
182   พะเยา นายวรเทพ ปรัชญากิตติ นักบริหารงานทั่วไป 6 อบต.ห้วยลาน  086-9137630  
183   พะเยา นายสุขประเสริฐชัย ไชยวงค์ นิติกร 5 อบต.สันโค้ง  089-6334211  sukprasertchai@hotmail.com
184   พังงา นายบุญฤทธิ์ คงสง นิติกร 4 อบจ.พังงา  089-1834439  
185   พังงา นายจิระศักดิ์ บัวหลวง นิติกร 4 อบต.คึกคัก  081-8936443  Jirasak-bo@hotmail.com
186   พัทลุง นายศุภโชค ช่วยคุ้ม เจ้าพนักงานเทศกิจ 6 ทต.ควนขนุน  081-2705262  Sac.1966@hotmail.com
187   พัทลุง นายชยพล จุลบุษรา นิติกร 4 ทต.ควนขนุน  086-2864685  
188   พัทลุง นางสาวชัญญานุช บุญวิสูตร นิติกร 4 ทต.แม่ขรี  084-7504560  Nit005@thaimail.com
189   พัทลุง นางสาวพิมลพรรณ ทองไชย นิติกร 4 ทต.ท่ามิหรำ  081-5410210  Pimolpan_thongchai@hotmail.com
190   พิษณุโลก นายคมน อินเครือ นิติกร 4 อบต.บ้านคลอง  084-4837514  Cla-nitiot@hotmail.com
191   พิษณุโลก นายปฏิภาณ จันทร์ใจดี นิติกร 4 อบต.คุยม่วง  081-0421092  Pathipan-j@hotmail.com
192   พิษณุโลก สิบโทขวัญชัย ช่วยยา นิติกร 4 อบต.อรัญญิก  089-6426392  k.awnchai911@hotmail.com
193   เพชรบุรี นางสาวอินทิรา อังกินันทน์ นักวิชาการศึกษา 5 ทม.เพชรบุรี  081-8537072  Ank_maprang@hotmail.com
194   เพชรบุรี นายธีระวัฒน์ หริ่งระรี่ นิติกร 4 อบต.ช่องสะแก  086-3355543  R_ultramon@hotmail.com
195   เพชรบูรณ์ นางทัศนัย ราชสังข์ รองปลัดเทศบาล 8 ทม.เพชรบูรณ์  085-2699914,081-9719397  
196   เพชรบูรณ์  นางรสกร ทองน้อย นิติกร 7 ทม.เพชรบูรณ์  084-2361136  
197   เพชรบูรณ์ นายพงศ์ศักดิ์ ศรีจริยา นิติกร 5 ทม.หล่มสัก  083-2171414  lorjong@hotmail.com
198   แพร่ นายอนันต์ อ่อนสนิส นิติกร 5 ทต.เด่นชัย  087-1136683  
199   แพร่ นายสมบูรณ์ ขุนจันทร์ นิติกร 5 ทต.สูงเม่น  084-8078693  Boon_kj@hotmail.com
200   ภูเก็ต นายสุรชัย ธีรสมบูรณ์กุล นิติกร 4 ทน.ภูเก็ต  080-5389796  She-sao@hotmail.com
201   ภูเก็ต นายภิญโญ สุพันธ์ นิติกร 4 ทต.กะรน  086-9061383  
202   มหาสารคาม นายศักดิ์ฎา เจนจัดการ นิติกร 7 อบจ.มหาสารคาม  089-2791908  Rkang9999@hotmail.com
203   มหาสารคาม นายสมบูรณ์ บุญเรือน นิติกร 5 อบจ.มหาสารคาม  081-7290320  Somboon-air@hotmail.com
204   มหาสารคาม นายเศรษฐพงศ์ สุวรรณธาดา นิติกร 7 ทม.มหาสารคาม  085-7220200  nunglawram@hotmail.com
205   มหาสารคาม นายพิทักษ์ วิถาทานัง นิติกร 5 ทต.นาดูน  087-9083293  Pituk_bob@hotmail.com
206   มหาสารคาม นายวัชรากร ฉันทะ นิติกร 5 อบต.หนองแสง  087-2290772  K8c@thaimail.com
207   มหาสารคาม นางรัศมี ศุภเอม นิติกร 5 อบต.เขวาใหญ่    
208   มหาสารคาม นางศุภากร ผิวทอง นิติกร 5 อบต.ท่าสองคอน  087-3744233  Supagon_nitikon@hotmail.com
209   มหาสารคาม นายกมลวัชร ดวงแสนกุล นิติกร 5 อบต.เขวาไร่  043-756094  
210   มหาสารคาม นายณัฐพงศ์ กมลศิลป์ นิติกร 5 อบต.แก่งเลิงจาน  089-8866977  N_k629@hotmail.com
211   มหาสารคาม นายทวิช พุดดี นิติกร 5 อบต.โคกก่อ  081-7291626  thawich@thaimail.com
212   มหาสารคาม นายวงค์ มาลี นิติกร 5 อบต.แคน  084-7871212  Wong.mal@hotmail.com
213   มหาสารคาม นายสุธรรม แก้วสีขาว นิติกร 5 อบต.ลาดพัฒนา  082-8512263  Sutham-ksk@hotmail.com
214   มหาสารคาม นางสาวสุภาพร โยวะ นิติกร 4 อบต.นาเชือก  089-3459798  Pa_yowa@hotmail.com
215   มุกดาหาร  นางสาวจรรยา เลิศอำไพ ปลัด อบต.7 อบต.กุดแข้  081-2621044  
216   ยโสธร เรือโทชาติชาย นาเวียง นิติกร 5 ทต.ป่าติ้ว  081-9991019  Chai_chai111@hotmail.com
217 nom
 
ยโสธร นายพนมไพร ปารมี ปลัดเทศบาล 7 ทต.สามแยก  089-4248484  Nom2513@gmail.com
218   ยโสธร นายกลไก ปรากฏ นิติกร 5 ทต.สามแยก  086-6499228  Kolkai_pk@hotmail.com
219   ยโสธร นายมงคล อุปจันทร์ นิติกร 4 ทต.ตาดทอง  081-6007065,083-9399552  Pangwong@hotmail.com
220   ยโสธร นายชัยชนะ โขงจำปา นิติกร 4 ทต.สามัคคี  084-1314001  
221   ยโสธร นายประมง แก่นจันทร์ นิติกร 4 ทต.เดิด  089-8452022  Prawong_25@hotmail.com
222   ยโสธร นายพรพิรมย์ พรมแสง นิติกร 4 อบต.ค้อเหนือ  080-1929411  
223   ยะลา นางสาวชุติมา บัวทองสุข นิติกร 4 ทน.ยะลา  089-9843753  thanongchais@hotmail.com
224   ยะลา นายเนติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล ทต.ลำใหม่  081-6082828  Neti.ruang@yahoo.co.th
225   ยะลา ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดา จองเกียรติ์ นิติกร 4 ทต.กายูบอเกาะ  087-2899922  cataroop@gmail.com
226   ร้อยเอ็ด นายจตุรงค์ ประดิษฐ์ นิติกร 6 ทม.ร้อยเอ็ด  086-4595949  nunyapong@yahoo.com
227   ร้อยเอ็ด นางสาววิไลวรรณ อนันเอื้อ นิตกร 5 ทต.แวง  081-9545725  
228   ร้อยเอ็ด นายฉลาด ภูมิโชติ นิติกร 5 ทต.โคกสูง  085-6960550  chaladp@hotmail.com
229 somoo
 
ร้อยเอ็ด นายศราวุฒิ วรรณสุทธิ์ นิติกร 5 อบต.ศรีโคตร  087-8106310  O_law43@hotmail.com
230   ร้อยเอ็ด นายสุนทร พฤกษชาติ นิติกร 5 อบต.บึงเกลือ  089-5744520  
231   ร้อยเอ็ด นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิโคตร นิติกร 4 อบต.หนองหิน  087-2169473  
232   ร้อยเอ็ด นายชนาธิป พรมเกตุ นิติกร 4 อบต.โนนรัง  087-2162585  
233   ร้อยเอ็ด นายธนวัฒน์ พึ่งสมศักดิ์ นิติกร 4 อบต.ราชธานี  080-1929411  
234   ร้อยเอ็ด นายสุวิทย์ ศรีส่อง นิติกร 4 อบต.เหล่าหลวง  083-4142807  
235   ระนอง นางสาวพัชนา ลิกขะไชย นิติกร 4 อบจ.ระนอง  081-2566293  Ging1313@hotmail.com
236   ระนอง นายอนิรุทธ์ เยาวสุต บุคลากร 5 อบต.หาดส้มแป้น  081-6937642  Anirut263@hotmail.com
237   ระนอง นางสาวกอบกุล วงศ์งาม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 4 อบต.นาคา  086-2709973  Ka.kobk@hotmail.com
238   ระยอง นางสาวขนิษฐา วิเศษศิริวรชัย รองปลัด อบต.7 อบต.เชิงเนิน  081-4261199  
239   ระยอง นางสาวเพียงทิพย์ เขตบุรี นิติกร 4 ทต.พลา  089-9371141  tooktatar@hotmail.com
240   ลพบุรี นางสาวอุมารินทร์ ปักเคเต นิติกร 4 อบจ.ลพบุรี  081-8084428  Tookkatik2522@hotmail.com
241   ลพบุรี นายพานิช พลล้ำ นิติกร 4 ทต.ท่าศาลา  086-6444861  Panich-2007@hotmail.com
242   ลพบุรี นายสามารถ ศรีทรง นิติกร 4 ทต.ท่าโขลง  086-9077772  Samart_srisong@hotmail.com
243   ลำปาง นายโกมิฬ ยาธรรม นิติกร 5 ทต.นาแก้ว  081-0259887  Gomin-ya@hotmail.com
244   ลำพูน นายณัฐวิรุฬห์ วิรุฬห์วิริยางกูร นิติกร 5 ทต.มะเขือแจ้  084-1701166  Ark-l@hotmail.com
245   ลำพูน นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน นิติกร 5 ทต.เหมืองง่า  086-7315456  Teerawat-liverpool@hotmail.com
246   เลย นายเป็นหนึ่ง ศิริสุวรรณ นิติกร 4 ทต.นาดินดำ  080-0043493  n-siri@hotmail.com
247 jum
 
เลย นางหรรษลักษณ์ สุทธิ หัวหน้าสำนักงานปลัด 6 อบต.ด่านซ้าย  085-6966774  Hassalak.jum@hotmail.com
248   เลย นางสาวสุภาวดี ศิริพันธะ นิติกร 5 อบต.หนองหิน  086-2617596  najorro@hotmail.com
249   ศรีสะเกษ นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล นักบริหารงานทั่วไป 7 อบจ.ศรีสะเกษ  083-4646225  Tuangsit_ts@hotmail.com
250   ศรีสะเกษ นางสาวสุรัจวดี เดชมี นิติกร 4 ทต.กันทรารมย์  089-1846913  Joy_suratwadee@hotmail.com
251   อุบลราชธานี นางสมถวิล คำสวัสดิ์ นิติกร 4 อบต.นาคำ    
252   ศรีสะเกษ นางสาวนวพร นามเกษ นิติกร 4 อบต.ละเอาะ  089-6262966  Itim_nitibu@hotmail.com
253   ศรีสะเกษ นายพงศ์วิศิษฏ์ บาลี นิติกร 4 อบต.ไพรบึง  083-1202379  Pongwisit_balee@hotmail.com
254   ศรีสะเกษ นายวุฒิพงษ์ พงษ์วัน นิติกร 4 อบต.สำโรงพลัน  080-1696074  nextnooi@hotmail.com
255   ศรีสะเกษ นายศิวะ ทองดาษ นิติกร 4 อบต.ยาง  089-7856573  conanbas@hotmail.com
256   ศรีสะเกษ นายสุรพงษ์ อุทัย นิติกร 4 อบต.เมืองน้อย  085-4945681  
257   ศรีสะเกษ นายอริยะเดช สายแก้ว นิติกร 4 อบต.สุขสวัสดิ์  089-5075600  gazzyballoon@hotmail.com
258   อุดรธานี นายจันทร์ดี บุตรวาปี นิติกร 5 ทต.บ้านเชียง    
259   สกลนคร นายศุภวัฒน์ สหะจิตตา นิติกร 5 อบต.มาย  081-2627518  myaod@hotmail.com
260   สกลนคร นายวีระพล พิณทอง นิติกร 5 อบต.คูสะคาม  081-2605302  
261   สกลนคร นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีดา นิติกร 4 อบต.กุดบาก  081-8261920  
262   สงขลา นายวิโรจน์ หนิสอ นิติกร 4 อบต.นาทับ  080-5470854  W_soap@hotmail.com
263   สมุทรปราการ นายภาคิน ชัยแก้วแม นิติกร 5 ทม.ปากน้ำ  080-2518391  Phon_1989@hotmail.com
264   สมุทรปราการ นางภัคพินันท์ พงศ์หิรัญถาวร นิติกร 4 อบต.บางเสาธง  082-5971203  Jintana2551@hotmail.com
265   สมุทรสงคราม นายวิโรจน์ สุรสาคร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทม.สมุทรสงคราม  085-1955355  wrslocal@hotmail.com
266   สมุทรสงคราม นายธนัญชัย แก้วพันธุ์ ปลัด อบต.7 อบต.แหลมใหญ่  081-9432255  Nunchai_08@hotmail.com
267   สมุทรสงคราม นายพิรศักดิ์ เกิดมาลัย ปลัด อบต.7 อบต.ยี่สาร  081-7734631  
268   สมุทรสงคราม ร้อยตรีประทิน ปานอุทัย ปลัด อบต.7 อบต.บางพรม  081-5551315  Tin_4204@hotmail.com
269   สมุทรสงคราม นายสุปัญญา เกื้อสุข นิติกร 5 อบต.ปลายโพงพาง  089-6966144  Keen_ya_sk@yahoo.com
270   สมุทรสาคร นายสมหมาย ฤกษ์นาวี รองปลัด อบต.8 อบต.คลองมะเดื่อ  089-7716277  M_roeknavee@hotmail.com
271   สระบุรี นายเจษฎา ชังอิน หัวหน้าสำนักปลัด 8 ทต.หนองแค  081-5551315  Tin_4204@hotmail.com
272   สระบุรี สิบตำรวจตรีเสกสรรค์ ชินวงศ์ นิติกร 5 ทต.พุกร่าง    
273   สระบุรี นายเฉลิมเกียรติ ภูดวงจิตร นิติกร 4 อบต.เจริญธรรม  083-8904680  Kiat-1208@hotmail.com
274   สระบุรี นายธีรศร จูพานิชย์ นิติกร 4 ทต.หนองแซง  089-7924269  
275   สิงห์บุรี นายวิรภัทร ประทุมชาติ หัวหน้าสำนักปลัด 6  ทต.บางน้ำเชี่ยว  087-6660666  Ton_5588@hotmail.com
276   สิงห์บุรี นางเบญจมาศ วรรณศิริ หัวหน้าส่วนการคลัง 5 อบต.สระแจง    
277   สิงห์บุรี นางสาวศิริพร พูนเสือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 5 อบต.สระแจง    
278   สิงห์บุรี นายอัศวิน สุหฤทรุจนนุกูล นิติกร 4 อบต.โพประจักษ์    
279   สุโขทัย นางสาวชลลัดดา เลื่อนชิด นิติกร 4 ทม.สวรรคโลก  086-4409200  Bom262523@hotmail.com
280   สุโขทัย จ่าสิบตำรวจวิโรจน์ ยิ้มจันทร์ นิติกร 4 ทต.ในเมือง  085-0511016  
281   สุพรรณบุรี นายสุรชัย ยิ่งยงวรชัย นิติกร 5 ทม.สองพี่น้อง  083-7781466  
282   สุพรรณบุรี นายสุวิทย์ ศรีท้าว นิติกร 5 ทต.ไผ่กองดิน  086-0657902  naiwit@hotmail.com
283   สุพรรณบุรี นางอภิญญา นุชโสภา นิติกร 5 ทต.สามชุก    
284   สุพรรณบุรี นายธัญวิวรรธน์ มโนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 อบต.ดอนโพธิ์ทอง  086-3079669  thunwiwut@hotmail.com
285   สุพรรณบุรี นางสาวไพริน เหลื่อมทองหลาง นิติกร 5 อบต.ยุ้งทะลาย  089-2348188  Pairin_moy@hotmail.com
286   สุพรรณบุรี นางสาวสุนันท์ วรรธนะบูรณ์ นิติกร 5 อบต.บ้านสระ  086-5547582  Tan4201@hotmail.com
287   สุพรรณบุรี นางนิษฐ์ณิชชา อภิวัติธรรม นิติกร 5 อบต.สวนแตง  084-1029736  
288   สุพรรณบุรี นางสาวเพ็ชรัตน์ สว่างศรี นิติกร 5 อบต.หนองสะเดา  083-5576616  
289   สุพรรณบุรี นางสาวธนพร ขาวพันธุ์ นิติกร 4 อบต.วังลึก  086-7970471  Aon5563@hotmail.com
290   สุพรรณบุรี นายกิตติศักดิ์ พละ นิติกร 4 อบต.หนองมะค่าโมง  086-2540080  Pala-tom@hotmail.com
291   สุพรรณบุรี นายไชยยา แก้วมณี นิติกร 5 อบต.บ้านโพธิ์  085-1912105  Tee_chaiya@hotmail.com
292   สุพรรณบุรี นายวีระศักดิ์ นาคพิทักษ์ นิติกร 4 อบต.ดอนโพธิ์ทอง  035-523079  
293   สุพรรณบุรี นายสมชาติ เจริญผล นิติกร 5 อบต.ดอนกำยาน  035-555130  legabfficer@hotmail.com
294   สุราษฎร์ธานี นางรสริน อยู่อำไพ บุคลากร 7 ทม.สุราษฎร์ธานี  081-2702925  
295   สุราษฎร์ธานี นายรังสันติ์ ทองหยัด รองปลัดเทศบาล 8 ทม.เกาะสมุย  081-5371889  Rangsan2504@gmail.com
296   สุราษฎร์ธานี นางสาวพนิดา พาหุกาญจน์ หัวหน้าสำนักปลัด 8 ทม.เกาะสมุย  089-7244898  Panida_pahugarn@hotmail.com
297   สุราษฎร์ธานี นายรักชาติ วิเชียร นิติกร 5 ทต.เคียนซา  081-1877979  Konram1@hotmail.com
298   สุราษฎร์ธานี นางสาวจิรวรรณ ขวัญช่วย นิติกร 4 ทต.บ้านตาขุน  083-5203647  Pkk333@hotmail.com
299   สุราษฎร์ธานี นางสาวธภาณัฐ สุขพิทักษ์ นิติกร 4 ทต.วัดประดู่  083-1070101  thaphanat@hotmail.com
300   สุราษฎร์ธานี นายสุนทร อยู่ทองอินทร์   นิติกร 4 ทต.ย่านดินแดง  089-9127364  Nitikon-22@yahoo.com
301   สุราษฎร์ธานี นายเรืองวิทย์ จันทร์เรือง นิติกร 4 ทต.บางสวรรค์  084-4438834  Salims_nongs@windowslive.com
302   สุราษฎร์ธานี นางสาวสุณิสา ขันสมาน ปลัด อบต.7 อบต.คันธุลี  089-7242808  k.sunisa@yahoo.com
303   สุราษฎร์ธานี นายสมพงศ์ หอมสมบัติ นิติกร 5 อบต.ถ้ำสิงขร  089-8324048  huaballoot@hotmail.com
304   สุราษฎร์ธานี นางสาวพุฒชณาศรี ศรีสิริ นิติกร 4 อบต.เกาะพงัน  085-7920206  
305   สุราษฎร์ธานี นายจรูญฤทธิ์ กมัณฑา นิติกร 4 อบต.เวียงสระ  081-0903675  Charoorit.ck@hotmail.com
306   สุราษฎร์ธานี นายนิกร กลีบแก้ว นิติกร 4 อบต.คลองฉนวน  087-8870126  
307   สุราษฎร์ธานี นายพันธศักดิ์ มณีนิล นิติกร 4 อบต.ท่าโรงช้าง  081-9562393  Tom-tam2521@hotmail.com
308   สุราษฎร์ธานี นายพัลลภ ทองนา นิติกร 4 อบต.คันธุลี  089-6517289  
309   สุราษฎร์ธานี นายวิสิทธิ์ หมาดหลำ นิติกร 4 อบต.คลองน้อย    
310   สุรินทร์ นางสาววราภรณ์ ศรีระอุดม ปลัด อบต.7 อบต.เขวาสินรินทร์  081-8771530  
311   สุรินทร์ นางสาวอารีรัตน์ รุ่งเรือง นิติกร 4 อบต.บึง  084-3366219  
312   หนองคาย นางสาวบุญเจือ สุทธิสาร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 4 ทต.บึงกาฬ  082-8421334  
313   หนองคาย สิบตรีอภิศักดิ์ จันทร์โคตร นิติกร 5 ทต.บึงโขงหลง  082-8427991  Apk-7991@hotmail.com
314   หนองคาย พันจ่าเอกธงธน ช่างเกวียน นิติกร 5 ทต.สังคม  089-5698815  Thongthon-1969@windowslive.com
315   หนองคาย นายอรุณ จิตมาตย์ นิติกร 4 ทต.โพธิ์ชัย  086-6403396  Arun_kong@hotmail.com
316   หนองคาย นางพวงเพ็ช ศรีจุลโพธิ์ นิติกร 4 อบต.บ้านหม้อ  081-2857376  Puangpetch8550@hotmail.com
317   หนองคาย นางสาวสุภาวดี นุสนธ์ นิติกร 4 อบต.โซ่    
318   หนองคาย นายสหัสวรรษ ศักดาอัศวิน นิติกร 4 ทต.วัดธาตุ     
319   หนองคาย นายอดิศักดิ์ บุญเจิม นิติกร 5 อบต.โพธิ์หมากแข้ง  085-7505891  Adisak.101@hotmail.com
320   อ่างทอง นางสาวจิตรภาวรรณ พละเดช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 5 ทต.ห้วยคันแหลน  087-2256166  Jittapawan.paladaech@hotmail.com
321   อ่างทอง นางสาววิพาพร คิดกล้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ทต.ห้วยคันแหลน  087-8794636  Wipa_lay@hotmail.com
322   อ่างทอง นางอรุณรัตน์ นักดนตรี หัวหน้าสำนักปลัด 6  อบต.ป่างิ้ว  089-0096509  arunrat@chaiyo.com
323 sompom
 
อำนาจเจริญ นายสมภพ สังข์สุวรรณ ปลัดเทศบาล 8 ทม.อำนาจเจริญ  081-6007709  sompope@ymail.com
324   อำนาจเจริญ นายสหสกนาจ องอาจ นิติกร 5 ทต.นาหว้าใหญ่  087-8943955  
325   อำนาจเจริญ นายวีระพงษ์ อันทะเดช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 5 ทต.น้ำปลีก  085-4189634  Weerapongram6@hotmail.com
326   อุดรธานี ว่าที่ร้อยตรีศิลป์ บัวทอง นิติกร 5 ทม.บ้านดุง  081-5449819  Silp-bouthong@hotmail.com
327   อุดรธานี ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีแสง นิติกร 4 ทม.หนองสำโรง  082-1072647  Pandit_ps5@hotmail.com
328 chalee
 
อุดรธานี นายชาลี ประสมเพชร ปลัดเทศบาล 8 ทต.นางัว  081-9541107  Chalee2500@hotmail.com
329   อุดรธานี นางเพชราภรณ์ ลุนทอง หัวหน้าส่วนการคลัง 6 อบต.บ้านก้อง  086-2335172  
330   อุดรธานี นายเชาวลิต ฝ่ายขันธ์ นิติกร 4 อบต.บ้านขาว  080-7612207  
331 tud
 
อุดรธานี นางศจี ศิริศิลป์ ปลัด อบต.7 อบต.หนองแสง  081-2619311  
332   อุตรดิตถ์ นายวีระ ฉิมเลี้ยง ปลัด อบต.7 อบต.วังแดง  084-8229100  thechim@windowslive.com
333   อุบลราชธานี นางสาววิชญา อาจริยอาจอง นิติกร 7 ทม.วารินชำราบ  089-8482395  
334   อุบลราชธานี นางสาวภัทรมาศ จันทะสิงห์ นิติกร 4 ทต.นาเยีย  089-9173513  Benz_mm@hotmail.com
335   อุบลราชธานี นางสาวสาวรีย์ สุระชาติ รองปลัดเทศบาล 6 ทต.เขมราฐ  089-9491979  
336 sukunya
 
อุบลราชธานี นางสุกัญญา เศลารักษ์ นิติกร 4 อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม  085-6118928  Chaya-nut@hotmail.com