สรุปข้อบกพร่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการตรวจสอบบัญชีของ สตง. ที่ได้รับรายงานในปี 2546

การตรวจสอบด้าน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

แบบสอบทาน

1.  ลูกหนี้

1.1     มีลูกหนี้คงค้างทั้งภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย        ภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยไม่ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บ

1.2  มีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชนครบกำหนดค่างวดที่ต้องผ่อนชำระเงินคืน แต่ลูกหนี้ยังไม่ได้ชำระคืนตามงวดเงิน

 

 

 

1.3     มีลูกหนี้ค่าเช่าทรัพย์สินค้างชำระ เช่น ตลาด แผงลอย อาคาร ส้วมสาธารณะ ฯลฯ

 

นส ที่มท. 0313.6/ว 0208 ลว 21  ม.ค.  2544

เรื่อง การเร่งรัดจัดเก็บรายได้และลูกหนี้คงค้างชำระ

นส.  ที่มท 0313.6/ว 0208 ลว. 21 ม.ค. 2544

เรื่อง  การเร่งรัดจัดเก็บฯ

 

 

 

 

นส. ที่ มท 0313.6/ว 0208 ลว. 21 ม.ค. 2544

เรื่อง  การเร่งรักจัดเก็บฯ

-  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการจัดเก็บให้เสร็จสิ้น

 

-  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบติดตามเร่งรัดการชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา เพื่อสิทธิประโยชน์ของชุมชน ในการนำเงินกองทุนดังกล่าวไปใช้หมุนเวียนในการประกอยอาชีพ

 

-  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บให้ครบถ้วนตามสัญญา

 

 

2.  การเบิกจ่ายเงิน

2.1     การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น และไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด เช่น การเบิกเงินค่าเลี้ยงรับรองแก่คณะที่มาทัศนศึกษา  ดูงาน โดยเบิกในส่วนของเจ้าหน้าที่เจ้าของสถานที่ด้วย ซึ่ง สตง. พิจารณาเห็นว่า ตามหนังสือสั่งการของมท. ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะในส่วนของคณะที่มาทัศนศึกษาตามที่จ่ายจริง

 

2.2  การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬามีค่าใช้จ่ายที่   ไม่จำเป็น และไม่มีเหตุอันสมควร

นส.มท. ที่ มท 0313.4/ว 105 ลว.15 ม.ค. 42

เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน

ค่ารับรอง

 

 

 

 

 

นส. มท. ที่ มท 0313.4/ว1692 ลว.22 มิ.ย. 41

เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ อบจ.

-  ให้เรียกเงินคืนจากผู้รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

-  ให้เรียกเงินส่วนที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้องเหมาะสมคืนคลัง

 

ข้อ 4.1

 

 

หน้าที่ ๑

การตรวจสอบด้าน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

แบบสอบทาน

2.  การเบิกจ่ายเงิน(ต่อ)

2.3    เบิกจ่ายเงินรายจ่ายตามงบประมาณโดย โดยไม่มีหลักฐานการจ่ายประกอบฎีกาให้ตรวจสอบ

 

2.4    เบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดค่าใช้สอยประเภทค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมที่จัดโดยสมาคมและชมรม  ซึ่งการเบิกจ่ายดังกล่าว ผู้จัดมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ รมต.มท. อนุมัติจึงเป็นการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ถูกต้อง

 

2.5  เบิกจ่ายงบประมาณหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา เป็นเงินรางวัลในการแข่งขันกีฬา โดยไม่มีระเบียบให้เบิกจ่าย

 

 

 

 

 

2.6  เบิกจ่ายเงินค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการให้เจ้าหน้าที่ 2 คน ๆ ละ 1 ห้อง ซึ่งข้อเท็จจริงสามารถพักรวมกันได้ โดยไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจพักรวมกันได้

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ         พ.ศ. 2541 ข้อ 39

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 12(2) และ นส. ปค. ที่ มท 0313.3/ว

53 ลว.8 มิ.ย. 43 เรื่องโครงการประชุมสัมมนา

ทางวิชาการของพนักงานเทศบาลสามัญ         และเมืองพัทยา

 

 

นส. ที่ มท. 0313.4/ว 3551 ลว. 2 พ.ย. 38

เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา

นักเรียน เยาวชน หรือประชาชนของเทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา ซึ่งตามหนังสือดังกล่าวกำหนดให้เบิกจ่ายเงินเป็นค่าถ้วยรางวัล หรือโล่รางวัล เหรียญรางวัล แต่ไม่ได้กำหนดให้จ่ายเงิน เพื่อจ่ายเงินสดแต่อย่างใด

 

พ.ร.ฎ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 ม 17 (แจ้งตามนส. มท.

ที่ มท 0407/ว 915 ลว 11 มิ.ย. 2534)

-   ให้ส่งหลักฐานการจ่ายเงินให้ตรวจสอบโดยเร็ว หากไม่สามารถนำมาให้ตรวจสอบได้ ให้นำเงินส่งคืนคลัง

-   ให้เรียกเงินคืนคลัง

 

 

 

 

 

 

 

-     ให้เรียกเงินคืนคลัง

 

 

 

 

 

 

 

-   ให้เรียกเงินคืนคลัง

 

 

ข้อ 4.2

 

 

ข้อ 4.1

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 4.1

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 4.1

 

หน้าที่ ๒

 

การตรวจสอบด้าน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

แบบสอบทาน

2.  การเบิกจ่ายเงิน(ต่อ)

2.7    จ่ายเงินอุดหนุนให้ส่วนราชการโดยใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย ซึ่งมิใช่ใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการ และการอุดหนุนบางรายการไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และไม่เหมาะสมกับฐานะการคลัง

 

2.8    เบิกตัดปีค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน โดยไม่ได้ก่อหนี้ และปีต่อมาได้ก่อหนี้แต่จ่ายไม่หมด และได้ขอขยายเวลาเบิกตัดปีไปจ่ายในปีต่อไป โดยไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

 

2.9    จ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือคู่สัญญาบางราย ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปเป็นเงินสด ซึ่งตามหลักเกณฑ์กำหนดให้การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้รับเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ให้จ่ายเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้ และขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมเช็คด้วย

 

2.10  บันทึกตกลงจ้างเหมาไม่ได้ติดอากรแสตมป์

 

2.11  ผู้จ่ายเงินไม่ได้ลงรายมือชื่อรับรองการจ่ายพร้อมทั้งมีชื่อสกุลตัวบรรจงกำกับไว้ในหลักฐาน

 

2.12  จากการตรวจสอบฎีกาจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน พบว่า ไม่มีรายงานขอซื้อขอจ้าง ไม่มีใบสั่งซื้อ ไม่มีกรรมการตรวจรับพัสดุ

นส. ที่ มท. 0313.4/ว 1348 ลว 19 พ.ค. 41

เรื่อง แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2541 ข้อ 56 วรรคสอง

 

 

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับเงินเป็นเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน วิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายฯ พ.ศ. 2541 ส่วนที่ 2 ข้อ 9

 

 

 

 

ประมวลรัษฎากร มาตรา 104

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2541 ข้อ 72

 

 

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

-   ให้ขอใบเสร็จรับเงินจากราชการ หรือเรียกเงินคืนคลัง

 

 

 

 

-   ให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวต่อไป

 

 

 

-   ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

-   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้ถูกต้อง

 

-   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

 

 

-   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

ข้อ 4.1

 

 

 

 

 

ข้อ 4.1

 

 

 

 

ข้อ 4.2

 

 

 

 

 

 

ข้อ 4.2

 

ข้อ 4.2

 

 

 

ข้อ 4.2

 

หน้าที่ ๓

การตรวจสอบด้าน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

แบบสอบทาน

3.  การพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง

3.1  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบ ทำให้ไม่ทราบว่าพัสดุคงเหลือถูกต้องครบถ้วนตรงตามทะเบียนหรือไม่ หากมีการชำรุดหรือสูญหาย ทำให้ไม่สามารถหาตัวผู้รับผิดชอบได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

 

3.2 คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด

 

3.3  ไม่ได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้ สตง.หรือจัดส่งแต่ล่าช้า และตามรายงานฯพบว่าคณะกรรมการรายงานว่าพัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชี และทะเบียนไม่มีพัสดุชำรุดหรือสูญไป ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่ได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง

 

3.4  จัดทำบัญชีคุมการรับ-จ่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน

 

3.5  ไม่ได้จัดทำใบเบิกวัสดุไว้เป็นหลักฐาน

 

3.6  การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้างไม่แสดงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง หรือรายละเอียดที่จะซื้อหรือจะจ้าง

 

ระเบียบมท. ว่าด้วยพัสดุฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 137

 

 

 

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 148 วรรคสอง และ     วรรคสาม

 

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ.2535 ข้อ145,147,148 และข้อ 149

 

 

 

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 145

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 146

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 20

 

-   ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

 

 

 

 

 

-   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

 

 

-   ให้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหาตัวผู้รับผิดชอบชดใช้พัสดุที่สูญหายไป หรือถ้าไม่มีผู้ต้องรับผิดชอบให้ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายออกจากทะเบียนคุมต่อไปโดยปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุฯ      พ.ศ. 2535 ข้อ 154

 

-   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด

-   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด

-   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด

ข้อ 8.20-8.21

 

 

 

 

 

 

ข้อ 8.21

 

 

 

ข้อ 8.20-8.22

 

 

 

 

 

 

ข้อ 8.1

 

ข้อ 8.3

 

ข้อ 9.3

 

หน้าที่ ๔

การตรวจสอบด้าน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

แบบสอบทาน

3. การพัสดุ (ต่อ)

3.7  จากการตรวจสอบรายงานบันทึกประจำวันของผู้ควบคุมงาน ปรากฏว่าไม่ได้จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน จัดทำเฉพาะสรุปความก้าวหน้าของงานเป็นรายสัปดาห์ ทำให้ไม่มีข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ทำ

 

3.8  การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการมีข้อบ่งชี้ว่าเข้าลักษณะแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

 

 

 

 

 

3.9  บันทึกตกลงจ้าง ไม่กำหนดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้างไว้อย่างน้อย 2 ปี และไม่กำหนดหลักประกันสัญญา

 

3.10 บันทึกตกลงราคาซื้อ/จ้าง บางฉบับไม่ระบุ วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด หรือจำนวนวันที่ครบกำหนดแต่อย่างใด อาจเกิดปัญหาข้อโต้แย้งในการตรวจรับได้

 

3.11 การบันทึกรายการพัสดุในบัญชีหรือทะเบียนไม่ได้แยกเป็นชนิดและแสดงรายการตามตัวอย่างที่

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯ   พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2541) ข้อ 66

 

 

 

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯ  พ.ศ. 2535 ข้อ 16 วรรคสอง

 

 

 

 

 

นส. สำนักเลขาธิการ ค.ร.ม. ที่    นร. 0202/ว102 ลว. 30 มิ.ย. 2537 และระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 134

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯ  พ.ศ. 2535 ข้อ 125 และ 126

 

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯ    พ.ศ. 2535 ข้อ 145 และข้อ 147-150

-   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแก้ไขข้อบกพร่องให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ โดยเคร่งครัดต่อไป

 

 

 

 

 

-   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด และกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีข้อบ่งชี้ว่าแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีพฤติกรรมที่เอื้ออำนวยแก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งให้ได้เป็นคู่สัญญาและมีเจตนาส่อไปในทางไม่สุจริต ให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี

 

-    ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด

 

 

-    ให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

 

 

 

-    ให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมด แล้วจัดทำทะเบียนคุมให้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 9.3

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 9.7

 

 

 

ข้อ 9.7

 

 

 

 

ข้อ 8.1-8.5

 

หน้าที่ ๕

การตรวจสอบด้าน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

แบบสอบทาน

3. การพัสดุฯ (ต่อ)

มท. กำหนด และไม่มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือ

ทะเบียนประกอบการ

3.12 การประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคา ได้ส่งประกาศไปยังหน่วยราชการต่างๆ เช่นที่ว่าการอำเภอ จังหวัด ฯลฯ แต่ไม่ได้ส่งไปยังผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้น หรือบางกรณีจัดส่งให้แต่เพียง 3-4 ราย ทำให้มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาน้อยราย ไม่เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาเท่าที่ควร อาจเป็นผลทำให้ราชการเสียประโยชน์ได้

3.13 สัญญาหรือบันทึกตกลงซื้อ-จ้าง มีการแก้ไขลบด้วยน้ำยาลบคำผิด เช่น แก้ไขกำหนดระยะเวลาส่งมอบวันเริ่มทำงาน และวันที่ต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย กำกับไว้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการโต้แย้งในข้อตกลงในสัญญา และทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายได้

3.14 ไม่ได้ส่งสำเนาสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

3.15 การจัดทำประกาศประกวดราคา ไม่มีการกำหนดรายละเอียดที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิซื้อแบบและเอกสารประกวดราคา ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ที่ซื้อแบบและเอกสารประกวดราคา

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 128

 

 

นส. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่ นร. 0103/ว. 1 ลว. 5 ม.ค. 2542

ครบถ้วน และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด

-   ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยให้จัดส่งประกาศเผยแพร่ไปยังผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้แพร่หลายไปยังท้องถิ่นอื่นๆด้วยทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแข่งขันและทางราชการมีทางเลือกอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้มากขึ้น

-   ให้ตรวจสอบหาสาเหตุและผู้ต้องรับผิดชอบในการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และ ชี้แจงเหตุผล และดำเนินการตามควรแก่กรณี ต่อไปขอให้ควบคุมและกำชับให้ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบหรือ   ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

 

-   ให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี

 

-   ให้ตรวจสอบหาสาเหตุและผู้ต้องรับผิดชอบในการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และชี้แจงเหตุผล และดำเนินการตามควรแก่กรณี ต่อไปขอให้ควบคุมและกำชับให้ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบ

 

 

ข้อ 9.6

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 9.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 9.5

 

หน้าที่ ๖

การตรวจสอบด้าน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

แบบสอบทาน

3. การพัสดุฯ (ต่อ)

จะมีสิทธิยื่นซองประกวดราคาได้ในตัวประกาศ

ประกวดราคา เพื่อให้ผู้ประสงค์จะเข้าแข่งขันราคาได้ทราบล่วงหน้า เช่น ไม่มีการกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติเรื่องเอกสิทธิและการคุ้มกัน ฯลฯ

 

3.16 การจัดทำประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคามีการกำหนดเงื่อนไขในการขอซื้อเอกสารประกวดราคา ผู้จัดซื้อจะต้องนำต้นฉบับหนังสือรับรองผลงานมาแสดงด้วย และกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในเอกสารประกวดราคาดังกล่าว จะต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเครื่องจักรกลที่จำเป็น สำหรับใช้ในการก่อสร้างอย่างน้อยตามรายการและจำนวนในบัญชีแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ซึ่งเป็นการปฏิบัติโดยฝ่าฝืนระเบียบ

 

3.17 กำหนดเงื่อนไขในประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา ไม่เป็นไปตามตัวอย่างที่ มท. กำหนด ตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กำหนดให้ผู้ซื้อแบบแปลนนำเอกสารสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และทะเบียนมูลค่าเพิ่ม หนังสือรับรองผลงานก่อสร้างมาแสดงต่อผู้ขายแบบแปลนด้วย และในกรณีถ้า

 

 

 

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

ข้อ 39 และ 37 และ นส. สำนันายกรัฐมนตรี

ที่ นร (กวพ) 1305/12378 ลว.28 ธ.ค. 43 และ นส.มท. ที่ มท. 0313.4/ว 20          ลว.3 ม.ค. 44

 

 

 

 

 

 

 

นส. ที่ มท. 0313.4/ว 20 ลว. 3 ม.ค. 44

เรื่องแนวทางปฏิบัติในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แจ้งตาม นส. สำนักเลขาธิการนายก

รัฐมนตรี ที่ นร. (กวพ) 1305/8950          ลว. 29 ต.ค. 2541

หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

 

 

 

 

-   ให้สอบหาสาเหตุและผู้ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบ และข้อกำหนดดังกล่าว และดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อผู้ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด และหากผลการตรวจสอบปรากฏว่า มีผู้กระทำการอันเป็นความผิดตามบทบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 หรือกฎหมายอื่น ขอให้ดำเนินการต่อผู้กระทำที่เห็นว่าเป็นความผิดต่อกฎหมายนั้น โดยเคร่งครัดด้วย

 

-   ขอให้พิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อผู้ต้องรับผิดชอบในการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว และต่อไปขอให้กำชับและควบคุมให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

 

 

 

 

 

ข้อ 9.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 9.5

 

หน้าที่  ๗

การตรวจสอบด้าน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

แบบสอบทาน

3.  การพัสดุ  (ต่อ)

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ซื้อแบบแปลนแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ  ซึ่งติดอากรแสตมป์  หากหลักฐานไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง  ถือว่าผู้ซื้อขาดคุณสมบัติและไม่ขายแบบแปลนให้ เป็นต้น  หรือกรณีกำหนดว่าผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถยื่นซองสอบราคาได้  การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการไม่เปิดโอกาสให้มีการเข้าแข่งขันเสนอราคากันอย่าง  เป็นธรรม

 

3.18 มีการจัดซื้อเครื่องนุ่งห่ม  วัสดุอุปโภค-บริโภคแจกจ่ายให้กับราษฎร ในตำบลตามอำนาจหน้าที่ ปรากฏว่า ไม่ได้จัดทำบัญชีควบคุมการรับ-จ่าย วัสดุ โดยแสดงรายการ และจำนวนวัสดุที่ได้รับเมื่อมีการแจกจ่ายพัสดุให้ระบุรายชื่อผู้ได้รับการแจกจ่ายพร้อมทั้งให้ผู้รับลงชื่อรับไว้ในบัญชีคุม  การรับ-จ่ายดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นส.  ปค. ที่ มท. 0313.4/ว 3050          ลว. 22 ก.พ. 43 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพื่อการช่วยเหลือประชาชน  ตามอำนาจหน้าที่ ของ อบจ. เทศบาล และ  อบต. พ.ศ. 2543 หมวด 3 ข้อ 6(2) ก,ข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบขอให้สั่งการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยเคร่งครัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 8.2-8.4

4. การบัญชี

 

 

 

 

 

 

4.1  จัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  และทะเบียนคุมต่างๆ ไม่ครบถ้วน  และไม่เป็นปัจจุบัน

 

 

4.2  ไม่ได้จัดทำรายงานเสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ  2541  ข้อ  87 ,88  และระเบียบ  ปค. ว่าด้วย การบันทึกบัญชี ฯ พ.ศ. 2543

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน ฯ พ.ศ.2541 ข้อ  88

-   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชีให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  โดยเคร่งครัด  เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

 

-    ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานและงบทดลองให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน  ตามระเบียบ

 

ข้อ  7.1-7.3

และข้อ 3.8

 

 

 

ข้อ  7.4-7.7

 

หน้าที่ ๘

การตรวจสอบด้าน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

แบบสอบทาน

4. การบัญชี (ต่อ)

4.3 ไม่ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ ประจำทุก 4 เดือนเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามแบบที่กำหนด

 

4.4   เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินส่งให้ สตง. ตรวจสอบภายใน 90 วัน นับแต่สิ้นปี

 

4.5   ไม่ได้จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายประเภทต่างๆ ยอดงบประมาณคงเหลือ ยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย เป็นประจำทุกเดือน

 

4.6   กรณีได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการ บางโครงการก่อหนี้ผูกพัน บางโครงการยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เมื่อถึงวันสิ้นงวดปีงบประมาณ เมื่อเบิกจ่ายเงินไม่ทัน เจ้าหน้าที่ได้บันทึกรายการบัญชี ณ วันสิ้นงวดโดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินสะสม และบันทึกรายการรับในบัญชีรายจ่ายค้างจ่าย

 

4.7  จัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร รายงานเงินคงเหลือประจำวัน และทะเบียนคุมต่างๆ ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน

ระเบียบ ปค. ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 71

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. 2541

ข้อ 89

 

 

ระเบียบ ปค. ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายการการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2543 ข้อ 70

 

 

ระเบียบ ปค. ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียบฯ พ.ศ. 2543 ข้อ 54

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบ มท.  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2541 ข้อ 87,88 และระเบียบ ปค. ว่าด้วยการบันทึกบัญชีฯ พ.ศ. 2543

-   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการบริหาร ควบคุม

 

-   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำงบฯ และถือปฏิบัติ ตามระเบียบดังกล่าว  โดยเคร่งครัด

 

 

-   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำกระดาษทำการต่างๆให้ครบถ้วน ถูกต้องแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

 

 

-   ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

 

 

 

 

 

 

 

-    ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชีให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว โดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ข้อ 7.4-7.7

 

 

 

 

ข้อ 7.4-7.7

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 7.1-7.3

และข้อ3.8

หน้าที่ ๙

การตรวจสอบด้าน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

แบบสอบทาน

4. การบัญชี (ต่อ)

4.8   ทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญาไม่ลงวันที่ เดือน ปี ที่กำหนดจ่ายคืน ทำให้ใช้ประโยชน์จากทะเบียนคุมไม่ได้ รายละเอียดเงินรับฝากเงินประกันสัญญาไม่ตรงตามทะเบียน

 

4.9  ทะเบียนเงินยืมไม่ลง วัน เดือน ปี เลขที่ใบยืม ผู้อนุมัติ และตำแหน่ง หน้าบัญชี และรายการส่งใช้ลายมือชื่อผู้ส่งใช้ (ผู้ยืม)

 

4.10 เมื่อสิ้นเดือน ไม่ได้จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของบัญชีเงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง

 

ระเบียบ ปค. ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนฯ พ.ศ. 2543

 

 

 

 

ระเบียบ ปค. ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนฯ พ.ศ. 2543

 

 

ระเบียบ ปค. ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนฯ พ.ศ. 2543

-   ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการและจัดทำให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว โดยเคร่งครัด

 

 

 

 

-   ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว โดยเคร่งครัด

 

 

-   ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว โดยเคร่งครัด

ข้อ 7.2

 

 

 

 

 

ข้อ 7.2

 

 

 

ข้อ7.4-7.5

5. การจัดเก็บรายได้

5.1  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไม่ได้กำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยเป็นตารางเมตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมินค่ารายปี

 

5.2  ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและเสนอข้อคิดเห็นต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินค่ารายปี ในการจัดเก็บ

นส. มท. ที่ มท. 0307/ว 2393                ลว. 10  ก.ย. 2536

เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บ ภรด. และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

 

นส. มท. ที่ มท. 0307/ว 2393

ลว. 10 ก.ย. 2536

เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บ ภรด. และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

-   ให้กำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวด้วย

 

 

-   ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวด้วย

 

หน้าที่ ๑๐

การตรวจสอบด้าน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

แบบสอบทาน

5. การจัดเก็บรายได้ (ต่อ)

5.3  มท. กำหนดเป้าหมายให้เทศบาลตำบลที่มีรายได้

3.5  ล้านขึ้นไป จะต้องจัดทำแผนที่ภาษี แต่จัดทำโครงการแผนที่ภาษีฯ ยังไม่แล้วเสร็จ

 

5.4  การเร่งรัดจัดเก็บภาษี ไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำ การปรับข้อมูล พ.ศ. 2537

 

 

นส. มท. ที่ มท. 0313.6/ว 0208       ลงวันที่ 21 มกราคม 2541เรื่อง การเร่งรัดจัดเก็บรายได้และลูกหนี้ค้างชำระ

-    ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

 

-    ผู้รับผิดชอบควรวางระบบการเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วนชัดเจน ตามที่กฎหมายกำหนด และตาม นส. สั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด

 

6. การเงิน

6.1  จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน แต่บันทึกรายการไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ควบคุมหลักฐานการรับ-จ่าย ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีจำนวนใบเสร็จรับเงินคงเหลือตรงตามบัญชีและหลักฐานการรับ-จ่าย หรือไม่

 

6.2  รับเงินรายได้บางประเภทแล้วเจ้าหน้าที่มิได้นำเงินส่งในวันที่รับเงิน เช่น เงินค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ฯลฯ แต่จะส่งในอีก 6-7 วันต่อไป และใบเสร็จรับเงินค่าขยะแต่ละฉบับไม่ได้ลงวันที่ เดือน ปี ที่รับเงิน

 

6.3  ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาตต่างๆ มีสาระสำคัญไม่ครบถ้วน คือ ไม่พิมพ์หมายเลขกำกับเล่มเรียงกัน และบางประเภทกำหนดเล่มที่ เลขที่ ขึ้นเองตามปีงบงบประมาณ เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน  

การเบิกจ่ายเงิน  พ.ศ. 2541 ข้อ 12

 

 

 

 

 

ระเบียบ มท.  ว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายฯ พ.ศ.  2541

ข้อ 11 และข้อ 13 (4)

 

 

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายฯ พ.ศ.  2541

ข้อ 11  และข้อ  13

-    ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

 

 

 

 

 

-    ให้จัดให้มีระบบตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน และความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานการรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่การเงิน

 

-    ให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบเสร็จและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

ข้อ 3.3

 

 

 

 

 

 

ข้อ 3.7

 

 

 

 

 

 

ข้อ 3.2

 

หน้าที่ ๑๑

การตรวจสอบด้าน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

แบบสอบทาน

6. การเงิน (ต่อ)

6.4  การใช้ใบเสร็จทุกประเภทยกเว้นใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าหน้าที่ไม่ได้แยกเป็นประเภท และใช้ต่อเนื่องกันโดยไม่แยกเป็นปีงบประมาณ เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

 

6.5  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการจัดเก็บเงิน ไม่ได้แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใด ถึงเลขที่ใด และได้ใช้ไปแล้วเล่มใด เลขที่ใด ถึงเลขที่ใด ซึ่งจะต้องแจ้งอย่างช้าไม่เกินเดือนตุลาคม ของปีถัดไป เพื่อเสนอผู้บริหารทราบตามลำดับต่อไป

 

6.6  กรณีที่มีเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยจำนวนเงินเกิน 20,000 บาท ไม่ได้ขออนุมัติขยายวงเงินเก็บรักษาจากผู้บริหารท้องถิ่นและไม่นำเงินที่เกินวงเงินเก็บรักษานำฝากธนาคาร หรือคลังจังหวัดแล้วแต่กรณีในวันรุ่งขึ้น หรือวันเปิดทำการถัดไป

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ พ.ศ. 2541 ข้อ 17

 

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ พ.ศ.2541 ข้อ 16

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ พ.ศ. 2541 ข้อ 20 วรรคสอง และข้อ 34 วรรคสอง

-   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว

 

 

 

-   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

 

 

 

 

 

 

 

-   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

ข้อ 3.1

 

 

 

 

ข้อ 3.4

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 3.10

7. เงินประกันสัญญา

7.1 มีเงินประกันซอง และเงินประกันสัญญาครบกำหนดจ่ายคืน แต่ยังไม่คืนให้ผู้วางเงินประกัน

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 137

-   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดต่อผู้วางเงินประกันสัญญาให้มาถอนเงินคืนโดยกำหนดเงื่อนไขเวลา หากพ้นเวลาที่กำหนด ให้ถอนเงินส่งเป็นรายได้ต่อไป

 

ข้อ 4.1

 

หน้าที่ ๑๒

การตรวจสอบด้าน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

แบบสอบทาน

7.  เงินประกันสัญญา (ต่อ)

7.2  ถอนคืนเงินประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างโดยมิได้ตรวจสอบสภาพความชำรุดบกพร่องของงานก่อนคืนเงินประกันสัญญา

 

 

 

 

 

7.3  ส่งคืนหลักประกันสัญญาที่พ้นภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว ซึ่งเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาคืนให้แก่ธนาคารค้ำประกันโดยตรง เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งกำหนดให้คืนหลักประกันสัญญาแก่คู่สัญญาโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารทราบด้วย

 

นส. ที่ มท. 0407/ว 760

ลว.  7 พฤษภาคม  2533 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกัน

 

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯ    พ.ศ. 2535 ข้อ 137 วรรคสอง

-   ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีความชำรุดบกพร่องที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้างหรือไม่ หากพบความชำรุดบกพร่องซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้าง และเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้น และดำเนินการแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 8 ตามควรแก่กรณี

 

-   ในโอกาสต่อไปให้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

ข้อ 4.1

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 4.1

8. การควบคุมภายใน

8.1  มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน แต่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเลย

 

 

8.2  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน แต่คณะกรรมการไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งกล่าวคือ ไม่ได้ตรวจนับตัวเงิน และหลักฐานแทนตัวเงินให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายฯพ.ศ.  2541 ข้อ 12

 

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน

 การเบิกจ่ายฯ พ.ศ.  2541  ข้อ 24

-   เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้สั่งการกำชับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบโดยถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด

 

-   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

ข้อ 3.7

 

 

 

 

ข้อ 3.8-3.12

 

หน้าที่๑๓

การตรวจสอบด้าน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

แบบสอบทาน

8. การควบคุมภายใน (ต่อ)

8.3  ไม่มีระบบการสอบทานภายใน ในเรื่องการตรวจสอบการจัดเก็บ การนำส่งเงิน และการบันทึกรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ พ.ศ.  2541 ข้อ  12

-   ให้ผู้รับผิดชอบควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ โดยเคร่งครัด

ข้อ 3.1-3.10

9. การใช้รถยนต์

9.1  ไม่ได้จัดทำ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์  (แบบ 1) สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 2) และ ไม่ได้กำหนดปริมาณน้ำมันที่ใช้กับรถยนต์ (แบบ3)

 

9.2  เมื่อเสร็จสิ้นการใช้รถยนต์ส่วนกลางในแต่ละวันในบางครั้งจะเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางไว้ที่บ้าน

 

9.3  ไม่มีตราเครื่องหมายหน่วยงานประจำรถยนต์ติดไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ ทั้ง 2 ข้าง

 

 

 

9.4  เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถโดยไม่ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์

 

 

9.5  เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถคันเดียวกันในวันเดียวกัน

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2535  ข้อ  13-15

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ  พ.ศ. 2535  ข้อ  7

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 5 และ นส. มท. ด่วนมาก ที่ มท. 0407/ว 791 ลว 6 มิ.ย. 2529 เรื่อง การควบคุมพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.  2535  ข้อ  15

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.  2535  ข้อ  15

 

-   ให้สั่งการให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด และควบคุมดูแลการใช้รถให้เป็นไปอย่างรัดกุม เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

 

-   ให้สั่งการให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปอย่างรัดกุมตามระเบียบ

 

 

-   ให้สั่งการให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปอย่างรัดกุมตามระเบียบ

 

 

-   ให้แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง หากเป็นการสั่งจ่ายน้ำมันที่ไม่ใช่รถของเทศบาล ให้เรียกเงินคืนจากผู้สั่งจ่าย

 

-   ให้แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง หากเป็นการสั่งจ่ายไม่ถูกต้องให้เรียกเงินคืนจากผู้สั่งจ่าย

ข้อ 8.13-8.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 8.12

 

 

 

 

ข้อ 8.14

 

 

 

ข้อ 8.14

 

หน้าที่ ๑๔

การตรวจสอบด้าน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

แบบสอบทาน

9. การใช้รถยนต์ (ต่อ)

9.6  มีการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถที่ไม่ใช่รถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

9.7  มีการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผิดประเภทรถ

 

 

 

9.8  มีการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่มีใบสั่งจ่ายน้ำมัน

 

9.9  มีการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับพาหนะส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารในการเดินทางไปราชการ

ระเบียบมท. ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 15

 

 

ระเบียบมท.ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2535 ข้อ 15

 

 

ระเบียบมท.ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ พ.ศ. 2535 ข้อ 15

 

ระเบียบมท.ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 15

 

 

-   ให้เรียกเงินคืนจากผู้มีอำนาจสั่งจ่ายและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้สั่งจ่ายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ

 

-   ให้เรียกเงินคืนจากผู้มีอำนาจสั่งจ่ายและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้สั่งจ่ายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ

 

-   ให้เรียกเงินคืนจากผู้มีอำนาจสั่งจ่ายและกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้รอบคอบก่อนเบิกจ่าย

-    ให้เรียกเงินคืนและกรณีที่ใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 ข้อ 24 และการเบิกจ่ายเงินชดเชยให้เป็นไปตาม นส.มท.ด่วนมากที่ มท 0313.4/ว2792 ลว 3 ก.ย.2540 เรื่องการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 โดยเคร่งครัดและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

ข้อ 8.14

 

 

 

ข้อ 8.14-8.15

 

 

 

 

 

 

ข้อ 8.13-8.15

10. การงบประมาณ

10.1 มีการตั้งงบประมาณผิดหมวดรายจ่าย โดยตั้งงบประมาณเพื่อส่งใช้เงินยืมสะสมในประเภทรายจ่ายงบกลาง ซึ่งตามระเบียบต้องตั้งส่งใช้เงินยืมเงินสะสมในประเภทหรือรายการที่นำไปใช้จ่าย

ระเบียบมท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 16 และ นส. ที่ มท 0313.4/ว 1710

ลว. 23 ก.ค. 44 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2545

-    ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว โดยเคร่งครัด

ข้อ 1.1

หน้าที่ ๑๕

การตรวจสอบด้าน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

แบบสอบทาน

 

10.2 ตั้งงบประมาณหมวดค่าสาธารณูปโภคเพื่อเบิกค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพักเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยใช้มิเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับสำนักงาน เป็นการนำเงินงบประมาณของท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มิใช่เพื่อราชการ

 

10.3 มีการจัดหาพัสดุไม่ตรงตามที่รายละเอียดที่กำหนดในงบประมาณ และพัสดุที่จัดหายังไม่ได้ใช้ประโยชน์ คือ การจัดซื้อโมเด็มแปลงรหัสสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วไม่น้อยกว่า 26 เค แต่ตามรายละเอียดงบประมาณระบุจัดซื้อความเร็วไม่น้อยกว่า 56 เค พร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและค่าบริการสมาชิก แต่ตามข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการติดตั้ง เนื่องจากมีความไม่พร้อมเรื่องสถานที่ เลขหมายโทรศัพท์และข้อมูลเว็บไซด์

 

10.4 ไม่ได้จัดทำแบบบัญชีขอ/อนุมัติโอนเพิ่ม ลดงบประมาณเพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ แต่ในการโอนเพิ่ม ลดงบประมาณแต่ละครั้งจะยื่นเสนอที่ประชุมสภา หรือคณะผู้บริหารแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาลงมติเห็นชอบในที่ประชุม

10.5 ตั้งงบประมาณรายรับไม่ครอบคลุมทุกประเภทกล่าวคือ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีรายรับจริงจาก

 

 

 

 

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 16 และ ข้อ 30 และ นส. ที่ มท. 0313.4/ว 2787  ลว. 18 พ.ย. 2542 เรื่อง การพิจารณางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   ให้ตั้งงบประมาณเพื่อการแยกมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในบ้านพักแต่ละหลัง เพื่อให้การไฟฟ้าเรียกเก็บเงินเป็นค่าใช้จ่ายไฟฟ้าจากผู้อยู่อาศัยโดยตรง และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรียกเงินคืนค่าไฟฟ้ากับเจ้าหน้าที่ผู้ที่พักอาศัยในบ้านพักด้วย

 

-   ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ควรหาผู้รับผิดชอบชดใช้เงินคืนคลัง และกำชับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวอีก

 

 

 

 

 

 

 

 

-   ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด และให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยสม่ำเสมอด้วย

 

 

-   ให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบวิเคราะห์ ข้อมูลโดยรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลปีที่ผ่านมาประกอบการ

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 1.2

หน้าที่  ๑๖

การตรวจสอบด้าน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

แบบสอบทาน

 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ มีรายรับจริงจากค่าน้ำประปา

 

 

พิจารณาตั้งประมาณการรายรับ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานในการจัดเก็บรายได้

 

11. งบทรัพย์สิน

11.1 มูลค่าทรัพย์สินตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี กับมูลค่าทรัพย์สินตามงบแสดงฐานะการเงิน มียอดไม่ตรงกัน โดยยอดตามรายงานการตรวจสอบพัสดุฯ จะน้อยกว่ายอดตามงบแสดงฐานะการเงิน

 

-   ขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ทราบสาเหตุของความแตกต่าง และปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินตามทะเบียนให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทั้งทะเบียนคุมพัสดุ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีและงบทรัพย์สิน

 

 

12. การยืมเงิน

 

 

 

 

 

 

 

13. เรื่องอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

12.1 ผู้ยืมเงินนำใบสำคัญคู่จ่ายและเงินสดที่เหลือจ่ายส่งคืนคลังล่าช้ากว่าที่ระเบียบกำหนด

 

 

 

12.2 มีลูกหนี้เงินยืมสะสมคงค้างโดยมิได้ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีถัดไป

 

13.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมิได้นำเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่งสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนที่จ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ แต่ได้เก็บเงินไว้บางรายนานถึง 6-10 เดือน เมื่อจะมีการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก็จะระบุในแบบ ภ.ง.ด.3 และแบบ ภ.ง.ด.53 ว่าได้มีการจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการในเดือนก่อนที่จะมายื่นชำระภาษีนอกจากเป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ พ.ศ.  2541 ข้อ  81

 

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ พ.ศ.  2541 ข้อ  82

-   กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ยืมเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ หากเกิดความเสียหาย อาจมีโทษตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544

 

-   ให้ดำเนินการตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีถัดไปตามที่กำหนดในระเบียบ

 

-   ให้เทศบาลฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และในกรณีดังกล่าวขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง พิจารณาโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ในกรณีไม่นำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภายในกำหนด

ข้อ 6.4

 

 

 

 

ข้อ 5.2

 

 

ข้อ 4.1

หน้าที่ ๑๗

การตรวจสอบด้าน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

แบบสอบทาน

 

13.2 มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเกินกว่าวงเงินที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ เนื่องจากคำนวณการกันเงินสะสมไว้เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ไม่ถูกต้อง ซึ่งตามระเบียบกำหนดให้กันไว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันไว้อีกร้อยละ 25 ระยะเวลาที่เหลือ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของยอดเงินสะสมคงเหลือ เพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื่นๆ และในบางกรณีมีการจ่ายขาดเงินสะสมโดยมิได้สนองประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ  พ.ศ.  2541  ข้อ  85

-   ให้กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัดและควรพิจารณาทบทวนการจ่ายขาดเงินสะสม ขอให้ดำเนินการเฉพาะกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ใช้สอยสำหรับกลุ่ม หรือคณะบุคคลใดโดยเฉพาะ

ข้อ 5.4

 

หน้าที่ ๑๘