หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน หรือประชาชน

ของเทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา

---------------------

 

               การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน หรือประชาชน จำแนกเป็นลักษณะได้   2 ประเภท คือ

               1.   ค่าใช้จ่ายสำหรับ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา ที่ส่งทีมนักกีฬา หรือนักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน

               2.   ค่าใช้จ่ายสำหรับ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา ที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

               ในการพิจารณาใช้จ่ายเงินเพื่อการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน หรือประชาชน ให้เทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา พยายามขอความร่วมมือจากหน่วยงานของทางราชการและเอกชน ให้ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวของเทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา ทั้งในด้านสถานที่ อุปกรณ์การฝึกซ้อม การแข่งขัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยไม่ให้มีลักษณะเป็นการบังคับ หากเทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา ได้รับความช่วยเหลือไม่เพียงพอก็ให้พิจารณาใช้จ่ายจากรายได้ของตนเอง  โดยคำนึงถึงความจำเป็นและให้เป็นไปโดยประหยัด ดังนี้ 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑาที่จะพึงถือจ่ายได้

               1.   ค่าใช้จ่ายสำหรับเทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา ที่ส่งทีมนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าแข่งขัน

                     1.1 ค่าพาหนะเดินทาง

                          (1) ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงตามสิทธิที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

                          (2) นักกีฬาหรือนักกรีฑา ให้เบิกจ่ายในอัตราต่ำสุดของระเบียบ

                     1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก

                          (1) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้จ่ายได้ตามสิทธิ เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑาโดยตรง ทั้งนี้ ให้เทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา พิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ และไม่สมควรให้มีบุคคลนอกสังกัดเทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ไปด้วย

                          (2)  นักกีฬาหรือนักกรีฑา ให้เบิกจ่ายในอัตราต่ำสุด ตามระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

                     1.3 ค่าเก็บตัวนักกีฬาหรือกรีฑา ให้เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา เก็บตัวก่อนการแข่งขัน ในแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 30 วัน พร้อมทั้งโค้ชและผู้ควบคุมทีม

                     1.4 ค่าอุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา พร้อมรองเท้าถุงเท้าและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็นและประหยัด

               2.   ค่าใช้จ่ายสำหรับเทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา ที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

                     2.1 ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน (ถ้ามี) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

                     2.2 ค่าอุปกรณ์การแข่งขันให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็น และประหยัด

                     2.3  ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม กรณีที่เป็นพนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาลหรือพนักงานเมืองพัทยา ให้เบิกในอัตราค่าอาหารทำการนอกเวลาในวันหยุดราชการเฉพาะวันที่มีการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑากรณีที่เป็นบุคคลภายนอกสังกัดเทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา ให้เบิกได้เท่าที่จำเป็นและประหยัด เฉพาะวันที่มีการแข่งขัน

                     2.4  ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าวงดุริยางค์ ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสนามและนักกีฬาหรือกรีฑา ค่าพลุสำหรับพิธีเปิด-ปิด ค่ารางวัลนักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี ที่ปฏิบัติงานภายในสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้เบิกจ่ายได้เท่าจำเป็นและประหยัด

                     2.5 ค่าอาหารทำการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬาหรือนักกรีฑา ให้ปฏิบัติตามระเบียบการจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา

                     2.6 เงินรางวัลกรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬา ดังนี้

                          (1) ฟุตบอล ต่อ 1 คู่

                                ผู้ตัดสิน                           3      คน    อัตราคนละ    180     บาท

                                ผู้ตัดสินสำรอง                    1      คน    อัตรา           120     บาท

                                ผู้เก็บลูกฟุตบอล                 6      คน    อัตราคนละ      30    บาท

                          (2) บาสเกตบอล ต่อ 1 คู่          

                                ผู้ตัดสิน                           2      คน    อัตราคนละ    150     บาท

                                เจ้าหน้าที่เทคนิค

                                -   ผู้บันทึก                       1      คน    อัตรา           40     บาท

                                -   ผู้จับเวลาการแข่งขัน        1      คน    อัตรา           30     บาท

                                -   ผู้จับเวลา 30 นาที           1      คน    อัตรา           30     บาท

                                -   ผู้ใส่ป้ายคะแนน              1      คน    อัตรา           30     บาท

                                -   ผู้ยกป้าย                     1      คน    อัตรา           30     บาท          

                                -   ผู้เก็บลูกบาสเกตบอล       2      คน    อัตรา           30     บาท

                          (3) วอลเล่ย์บอล ต่อ 1 คู่   

                                ผู้ตัดสิน                           2      คน    อัตราคนละ    150     บาท

                                ผู้กำกับเส้น                       4      คน    อัตราคนละ    30     บาท

                                เจ้าหน้าที่เทคนิค

                                -   ผู้บันทึก                       1      คน    อัตรา           40      บาท

                                -   ผู้ประกาศ                    1      คน    อัตรา           30      คน

                                -   ผู้ใส่ป้ายคะแนน              1      คน    อัตรา           30      คน

                                 -   ผู้เก็บลูกวอลเลย์บอล        6      คน    อัตราคนละ    30      บาท

                         (4)    มวยสากลสมัครเล่น ต่อ 1 คู่  

                                 ประธานผู้ตัดสิน                 1      คน    อัตรา           50      บาท

                                 ผู้ตัดสิน                           5      คน    อัตราคนละ    40      บาท

                                 ผู้ชี้ขาด                           1      คน    อัตรา           40      บาท

                                 คณะลูกขุน                       5      คน    อัตราคนละ    40      บาท

                                 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์          2      คน    อัตราคนละ    40      บาท

                                 เจ้าหน้าที่เทคนิค

                                 -   ผู้จับเวลาและตีระฆัง        1      คน    อัตรา           20      บาท

                                 -   ผู้ใส่ป้ายคะแนน              2      คน    อัตราคนละ    20      บาท         

                                 -   ผู้ชั่งน้ำหนัก                  2      คน    อัตราคนละ    20      บาท

                                 -   ผู้ตรวจผ้าพันมือและนวม    2      คน    อัตราคนละ    20      บาท

                                 -   ผู้ประกาศ                    1      คน    อัตรา           20      บาท

                                 -   ผู้ตามและจัดนักมวย        2      คน    อัตราคนละ    20      บาท

                         (5)    เซบักตะกร้อ ต่อ 1 คู่          

                                 ผู้ชี้ขาด                           1      คน    อัตรา           150     บาท

                                 ผู้ตัดสิน                           2      คน    อัตราคนละ    120     บาท

                                 ผู้กำกับเส้น                       4      คน    อัตราคนละ    30      บาท

                                 ผู้เก็บลูกตะกร้อ                  2      คน    อัตราคนละ    30      บาท

                                 เจ้าหน้าที่เทคนิค

                                 -   ผู้ใส่ป้ายคะแนน              2      คน    อัตราคนละ    30      บาท

                         (6)    แบดมินตัน (ต่อ 1 คู่)

                                 ผู้ชี้ขาด                           1      คน    อัตรา           80      บาท

                                ผู้ตัดสิน                           2      คน    อัตราคนละ    60      บาท

                                ผู้กำกับเส้น                       4      คน    อัตราคนละ    30      บาท

                                เจ้าหน้าที่เทคนิค

                                -   ผู้บันทึกคะแนน              1      คน    อัตรา           40      บาท

                                -   ผู้ใส่ป้ายคะแนน              2      คน    อัตราคนละ    30      บาท

                         (7)    เทเบิลเทนนิส ต่อ 1 คู่

                                 ผู้ตัดสิน                           2      คน    อัตราคนละ    50      บาท

                                 เจ้าหน้าที่เทคนิค

                                 -   ผู้บันทึกคะแนน              1      คน    อัตรา           40      บาท

                                 -   ผู้จับเวลา                     1      คน    อัตรา           30      บาท

                                 -   ผู้พลิกคะแนน                1      คน    อัตรา           30      บาท

                                 -   เจ้าหน้าที่นับลูกในการตี    1      คน    อัตรา           30      บาท

                         (8)    ลอนเทนนิส ต่อ 1 คู่

                                 ผู้ชี้ขาด                           1      คน    อัตรา           120     บาท

                                 ผู้ตัดสิน                           1      คน    อัตรา           100     บาท

                                 ผู้กำกับเน็ต                      1      คน    อัตรา           40     บาท

                                 ผู้กำกับลูกเสิร์ฟ                  2      คน    อัตราคนละ    40     บาท

                                 ผู้กำกับเส้น                       4      คน    อัตราคนละ    30     บาท

                                 ผู้เก็บลูกเทนนิส                  4      คน    อัตราคนละ    30     บาท

                         (9)    กระบี่กระบอง ต่อ 1 คู่

                                 ประธานผู้ตัดสิน                 1      คน    อัตรา           40     บาท

                                 ผู้ตัดสิน                           4      คน    อัตราคนละ    40     บาท

                                 ผู้เป่าปี่ชวา                       1      คน    อัตรา           30     บาท

                                 ผู้ตีกลองแขก                     2      คน    อัตราคนละ    20     บาท

                                 ผู้ตีฉาบเล็ก                       1      คน    อัตรา           20     บาท

                                 ผู้ตีฉิ่ง                             1      คน    อัตรา           20     บาท

                                 ผู้ประกาศ                        1      คน    อัตรา           20     บาท

                                 ผู้ควบคุมเสียงดนตรี            1      คน    อัตรา           20     บาท

                                 เจ้าหน้าที่เทคนิค

                                 -   ผู้บันทึก                       2      คน    อัตราคนละ    20     บาท

                         (10)  ตะกร้อลอดบ่วง ต่อ 1 ชุด

                                 ผู้ตัดสิน                           3      คน    อัตราคนละ    40     บาท

                                 เจ้าหน้าที่เทคนิค

                                 -   ผู้บันทึก                       1      คน    อัตรา           30     บาท

                                 -   ผู้จับเวลา                     1      คน    อัตรา           30     บาท

                                 -   ผู้ใส่ป้ายคะแนน              1      คน    อัตรา           30     บาท

 

                         (11)  ยิมนาสติก ต่อ 1 วัน

                                 ผู้ตัดสิน                         30      คน    อัตราคนละ    300     บาท

                                 เจ้าหน้าที่เทคนิค             

                                 -   ผู้บันทึก                     5       คน    อัตราคนละ    150     บาท

                                 -   ผู้จับเวลา                   5       คน    อัตราคนละ    100     บาท

                         (12)  ว่ายน้ำ ต่อ 1 วัน

                                 ผู้ตัดสินชี้ขาด                  1       คน    อัตรา           300     บาท

                                 ผู้ปล่อยตัว                      2       คน    อัตราคนละ    300     บาท

                                 หัวหน้ากรรมการจับเวลา      1       คน    อัตรา           300     บาท

                                 หัวหน้ากรรมการเส้นชัย       1       คน    อัตรา           300     บาท

                                 หัวหน้ากรรมการดูฟาล์ว      1       คน    อัตรา           300     บาท

                                 กรรมการดูฟาล์ว               4       คน    อัตราคนละ    300     บาท         

                                 หัวหน้ากรรมการดูการกลับตัว   2    คน    อัตราคนละ    300     บาท

                                 หัวหน้าฝ่ายสถิติและผลการแข่งขัน 2 คน    อัตราคนละ    300     บาท

                                 หัวหน้ากรรมการฝ่ายทะเบียน 1      คน    อัตรา           300     บาท

                                 กรรมการรับอุทธรณ์             1      คน    อัตรา           200     บาท         

                                 ผู้ประกาศ                        3      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                 กรรมการดูการกลับตัว 9 ลู่ ๆ ละ  2 คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                 กรรมการจับเวลา 9 ลู่ ๆ ละ    3      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                 กรรมการบันทึกรอบการว่าย   2      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                 เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน     คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                 เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว         6      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                 เจ้าหน้าที่จัดนักกีฬาเข้าประจำลู่  8   คน    อัตราคนละ    200     บาท

                         (13)  จักรยาน ต่อ 1 วัน

                                ผู้ชี้ขาด                           1      คน    อัตรา           300     บาท

                                กรรมการผู้ปล่อยตัว           12      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                หัวหน้ากรรมการจับเวลา       1      คน    อัตรา           200     บาท

                                เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจับเวลาไฟฟ้า 4 คน อัตราคนละ    200     บาท

                                หัวหน้ากรรมการเส้นชัย        1      คน    อัตรา           200     บาท

                                กรรมการพิจารณาการประท้วง          5    คน             อัตราคนละ  200     บาท

                                กรรมการจับเวลา                9      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                กรรมการเส้นชัย                 6      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                กรรมการจัดนักกีฬาฝ่ายทะเบียน  22       คน            อัตราคนละ  150     บาท

                                ผู้บันทึกรอบ                     4      คน    อัตราคนละ    150     บาท

                                กรรมการดูฟาล์ว                8      คน    อัตราคนละ    150     บาท

                                กรรมการให้อาหารและน้ำ   120      คน

                                (จุดให้น้ำ 3 จุด ๆ ละ 40 คน) อัตราคนละ 100 บาท

                         (14) กรีฑา ต่อ 1 วัน

                                 ผู้จัดการแข่งขัน                  1      คน    อัตรา           300     บาท

                                 เลขานุการ                        1      คน    อัตรา           300     บาท

                                 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค             1      คน    อัตรา           300     บาท

                                 ผู้แทนฝ่ายเทคนิค               2      คน    อัตราคนละ    300     บาท

                                 เจ้าหน้าที่รับอุทธรณ์            5      คน    อัตราคนละ    300     บาท

                                 ผู้ชี้ขาดแผนกลู่                   2      คน    อัตราคนละ    300     บาท

                                 ผู้ชี้ขาดแผนกลาน               2      คน    อัตราคนละ    300     บาท

                                 ผู้ชี้ขาดการแข่งขันประเภทรวม    คน    อัตรา           300     บาท

                                 ผู้ชี้ขาดสำหรับการแข่งขันที่มีการแข่งขันนอกสนามกรีฑา

                                                                    1      คน    อัตรา           300     บาท

                                 หัวหน้าผู้ตัดสินแผนกลู่          1      คน    อัตรา           300     บาท

                                 หัวหน้าผู้ตัดสินแผนกลาน      1      คน    อัตรา           300     บาท         

                                 หัวหน้าผู้ตัดสินเดิน              1      คน    อัตรา           300     บาท

                                 หัวหน้าผู้ตัดสินประจำเส้นชัย      คน    อัตรา           300     บาท

                                 หัวหน้าผู้จับเวลา                1      คน    อัตรา           300     บาท

                                 ผู้ปล่อยตัว                        2      คน    อัตราคนละ    300     บาท

                                 หัวหน้าผู้บันทึกรอบ             1      คน    อัตรา           300     บาท

                                 หัวหน้าผู้บันทึกสถิติ            1      คน    อัตรา           300     บาท

                                 หัวหน้าสารวัตรสนาม           1      คน    อัตรา           300     บาท

                                 หัวหน้าผู้วัดกระแสลม           1      คน    อัตรา           300     บาท

                                 หัวหน้าผู้ตัดสินภาพถ่ายเส้นชัย  1   คน    อัตรา           300     บาท

                                 ผู้ตัดสินแผนกลู่ ผู้ตัดสินแผนกลาน ผู้ตัดสินประจำประเภทเดิน

                                 และผู้ช่วยผู้ชี้ขาดแผนกลู่    180      คน   อัตราคนละ     200     บาท

                                 ผู้ตัดสินประจำเส้นชัย           8      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                ผู้จับเวลา                       24      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                ผู้เรียกนักกีฬากลับ              2      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                 ผู้ช่วยผู้ปล่อยตัว                 6      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                 ผู้บันทึกรอง                      8      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                 ผู้บันทึกสถิติ                     8      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                 สารวัตรสนาม                    8      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                 ผู้วัดกระแสลม                   2      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                 ผู้ช่วยผู้ตัดสินภาพถ่ายเส้นชัย  2      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                 ผู้ตัดสินการวัดระยะทางด้วยเครื่องอีเลคโทรนิคส์

                                                                    2      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                 เจ้าหน้าที่ทะเบียน             15      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                 ผู้ประกาศ                        3      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                 เจ้าหน้าที่รังวัด                  1      คน    อัตรา           200     บาท

                                 แพทย์                            3      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                พนักงานช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขัน เจ้าหน้าที่และผู้สื่อข่าว

                                                                    30    คน    อัตราคนละ    200     บาท

                         (15) แอร์โรบิคด๊านซ์ ต่อ 1 ชุด

                                 ผู้ตัดสิน                           6      คน    อัตราคนละ    40     บาท

                                 เจ้าหน้าที่เทคนิค               

                                 -   ผู้รวมคะแนน                 1      คน    อัตรา           20     บาท

                                 -   ผู้ควบคุมเวลา                1      คน    อัตรา           20     บาท

                         (16) แฮนด์บอล ต่อ 1 คู่

                                 ผู้ตัดสิน                           2      คน    อัตราคนละ    120     บาท

                                 ผู้เก็บลูกบอล                     4      คน    อัตราคนละ    30     บาท

                                 เจ้าหน้าที่เทคนิค               

                                 -   ผู้บันทึก                       1      คน    อัตรา           40     บาท

                                 -   ผู้จับเวลาการแข่งขัน        1      คน    อัตรา           30     บาท

                                 -   ผู้จับเวลา 2 นาที            1      คน    อัตรา           30     บาท

                                 -   ผู้ใส่ป้ายคะแนน              1      คน    อัตรา           30     บาท

                         (17) รักบี้ ต่อ 1 คู่

                                 ผู้ตัดสิน                           3      คน    อัตราคนละ    180     บาท

                                 ผู้ตัดสินสำรอง                    1      คน    อัตรา           120     บาท

                                 ผู้เก็บลูกรักบี้                     6      คน    อัตราคนละ    30      บาท

 

                         (18) ซอฟท์บอล ต่อ 1 คู่

                                 ผู้ตัดสิน                           4      คน    อัตราคนละ    120     บาท

                                 เจ้าหน้าที่เทคนิค

                                 -   ผู้บันทึก                       2      คน    อัตราคนละ    40      บาท

                                 -   ผู้ใส่ป้ายคะแนน              2      คน    อัตราคนละ    30      บาท

                                 -   เจ้าหน้าที่อุปกรณ์            2      คน    อัตราคนละ    30      บาท

                         (19) แชร์บอล ต่อ 1 คู่

                                 ผู้ตัดสิน                           2      คน    อัตราคนละ    120     บาท

                                 เจ้าหน้าที่เทคนิค

                                 -   ผู้บันทึก                       1      คน    อัตรา           40      บาท

                                 -   ผู้จับเวลา                     1      คน    อัตรา           30      บาท

                                 -   ผู้ใส่ป้ายคะแนน              1      คน    อัตรา           30      บาท

                         (20) ฮ็อกกี้ ต่อ 1 คู่

                                 ประธานผู้ตัดสิน                 1      คน    อัตรา           180     บาท

                                 ผู้ตัดสิน                           2      คน    อัตรา           180     บาท

                                 ผู้ตัดสินสำรอง                    1      คน    อัตรา           120     บาท

                                 ผู้เก็บลูกฮ๊อกกี้                   6      คน    อัตราคนละ    30      บาท

                                 เจ้าหน้าที่เทคนิค

                                 -   ผู้บันทึก                       1      คน    อัตรา           40      บาท

                                 -   ผู้จับเวลา                     1      คน    อัตรา           30      บาท

                                 -   ผู้ใส่ป้ายคะแนน              1      คน    อัตรา           30      บาท

                                 -   ผู้ตรวจอุปกรณ์               1      คน    อัตรา           30      บาท

                         (21) มวยไทยสมัครเล่น ต่อ 1 คู่

                                 ประธานผู้ตัดสิน                 1      คน    อัตรา           50      บาท

                                 ผู้ตัดสิน                           5      คน    อัตราคนละ    40      บาท

                                 ผู้ชี้ขาด                           1      คน    อัตรา           40      บาท

                                 เจ้าหน้าที่เทคนิค

                                 -   ผู้จับเวลาและตีระฆัง        1      คน    อัตรา           20      บาท

                                 -   ผู้ใส่ป้ายคะแนน              2      คน    อัตราคนละ    20      บาท

                                 -   ผู้ชั่งน้ำหนัก                  2      คน    อัตราคนละ    20      บาท

                                 -   ผู้ประกาศ                    1      คน    อัตรา           20      บาท

                                 -   ผู้ตรวจผ้าพันมือ นวมและกระจับ  2  คน อัตราคนละ    20      บาท

                                 -   ผู้ตามและจัดนักมวย        2      คน    อัตราคนละ    20     บาท

                                 -   ผู้เป่าปี่ชวา                   1      คน    อัตรา           30     บาท

                                 -   ผู้ตีกลองแขก                 2      คน    อัตราคนละ    20     บาท

                                 -   ผู้ตีฉาบเล็ก                   1      คน    อัตรา           20     บาท

                                 -   ผู้ตีฉิ่ง                         1      คน    อัตรา           20     บาท

                                 -   ผู้ควบคุมเสียงดนตรี         1      คน    อัตรา           20     บาท                                                               

                         (22) ยูโด ต่อ 1 คู่

                                 ประธานผู้ตัดสิน                 1      คน    อัตรา           50     บาท

                                 ผู้ตัดสิน                           3      คน    อัตราคนละ    40     บาท

                                 ผู้ชั่งน้ำหนัก                      2      คน    อัตราคนละ    20     บาท

                                 ผู้ประกาศ                        1      คน    อัตรา           20     บาท

                                 เจ้าหน้าที่เทคนิค

                                 -   ผู้บันทึก                       1      คน    อัตรา            20     บาท

                                 -   ผู้ใส่ป้ายคะแนน              2      คน    อัตราคนละ    20     บาท

                                 -   ผู้จับเวลา                     2      คน    อัตราคนละ    20     บาท

                         (23) มวยปล้ำ ต่อ 1 คู่

                                 ประธานผู้ตัดสิน                 1      คน    อัตรา           50     บาท

                                 ผู้ตัดสิน                           3      คน    อัตราคนละ    40     บาท

                                 ผู้ชั่งน้ำหนัก                      2      คน    อัตราคนละ    20     บาท

                                 ผู้ประกาศ                        1      คน    อัตรา           20     บาท

                                 เจ้าหน้าที่เทคนิค

                                 -   ผู้บันทึก                       1      คน    อัตรา            20     บาท

                                 -   ผู้ใส่ป้ายคะแนน              2      คน    อัตราคนละ    20     บาท

                                 -   ผู้จับเวลา                     1      คน    อัตราคนละ    20     บาท

                         (24) ยกน้ำหนัก ต่อ รุ่นหรือกลุ่ม            

                                 ผู้ตัดสิน                           3      คน    อัตราคนละ    150     บาท

                                 กรรมการควบคุมการแข่งขัน  3      คน    อัตราคนละ    150     บาท

                                 ผู้ตัดสินสำรอง                    1      คน    อัตรา           120     บาท

                                 หัวหน้ากรรมการเทคนิค        1      คน    อัตรา           120     บาท

                                 ผู้จัดลำดับการยก                1      คน    อัตรา           120     บาท

                                 เจ้าหน้าที่ใส่น้ำหนัก             4      คน    อัตราคนละ    60     บาท

                                 เจ้าหน้าที่สกอร์บอร์ด           3      คน    อัตราคนละ    60     บาท

                                 เจ้าหน้าที่เดินน้ำหนัก           3      คน    อัตราคนละ    60     บาท

                                 ผู้บันทึกและแจ้งผล              1      คน    อัตรา           60     บาท

                                 ผู้จับเวลา                         1      คน    อัตรา           120     บาท

                         (25) ตะกร้อเตะทน ต่อ 1 ชุด       

                                 ผู้ตัดสิน                           3      คน    อัตราคนละ    40     บาท

                                 เจ้าหน้าที่เทคนิค

                                 -   ผู้บันทึก                       1      คน    อัตรา           30     บาท

                                 -   ผู้จับเวลา                     1      คน    อัตรา           30     บาท

                         (26) ยิงปืน ต่อ 1 วัน

                                 ผู้ตัดสินปืนสั้น                    2      คน    อัตราคนละ    300     บาท

                                 ผู้ตัดสินปืนยาว                  2      คน    อัตราคนละ    300     บาท

                                 กรรมการตรวจนับคะแนน      6      คน    อัตราคนละ    150     บาท

                                 เจ้าหน้าที่เดินคะแนน            5      คน    อัตราคนละ    100     บาท

                                 ผู้รวบรวมและสรุปผล           2      คน    อัตราคนละ    100     บาท

                         (27) เปตอง ต่อ 1 คู่

                                 ผู้ตัดสิน                           2      คน    อัตราคนละ    50     บาท

                                 เจ้าหน้าที่เทคนิค

                                 -   ผู้บันทึก                       1      คน    อัตรา           30     บาท

                         (28) ยิมนาสติกลีลาใหม่ ต่อ 1 วัน

                                 ผู้ตัดสิน                         16      คน    อัตราคนละ    300     บาท

                                 เจ้าหน้าที่กำกับเส้น             2      คน    อัตราคนละ    100     บาท

                         (29) กระโดดน้ำ ต่อ 1 วัน

                                 ผู้ตัดสิน                           6      คน    อัตราคนละ    300     บาท

                                 เจ้าหน้าที่เทคนิค

                                 -   ผู้บันทึก                       2      คน    อัตราคนละ    150     บาท

                                 -   ผู้ให้สัญญาณ                 2      คน    อัตราคนละ    100     บาท

                                 ผู้ประกาศ                        1      คน    อัตรา           100     บาท

                         (30) โปโลน้ำ ต่อ 1 คู่                

                                 ผู้ตัดสิน                           2      คน    อัตราคนละ    100     บาท

                                 ผู้ตัดสินประตู                    4      คน    อัตราคนละ    80     บาท

                         (31) หมากรุกไทย ต่อ 1 คู่

                                 ผู้ตัดสิน                           1      คน    อัตรา           60     บาท

                                 ผู้บันทึก                          1      คน    อัตรา           40      บาท

                                 ผู้จับเวลา                         1      คน    อัตรา           40      บาท

                         (32) ยิงธนู ต่อ 1 วัน

                                 คณะกรรมการอุทธรณ์          3      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                 คณะกรรมการผู้ตัดสิน          3      คน    อัตราคนละ    200     บาท

                                 ผู้ควบคุมการยิง                 1      คน    อัตรา           150     บาท

                                 ผู้ช่วยผู้ควบคุมการยิง          2      คน    อัตราคนละ    150     บาท

                                 เจ้าหน้าที่คำนวณผล          10      คน    อัตราคนละ    100     บาท

                                 ผู้ช่วยคำนวณผล                2      คน    อัตราคนละ    100     บาท

                                 เจ้าหน้าที่จดคะแนน           16      คน    อัตราคนละ    100     บาท

                                 เจ้าหน้าที่จัดสนามแข่งขัน      8      คน    อัตราคนละ    100     บาท

                                 ผู้ควบคุมเครื่องเสียง            2      คน    อัตราคนละ    150     บาท

                                 ยามรักษาอุปกรณ์แข่งขัน       2      คน    อัตราคนละ    100     บาท

                         (33) กายบริหาร ต่อ 1 ชุด

                                 ผู้ตัดสิน                           6      คน    อัตราคนละ    40      บาท

                                 เจ้าหน้าที่เทคนิค

                                 -   ผู้รวมคะแนน                 1      คน    อัตรา           20      บาท

                                 -   ผู้ควบคุมเวลา                1      คน    อัตรา           20      บาท

 

                   2.7 ค่าใช้จ่ายตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 ให้เบิกจากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ