คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ชมรมพัฒนาชุมชน อปท. แห่งประเทศไทย


ที่  พช.อปท./7                                                                                                      ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.แห่งประเทศไทย

                                                                                                                                สำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา

                                                                                                                                60/1   หมู่ที่  3  ตำบลพันเสา

                                                                                                                                อำเภอบางระกำ   จังหวัดพิษณุโลก 65140

                                                                                14   ตุลาคม  2551

เรื่อง       ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ชมรมพัฒนาชุมชน อปท. แห่งประเทศไทย

เรียน       นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

                                ด้วยข้าพเจ้า นายชัชวาลย์   วงศ์สวรรค์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  สังกัดงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด เทศบาลตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก  สมาชิกสมาคมพนักงานเทศบาลตลอดชีพ  เลขที่  8/2551  ได้ร่วมกับเพื่อน ๆ สายงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ที่ทำงานหรือรับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์  รวมถึงเป็นศูนย์กลางโอนย้ายสับเปลี่ยนระหว่างผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนด้วยกัน

                                ดังนั้น  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้รับทราบและเข้ามาใช้บริการ  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเวียนหนังสือประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานเทศบาลทั่วประเทศที่มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  นักพัฒนาชุมชน  นักสงคมสงเคราะห์  หัวหน้างานสวัสดิการสังคม และผู้อำนวยการกองสวัสดิการหรือตำแหน่งอื่นที่รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนทราบโดยทั่วกัน

                                1.  เว็บไซต์ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                    
www.pattanalocal.com
                                2.  อีเมลล์และ MSN  ชมรมฯ
                                    
patanalocal@hotmail.com

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

 

                                                                                                ขอแสดงความนับถือ

 

 ( นายชัชวาลย์   วงศ์สวรรค์ )
      ผู้ประสานงานชมรมพัฒนาชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย

 

โทร. 08-73119-163 , 08-10668-544
www.pattanalocal.com

รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2008 เวลา 18:50:03 เปิดอ่าน 14492 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com