คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
ความก้าวหน้าการเปลี่ยนระบบซีเป็นระบบแท่งของข้าราชการท้องถิ่น


การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจและธรรมาภิบาลท้องถิ่น

ด้วย สำนักงานคระกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(สำนักงาน ก.ถ.)

ได้จ้างสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในรัชการ(สปร.)ดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นระยะที่1 ตั้งแต่ เมษายน-กันยายน 2551ซึ่งผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า  มีความเป็นไปได้สูงในการนำระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการพลเรือนมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งจำแนกงาน ก.ถ. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น บรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องและมีความต่อเนื่องจากผลการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 สำนักงาน ก.ถ.จึงได้จ้าง สปร. ดำเนินโครงการดำเนินโครงการศึกษาศึกษาวิจัย  เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่2)เพื่อศึกษาและวางระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนที่พึงปรารถนาแดละเหมาะสมกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการวางระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักการบริหารงานบุคคลแนวใหม่  โดยมีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในเดือนกันยายน  2552

                                                                                               

                                คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการได้รับการประสานจากท่านปลัดนพคุณ   ดิลกภากรณ์  ปลัดเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ซึ่งท่านเป็นปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการใน ก.ถ.ได้แจ้งความคืบหน้าในการปรับปรุงระบบพีซีมาเป็นระบบแท่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ดังนี้ครับ

                                 จึงขอแจ้งข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากระบบพีซีเป็นแท่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาเพื่อทราบ  อนึ่ง กระผมได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญในระบบแท่ง ซึ่งจะเลื่อนเป็นร้อยละ 6  ต่อครึ่งปี  รวมทั้งปีร้อยละ  12  เทียบกับของท้องถิ่นที่ยังใช้ระบบพีซีโดยใช้บัญชีเงินเดือนเดิมของ ก.พ. เมื่อเปรียบเทียบเม็ดเงินที่ใช้เลื่อนแล้วจะไม่สอดคล้องกัน ยกตัวอย่าง ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 เดิม เงินเดือนขั้น 32,160 บาท หากได้รับพิจารณา 2  ขั้นในปีนั้นจะได้เม็ดเงินเพิ่มขั้นอีก  2,550  บาท  แต่หากเปลี่ยนเป็นระบบแท่งข้าราชการผู้นี้หากได้รับการประเมินผลงานดีเด่นจะได้รับการเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ  12  จากฐานเงินเดือน 32,160  บาท จะได้รับเม็ดเงินเพิ่มขึ้นอีก 3,859  บาท ซึ่งมากกว่าการเลื่อนขั้นจากบัญชีเงินเดือนเดิม  ซึ่งปัญหานี้ในระหว่างที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้เข้าสู่ระบบแท่ง ควรแก้ไขปัญหาโดยเสนอแนะให้สำนักงาน ก.ถ.ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มีขั้นเงินเดือนในการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญในระบบแท่งเงินเดือน

 

เข้าไปอ่านรายละเอียดปรับปรุงระบบซีเป็นแท่ง

พนมไพร  ปารมี ปลัดเทศบาลตำบลสามแยก
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2008 เวลา 12:46:24 เปิดอ่าน 36747 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com