คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
เพิ่มค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ


หน้า ๑

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๕)

.. ๒๕๕๒

โดยที่เป็นการเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสาม มาตรา ๑๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๒

ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ และมาตรา ๒๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔)

พุทธศักราช ๒๕๑๐ กระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน

ตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๕) .. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย

เงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ พ.. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๓) .. ๒๕๔๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ เงินตอบแทนตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ให้จ่ายในอัตรา ดังนี้”

หน้า ๒

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

() ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.. ๒๕๕๓

() กำนัน ให้จ่ายเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท

() ผู้ใหญ่บ้าน ให้จ่ายเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท

() แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ให้จ่ายเดือนละ ๓,๗๕๐ บาท

() ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

() กำนัน ให้จ่ายเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

() ผู้ใหญ่บ้าน ให้จ่ายเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท

() แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ให้จ่ายเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.. ๒๕๕๒

ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทีมงานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ(2)

รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2009 เวลา 20:57:45 เปิดอ่าน 16158 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com