คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่างๆ


  (สำเนา) 

ที่ มท 0313.4/1347                                                                               กระทรวงมหาดไทย

                                                                                                            ถนนอัษฎางค์ กท 10200

                                                            19  พฤษภาคม  2541       

เรื่อง    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/2906 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2536

         2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/636 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2537

         3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/2985 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2537 

               ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

               กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ เป็นไปด้วยความคล่องตัว และเป็นการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินเทศบาลและเมืองพัทยา พ.. 2528 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินสุขาภิบาล พ.ศ. 2531 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2538 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน      การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.. 2540 จึงให้ยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ทั้งในกรณีที่ดำเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงานอื่น โดยให้เบิกได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้และเบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็นและประหยัด โดยคำนึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ 

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

                        (ลงชื่อ)         ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์

 (นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ส่วนการคลังท้องถิ่น

โทร. (02) 2227832, 2225854 ต่อ 29

รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 09:55:32 เปิดอ่าน 18864 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com