คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
เสียงจากข้าราชการท้องถิ่นถึงรัฐบาลและนายก อปท


         ในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฎว่าข่าวสมาคม สมาพันธ์ของ องค์กรปกครองท้องถิ่นต่างออกมาเรียกร้อง ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคท้องถิ่น พ.ศ.....ซึ่งต้องดำเนินการตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550 ที่ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับตั้งแต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวแถลงผลงาน ซึ่งก็คือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลไหลเลื่อนได้ เนื่องจาก พรบ.การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ฑ.ศ.2542 ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีปัญหาติดขัดในการบริหารงานอยู่หลายประการ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย จึงได้ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “โค้งสุดท้ายร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.....ต่อสภาผู้แทนราษฎร” ขึ้น โดยกำหนดการจัดสัมมนาขึ้นระหว่างวันที่  28 – 29  มกราคม  2553   ณ  ห้องมิราเคิลแกรนด์ บอลรูม (ชั้น4) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี - รังสิต หลักสี่ ดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  การจัดการสัมมนาในครั้งนี้  เพื่อทราบนโยบายจากรัฐบาลและความคิดเห็นของพรรคการเมืองต่าง ๆ เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... ที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้พนักงานท้องถิ่นได้ พบประแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และผลักดันร่าง พรบ.ดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

        หนังสือพิมพ์ มติชนฉบับวันจันทรร์ ที่ 4 มกราคม 2553 ยังได้ สะท้อนความคิดของผู้แทนข้าราชการท้องถิ่นทั้งสามรูปแบบคือ อบจ. เทศบาล และ อบต. คลิกอ่านรายละเอียด

รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2010 เวลา 11:40:57 เปิดอ่าน 2549 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com