คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
รอง วสันต์ รับปาก ได้แน่ 7 เป็น 8 สำหรับสายบริหาร


            นายวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กล่าวในที่ประชุมสัมมนา โครงการอบรมทิศทางการปฏิบัติงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553   ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ว่า การแก้ไขหลักเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง ตามที่ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยเสนอมานั้น ได้แน่เนอน คือ โดยยึดรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 20 ล้าน สำหรับปรับระดับ ปลัดเทศบาล จากระดับ 7 เป็น ระดับ 8 และรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 40 ล้านบาท สำหรับ ผู้อำนวยการกอง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะนำเสนอให้ ก.ท.พิจารณาต่อไป.......

           ซึ่งจะมีผลทำให้ เทศบาลที่มีรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปในปีงบประมาณที่ผ่านมา 20 ล้านบาทขึ้นไป สามารถปรับ ระดับปลัดเทศบาลจากระดับ 7 เป็นระดับ 8 ได้ และในขณะเดี๋ยวกัน ถ้าเทศบาลที่มีรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปในปีงบประมาณที่ผ่านมา 40 ล้านบาทขึ้นไป สามารถปรับระดับ ผู้อำนวยการ จากระดับ 7 เป็น ระดับ 8 ได้เช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้ จะต้องผ่านตัวชี้วัดตัวอื่นๆ ด้วย โดยคะแนนประเมินรวมอยู่ที่ ร้อยละ 70 โดยท่านสามารถดูร่างที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสนอให้ ก.ท.พิจารณาในวันที่ 13 มกราคม 2553 ที่ผ่านมาได้ แต่เพียงเปลี่ยน ตารางในส่วนของ ผู้อำนวยการจาก ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 40 ล้านขึ้นไปเป็น รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 40 บาทขึ้นไป คลิกดูร่างเดิมครับ

ถ้าเป็นไปตามที่ ท่าน รองวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  รับปากก็จะได้หน้าตาของตารางกำหนดตำแหน่งประมาณนี้นะครับ 

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

เงื่อนไข

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานเทศบาล)

8

เป็นไปตามกรอบระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลขนาดกลาง

รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานเทศบาล)

จำนวน 1-3  อัตรา

7 หรือ 8

โดยกำหนดระดับ 8 ได้ไม่เกิน 1 อัตรา

ตามเงื่อนไขที่กำหนด

1.การกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลจะต้องมีค่างานถึงขนาดกำหนดเป็นระดับ 7 หรือ 8

2.การกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 มีเงื่อนไขดังนี้

   2.1.การมอบหมายงานให้ตำแหน่งเลขที่นั้นปฏิบัติงาน

   2.2.งานที่ได้รับมอบหมายมีปริมาณงานและคุณภาพงานยุ่งยากซับซ้อนถึงขนาดกำหนดเป็นระดับ8 ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามประกาศ ก.ท.เรื่องหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่งของพนักงานเทศบาลฉบับลงวันที่ 7  พฤศจิกายน  2545 ข้อ8

   2.3มีหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าเป็นระดับ 8 อย่างน้อย 1 ส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการระดับ

กองหรือเทียบเท่า

(นักบริหารงาน....)

7หรือ8

โดยกำหนดระดับ 8 ได้

ตามเงื่อนไขที่กำหนด

การกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า ระดับ 8 มีเงื่อนไข ดังนี้

1.เทศบาลมีรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปในปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป

2.ปริมาณงานและคุณภาพงานของส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนถึงขนาดกำหนดเป็นระดับ 8 ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามประกาศ ก.ท. เรื่องหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล  ฉบับลงวันที่  7  พฤศจิกายน  2545 ข้อ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ..ต้องรอดูร่างประกาศจริงๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำเสนอจริงๆ อีกครั้งนะครับ

รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 11:21:37 เปิดอ่าน 5686 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com