คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
ประชุมสัมนากับสมาคม ชรม ต่างๆ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ


        สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสืออนุมัติให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางที่ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เคยปฏิบัติมาคือมีการทำหนังสือขออนุญาตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกครั้งในการจัดประชุม อบรมสัมมนาต่างๆ ของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อให้ เพือนข้าราชการท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้บังคับบัญชา มีความสบายใจการเดินทางไปราชการว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบของทางราชการ แต่ความจริงแล้วในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย  ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 ได้วางหลักเกณฑ์การจัดการอบรมสัมนา การศึกษาดูงาน การเบิกค่าใช้จ่าย การลงทะเบียนไว้อย่างชัดเจนแล้ว ว่าหน่วยงานใดบ้างที่สามารถจัดการฝึกอบรมสัมนา จัดการประชุมเชิงวิชาการ การศึกษาดูงานได้บ้าง ซึ่งเป็นระเบียบที่ค่อยข้างเปิดทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน ก็ให้สามารถจัดการ การฝึกอบรมได้ และหากผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าโครงการอบรมสัมนาใดมีประโยชน์กับท้องถิ่น กับหน่วยงาน แล้ว ก็เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นที่สามารถจะอนุญาตให้ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เดินทางไปราชการได้ และ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าแต่งตัว ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว โดยไม่ต้องขออนุมัติ ขออนุญาตจากหน่วยงานใดอีก เนื่องจากเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น จะเป็นผู้ใช้อำนาจดุลยพินิจว่ามีประโยชน์หรือไม่

       แต่ที่ผ่านมาหน่วยงานผู้จัด โดยเฉพาะ สมาคมฯชมรมต่างๆ ได้ทำหนังสือขออนุญาต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดการ ประชุม อบรม สัมนา เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าอบรม รวมทั้ง เป็นการช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาได้ง่ายขึ้น เป็นหลักประกันให้กับฝ่ายตรวจสอบโดยเฉพาะ สตง.

         จึงใคร่ขอนำเรียนว่า การจัดการประชุมสัมนา ประชุมเชิงวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ที่หน่วยงานใดๆ จัดไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานของรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ถ้าผู้บังคับบัญชา พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ และอนุญาตให้ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นเดินทางไปราชการแล้ว ย่อมเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ทุกกรณี แต่จะได้จำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

 1.หนังสืออนุญาตให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ในกรณีสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานผู้จ้ด
2.หนังสืออนุญาตให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ในกรณีสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานผู้จัด
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย  ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว

รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2010 เวลา 18:03:02 เปิดอ่าน 8188 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com