คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ต่อการบริหารงานของ อปท.


              นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อปท. และยื่นหนังสือเร่งให้มีการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.เช่น ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ...ร่าง พรบ.รายได้ท้องถิ่น พ.ศ....ร่าง พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ... ร่าง พรบ.กองทุนสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ... ร่าง พรบ.กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ...ให้กับบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

               ในการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อปท. ได้สรุป กรอบในการเสนอแก้ไขกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ต่อการทำงานของท้องถิ่นออกเป็น 4 หมวดด้วยกันคือ

               1.กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ต่อการบริหารงานทั่วไปที่ต้องแก้ไข    คลิกที่นี่เพื่อไปแสดงความเห็น

              2.กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  คลิกที่นี่เพื่อไปแสดงความเห็น

             3.กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ต่อการบริหารงานงบประมาณของท้องถิ่น  คลิกที่นี่เพื่อไปแสดงความเห็น

            4.กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ต่อการโอนถ่ายอำนาจจากกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  คลิกที่นี่เพื่อไปแสดงความเห็น

               ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมทุก 2 สัปดาห์เพื่อเสนอแนะ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ต่อการบริหารงานของท้องถิ่น  สมาคมฯจึงใคร่ของเชิญทุกท่านได้โปรดร่วมกันแสดงความเห็น เสนอแนะข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ท่านเห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรค์ต่อการบริหารงานของท้องถิ่นมาที่สามาคมได้ โดยคลิกแสดงความเห็นตามกรอบหัวข้อทั้ง 4 ข้องข้างต้น หรืออาจจะจัดทำเป็นเอกสารแล้วส่งมาที่ เมล์ nomonline@gmail.com  หรือส่งมาที่ นายพนมไพร  ปารมี  กรรมการฝ่ายวิชาการ เทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120  จะประชุมอีกครั้ง ภายในวันที่ 4 กันยายน 2553 ให้ส่งข้อมูลก่อน 31 สิงหาคม 2553

                 เพื่อประโยชน์ในการบริหารท้องถิ่นขอให้ทุกท่านได้โปรดช่วยกันเสนอแนะและแสดงความเห็นด้วยนะครับ

เอกสารประกอบข่าว

1.ภาพการเข้าพบบุคคลต่างๆ และการประชุม ในการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ต่อการทำงานของท้องถิ่น และการผลักดันให้มีการรีบพิจารณากฎหมายท้องถิ่น คลิกที่นี่

2.หนังสือยื่นให้เลือนวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณากฎหมายท้องถิ่น คลิกที่นี่ 

3.วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรประจำสมัยประชุมนี้ คลิกที่นี่

4.ตัวอย่าง กฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการบางส่วนที่เสนอมาแล้วว่าเป็นปัญหาอุปสรรค์ต่อการทำงานของท้องถิ่น คลิกที่นี่

5. ข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายของ อปท.ต่อนายกรัฐมนตรี คลิกที่นี่

รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 17:01:07 เปิดอ่าน 9178 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com