คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๔


กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ  ประจำปี  ๒๕๕๔
เรื่อง  “รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐  กับ การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘  เดือน มีนาคม พ.. ๒๕๕๔

ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์  บอลรูม (ชั้น ๔ )  โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์  คอนเวนชั่น 

ถนนวิภาวดี – รังสิต  หลักสี่  ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

จัดโดย สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมกับ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

************************

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร สมาคมข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และหน่วยงานสนับสนุน อาทิ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (กท.)กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  โครงการวิทยาลัยการเมือง  สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ชมรมนักบริหารงานเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาพันปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  สมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาล  ฯลฯ ได้กำหนดจัดสัมมนา  เรื่อง “รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐  กับ การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อทราบแนวโน้มและทิศทางความเคลื่อนไหวของ กฎหมายท้องถิ่น

โดยมีเนื้อหาที่สำคัญๆ เช่น บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อการเลือกตั้งท้องถิ่น การดำเนินคดีในศาลปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานของท้องถิ่น 
                         พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มุมมอง : นโยบายรัฐบาลตรากฎหมายการบริหารงานท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ” โดย ฯพณฯ  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (หนังสือตอบรับเป็นประธานพิธีเปิด)

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อความเป็นอิสระของท้องถิ่นญี่ปุ่น  การขับเคลื่อนกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการตรวจสอบการทุจริตภาครัฐต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อถูก ปปท.,ปปช.ตรวจสอบ  และชี้มูลความผิด  การกำหนดค่าตอบแทนต่างๆของ  พนักงานส่วนท้องถิ่น เช่น  ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการระดับ 6  และระดับ 7 ค่าตอบแทน สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพต่างๆ

คลิกอ่านรายละเอียดและเนื้อหาต่างๆของการประชุมสัมมนา  คลิกที่นี่


รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 13:26:02 เปิดอ่าน 5149 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com