คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
ขรก.อปท.ได้ขึ้นเงินเดือน 5% เมษานี้หรือเปล่า


การประชุมร่วม 5 สามคมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 10 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 น. ณ อาคารสำนักงานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มีการถกเถียงประเด็น การขึ้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือน 5 % ว่าทำไมถังไม่รวมถึงท้องถิ่น เพราะมติ ครม.  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2553 ไม่ได้รวมถึงท้องถิ่นด้วย ประกอบกับกรมบัญชีกลางก็ได้ให้ข่าวหนังสือพิมพ์ว่าไม่ได้รวมถึงท้องถิ่น จึงทำให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีกังวลว่าจะได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนเหมือนข้าราชการอื่นหรือไม่

      ที่ประชุมจึงได้มติให้ทำหนังสือยืนข้อเสนอให้แก่นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเดินทางมาเปิดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 17 มีนาคม 2554 นี้ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรด์น กรุงเทพฯ โดยเป็นการลงนามร่วมกันทั้ง 5 สมาคมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ในส่วนของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยเองได้มีการจัดทำหนังสือ ถึง นายรัฐมนตรีล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

 

 

ที่ ส.พ.ท.      /2554

 

 

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

    เลขที่  13/8  ถนนบรมราชชนนี

   แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพ  10170

                                                                                                          1    มีนาคม    2554

เรื่อง   การปรับเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของอัตราเงินเดือน  ณ วันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๕๔

กราบเรียน   นายกรัฐมนตรี

 

                          ด้วย  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจำนวนประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐  คน  มีความกังวลเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕  ของอัตราเงินเดือน    วันที่   เมษายน  ๒๕๕๔  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓  เนื่องจากขณะนี้ไม่มีประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  ตามมาตรา  ๓๓ (๑) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ในคราวประชุมร่วมกันระหว่างสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  สมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  และชมรมนักบริหารงานเทศบาลแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔    สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย  เสนอปัญหาการขึ้นเงินเดือน  ค่าจ้าง   แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามนัยมติ คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ร้อยละ ๕  ที่จะมีผลบังคับใช้    วันที่    เมษายน  ๒๕๕๔ นี้ต่อ  ฯพณฯ  นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ  นายกเทศมนตรี   เพื่อทราบปัญหา  และหาแนวทางแก้ไขให้กรมส่งเสริมฯ  และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้างฯ   ได้ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕  ภายในเดือนเมษายน  ๒๕๕๔ 

                       จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

 

      (นายสรณะ    เทพเนาว์)

                                                          นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0-4339-9068  ต่อ  106/085-0079759 ,โทรสาร  : 0-4339-9068  ต่อ  107

 

รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2011 เวลา 10:52:31 เปิดอ่าน 4850 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com