คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
กลุ่มลูกจ้างประจำองค์กรปกส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ข้อแก้ไขมาตรฐานตำแหน่ง


24  สิงหาคม  2554


เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์แก้ไขมาตรฐานเกี่ยวกับตำแหน่งลูกจ้างประจำชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน  ท่านสารณะ  เทพเนาว์  นายกสมาคมพนักงานแห่งประเทศไทย / คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
สิ่งที่ส่งมาด้วย      1.บัญชีลายมือชื่อลูกจ้างประจำ            จำนวน    1    ชุด
        2.ข้อเสนอแนวทางแก้ไขมาตรฐานเกี่ยวกับตำแหน่ง    จำนวน    1    ชุด
        ด้วยพวกข้าพเจ้าผู้มีนามตามบัญชีแนบท้ายหนังสือนี้ในฐานะผู้แทนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับสิทธิไม่เท่าเทียมกันทางกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ความก้าวหน้าในชีวิตราชการ การโอน (ย้าย) และการกำหนดอัตราค่าจ้าง    เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดข้อเสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่จะขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.)และคณะกรรมการ(กลาง) ชององค์กรทุกรูปแบบได้พิจารณาแก้ไขมาตรฐานต่างๆ อันเกี่ยวกับการบริหารงานลูกจ้างประจำตามข้อเสนอให้ด้วย  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พวกเราซึ่งได้ทุ่มเท เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรที่สังกัดร่วมกับพนักงาน         ส่วนท้องถิ่นมาโดยตลอด
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มลูกจ้างประจำองค์กรปกส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี้

        1. ขอให้คณะกรรมการเสนอกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          ที่รับผิดชอบพิจารณาปรับลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล
        2. ขอให้พิจารณายกเลิกประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)ในกาประชุมครั้งที่ 3/2547  เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2547  ซึ่งเห็นชอบประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไปว่า
        “ลูกจ้างประจำมีความประสงค์ที่จะโอนย้าย ต้องให้ลูกจ้างประจำสับเปลี่ยนกันเท่านั้นจึงจะสามารถโอนย้ายได้”
        ซึ่งข้อความข้าวต้นเป็นข้อความที่ปิดกั้นมิให้ลูกจ้างประจำมีสิทธิประโยชน์น้อยกว่าพนักงานเทศบาลในการจะโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่นได้ ซึ่งลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นที่จะต้องโอนย้ายเพื่อไปหาประสบการณ์การทำงานที่ใหม่และมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราหรือครอบครังแต่ไม่สามารถทำได้ เพราะติดปัญหาในการโอนย้ายทำให้แต่ละคนเสียโอกาส ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านช่วยดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ “กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น) เพื่อพิจารณายกเลิกประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างประจำได้มีโอกาสที่โอนย้ายเหมือนกับพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล อย่างน้อยก็เป็นขวัญและกำลังใจแก่ลูกจ้างประจำ ซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป”
        3. การกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาล /อบต.ได้รับค่าจ้าง โดยแบ่งบัญชีค่าจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
        กลุ่มที่ 1 หมวดแรงงาน หมวดกึ่งฝีมือ หมวดฝีมือ และหมวดพิเศษระดับต้น
        กลุ่มที่ 2 หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง
        กลุ่มที่ 3 หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง
        ซึ่งการแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม นั้น มีบัญชีอัตราค่าจ้างไม่เหมือนกัน และอัตราค่าจ้างแต่ละหมวด/ตำแหน่ง
        อัตราค่าจ้างขั้นสูง  กลุ่ม  1  สูงสุด  16,030  บาท  บางตำแหน่งสูงสุด แค่ 13,070 บาท หรือ 15,030  บาท
        อัตราค่าจ้างขั้นสูง  กลุ่ม  2  สูงสุด  23,340  บาท
        อัตราค่าจ้างขั้นสูง  กลุ่ม  3  สูงสุด  35,220  บาท
        การกำหนดอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำแต่ละกลุ่มนั้น  ถ้าเปรียบเทียบกับสภาพภาวะปัจจุบันนั้น  ค่าครองชีพสูงมาก  ประกอบกับค่าจ้างที่ได้รับนั้นน้อยมากและไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในภาวะปัจจุบัน  ไม่มีความสมดุล  อยากจะขอให้พิจารณาเสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น) เพื่อให้กำหนดอัตราค่าจ้างเป็นในทิศทางเดียวกันกับพนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนตำบล

 

----------------------------------------------------------------------

รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2011 เวลา 16:20:56 เปิดอ่าน 10709 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com