คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
สรุป หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น


              เดิม อปท.สามารถเปิดสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชาการได้เอง แต่ใช้ได้เฉพาะ อปท.ที่เปิดสอบเท่านั้น อปท.บางแห่งมีอัตราว่าง เพียง 1 ตำแหน่งหากเปิดสอบ ก็จะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย จึงได้มีการผลักดันให้ จังหวัดเปิดสอบ เนื่องจากจังหวัด มี อปท.เป็นจำนวนมาก อปท.ก็ไม่เปิด แต่หลังจากจังหวัดสอบเสร็จ ก็มีการขยายกรอบตำแหน่งเพื่อรองรับบุคคลที่จะมาบรรจุ เพื่อเรียกรับเงิน ซึ่งเปิดโอกาสให้หลายๆ จังหวัดดำเนินการสอบแข่งขันจะเป็นประโยชน์สูงบสุดต่อผุ้แสวงหาผลประโยชน์เท่านั้น  การขอให้ใช้บัญชีข้ามจังหวัด ก็อาจจะมีปัญหากระบวนการทุจริตเกิดขึ้น คือ มีการเจาะจงตัวบุคคล และกระบวนการเรียกรับผลประโยชน์  เห็นควรแก้ไขปัยหาโดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันใหม่ และ ให้จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นเขตภาคต่างๆ 10 เขต จะทำให้ผู้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบตาม อปท. จังหวัดที่เปิดสอบไม่พร้อมกัน  
               ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต ได้มีมติที่ประชุม ครั้ง 2/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯจัดทำร่างหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อประกาศใช้ร่วมกันทั้ง ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.และได้ประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินจัดการสอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันท้องถิ่น (  กสถ.) ผู้เป็นเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละภาค การขอใช้บัญชี การขอใช้บัญชีของกระทรวง ทบวง กรมอื่น
               คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้ปรับปรุงกำหนดหลักเกณฑ์ตามข้อสังเกตของที่ประชุมดังนี้
 1.ให้ดำเนินการสอบในระดับภาค ให้ กสถ.มีหน้าที่กำหนดนิยามและวิธีการดำเนินการสอบแข่งข้นให้จังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน โดยกำหนดให้จัดสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศ
 2.การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
                 อปท.สอบเองให้ใช้ได้เฉพาะ อปท.นั้นเท่านั้น
  กสถ. สอบสามารถใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ตามเขตภาคที่กำหนดโดยแบ่งเป็น 10 เขตๆ ละ 6 -10 จังหวัด
                 กรณี อปท.และ กสถ.ไม่มีบัญชีสอบแข่งขันก็อาจขอใช้บัญชีของ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่นได้ 
 3.การโอน สอบบรรจุได้แล้วห้ามโอนภายใน 1 ปี นับจากวันบรรจุ   บัญชี มีอายุ 2 ปี
***จังหวัดจะไม่มีอำนาจในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่น เว้นแต่ กสถ.จะมอบหมายให้เป็นหน่วยจัดสอบใน เขตดภาคนั้น  และ กสถ.ก็ไม่มีอำนาจการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้เช่นเดียวกันกับจังหวัด ถ้าหาก อปท.ไม่ได้ร้องขอให้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันให้ กสถ.จะมีอำนาจในเชิงนโยบายการวางหลักเกณฑ์เท่านั้น โดยจะให้ อปท.เป็นหน่วยงานร้องขอให้ กสถ.สอบแทนโดยแบ่งสอบเป็นเขตภาค ดังนี้

ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้

เขต 1
1.จังหวัดชัยนาท
2.จังหวัดนนทบุรี
3.จังหวัดปทุมธานี
4.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.จังหวัดลพบุรี
6.จังหวัดสมุทราปราการ
7.จังหวัดสระบุรี
8.จังหวัดสิงห์บุรี
9.จังหวัดอ่างทอง

เขต2
1.จังหวัดจันทบุรี
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.จังหวัดชลบุรี
4.จังหวัดนครนายก
5.จังหวัดตราด
6.จังหวัดปราจีนบุรี
7.จังหวัดระยอง
8.จังหวัดสระแก้ว

เขต3
1.จังหวัดกาญจนบุรี
2.จังหวัดนครปฐม
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.จังหวัดเพชรบุรี
5.จังหวัดราชบุรี
6.จังหวัดสมุทรสงคราม
7.จังหวัดสมุทรสาคร
8.จังหวัดสุพรรณบุรี

เขต1
1.จังหวัดขอนแก่น
2.จังหวัดนครราชสีมา
3.จังหวัดบุรีรัมย์
4.จังหวัดมหาสารคาม
5.จังหวัดกาฬสินธ์
6.จังหวัดชัยภูมิ
เขต2
1.จังหวัดยโสธร
2.จังหวัดศรีสะเกษ
3.จังหวัดสุรินทร์
4.จังหวัดอำนาจเจริญ
5.จังหวัดอุบลราชธานี
6.จังหวัดร้อยเอ็ด
7.จังหวัดมุกดาหาร
เขต3
จังหวัดนครพนม
2.จังหวัดเลย
3.จังหวัดสกลนคร
4.จังหวัดหนองบัวลำภู
5.จังหวัดหนองคาย
6.จังหวัดอุดรธานี
7.จังหวัดบึงกาฬ
เขต1
1.จังหวัดเชียงใหม่
2.จังหวัดเชียงราย
3.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4.จังหวัดแพร่
5.จังหวัดพะเยา
6.จังหวัดลำปาง
7.จังหวัดลำพูน
8.จังหวัดน่าน
เขต2
1.จังหวัดกำแพงเพชร
2.จังหวัดตาก
3.จังหวัดนครสวรรค์
4.จังหวัดพิจิตร
5.จังหวัดพิษณุโลก
6.จังหวัดเพชรบูรณ์
7.จังหวัดสุโขทัย
8.จังหวัดอุตรดิตย์
9.จังหวัดอุทัยธานี
ขต1
1.จังหวัดกระบี่
2.จังหวัดชุมพร
3.จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.จังหวัดพังงา
5.จังหวัดภูเก็ต
6.จังหวัดระนอง
7.จังหวัดสุราษฏร์ธานี
เขต 2
1.จังหวัดตรัง
2.จังหวัดนราธิวาส
3.จังหวัดปัตตานี
4.จังหวัดพัทลุง
5.จังหวัดยะลา
6.จังหวัดสงขลา
7.จังหวัดสตูล

อ้างอิง

1.รายงานการประชุม ก.ท. ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.รายงานการประชุม ก.ท. ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3.รายงานการประชุม ก.ท. ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 13 ตุลาคม 2011 เวลา 11:52:40 เปิดอ่าน 14414 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com