คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
ความคืบหน้าปัญหาืโบนัสท้องถิ่น 30 พ.ค.55 มีคำตอบ


ตัวแทนข้าราชการท้องถิ่นของเราทุกสมาคมฯชมรมได้พยายามวิ่งเต้นกรณีปัญหาสวัสดิการของ ขรก.อปท.ที่ถูกลิดรอนสิทธิในหลายๆด้านจนขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน และมีข่าวว่าในหลายจังหวัด ขรก.อปท.เตรียมเคลื่อนไหวเข้า กทม.เืพื่อเข้า ฯพณฯ ยจิ่งลักณษ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขอความเป็นธรรมในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่อง โบนัส ที่กรมส่งเสริมฯได้โดยเลขานุการ ก.กลางได้เสนอเรื่อง การยกเลิกเงินโบนัสของท้องถิ่น เข้าสู่้การพิจารณาของ อนุกรรมการโครงสร้างฯ ซึ่งสวนทางกับ กพร.ที่มีการเสนอรัฐบาลตั้งเงินโบนัสให้ข้าราชการในปี 56 เป็นจำนวนเงินถึง 6,000 ล้านบาท ตามที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบไปแล้ว และยังเรื่องการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ที่ ขรก.อปท.เรียกร้องไป กลับได้รับการตอบรับกลับมาว่าจะให้นำนโยบาล บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรคมาแทน ในขณะที่ ขรก.กพ.จ่ายตรงได้รักษาฟรีทุกโรคทุกโรงพยาบาล เรื่องซึ่งมักจะสวนทางกันระหว่างข้าราชการส่วนกลางส่วนภูิมิภาคกับท้องถิ่น อยู่เสมอ
ตัวแทนของ ขรก.อปท.ได้แจ้งให้ทราบว่าให้รอฟังมติที่ประชุม ก.กลาง ในวันที่ 30 พ.ค.55 อาจจะมีข่าวดีให้ ขรก.อปท.เราได้เฮบ้าง++ผมเองก็อยากให้เพื่อนๆๆ ขรก.อปท.เรามีเฮมากกว่ามีโฮนะึครับ และ สมาคมฯเราและตัวแทน องค์กร อปท.ทุกแห่งจะรีบเร่งดำเนินการดังนี้
๑)ขอให้เร่งรัดนำร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งขณะนี้เรายังใช้กฎหมายที่ยังขัดรัฐธรรมนูญ 2550 กันอยู่
๒)ขอให้เร่งรัดให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายตรงเหมือนกันข้าราชการประเภทอื่น มิใช่ผลักใส่ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องไปใช้บัตรทอง หรือ ๓๐ บาทรักษาทุกโรคดังที่ ก.กลางเสนอแนะ เป็นหลักประกันว่าเราก็คือข้าราชการไม่ควรได้รับการเลือกปฏิบัติจากรัฐ
๓)ขอให้คณะรัฐมนตรีได้รวมคำว่า “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” เข้าไปในมติคณะรัฐมนตรีด้วยทุกครั้งที่มีมติใด ๆ ให้ข้าราชการพลเรือน ได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับการที่มีมติใด ๆ ที่ต้องการให้ข้าราชการสนองรับใช้นโยบายของรัฐบาลก็มักจะมีคำว่า”ราชการส่วนท้องถิ่น”อยู่ด้วยเสมอ ซึ่งมิใช่ต้องให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องดิ้นรน ขนขวาย เทียวไปร้องขอให้กระทรวงมหาดไทย หรือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสนอเรื่องต่อ ก.กลางดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจของข้าราชการท้องถิ่นเรามาก
๔)ขอให้รัฐบาลช่วยดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ทัดเทียมกับข้าราชการประเภทอื่น โดยเฉพาะในเรื่องของเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และตราบใดที่คณะรัฐมนตรียังมิได้มีมติให้ยกเลิกเกี่ยวกับการให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการพลเรือน ตราบนั้นจะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมายกเลิกเงินดังกล่าวของท้องถิ่นมิได้ ซึ่งในปี 2556 เลขาธิการ กพร.ได้เสนอขอรัฐบาลตั้งงบประมาณ ดังกล่าวถึง 6,000 ล้านบาท
รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 19:12:58 เปิดอ่าน 6808 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com