คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
ความคืบหน้า ปรับเงินเดือน 8%


คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑.ให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้ารราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยให้ใช้โครงสร้างอัตราเงินเดือนตามบัญชีที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางฯข้างต้น ให้ใช้บัญชีที่ฝ่ายเลขานุการแก้ไขใหม่  โดยยังคงเป็นไปตามหลักการเดิม แต่ปรับเฉพาะโครงสร้างอัตราเงินเดือนจากเดิมจำนวน ๒๐ ขั้น เป็น ๒๔ ขั้น ซึ่งจะทำให้เงินเดือนขั้นสูง ในอันดับ ท.๙ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่ากับเงินเดือนขั้นสูง ในประเภทอำนวยการ ระดับสูง(ระดับ ๙ เดิม)ของข้าราชการพลเรือน คือ ๕๙,๗๗๐  บาท และตัดอัตราเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ออกไป เนื่องจากตามประกาศมาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลาง ในปัจจุบันข้าราชการหรือพนักงานส่วนทองถิ่น  กำหนดไว้เพียงระดับ ๑๐ เท่านั้น

๒.ให้ความเห็นชอบโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๑ มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่ ก.พ. ได้ปรับระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐใหม่ เป็นระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

๓.พิจารณาประเด็นตามตามกฎหมายใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๓๙ และตาม พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๓๘ มาตรา ๑๓ ตามข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริง ข้อ๒.๗ ว่าจะต้องนำเรื่องการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นหรือไม่  (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2012 เวลา 14:24:12 เปิดอ่าน 19958 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com