คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
ประวัติการทำงานปลัดนพคุณผู้สมัคร กท


ประวัติของนายนพคุณ ดิลกภากรณ์
ชื่อ นายนพคุณ ดิลกภากรณ์
ตำแหน่งปัจจุบัน ปลัดเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ (นักบริหารงานเทศบาล ระดับ ๘)
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ประวัติการศึกษาและการรับราชการ
- นิติศาสตร์บัณฑิต
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
- ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง
- บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
- ปลัดสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
- ปลัดเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ
ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ กศป.กำหนด รุ่นที่ ๒
ประวัติการทำงานคณะทำงาน/อนุกรรมการของ ก.ถ.
- คณะทำงานศึกษาการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของ ข้าราชการ / พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คณะอนุกรรมการด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อมูลข่าวสารในคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
- คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการระดับจังหวัด
- คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ก.ท.จ.สมุทรปราการ - คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ
รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2012 เวลา 22:22:38 เปิดอ่าน 2361 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com