คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
เชิญสั่งจองหนังสือรวมระเบียบ มท ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานราคาเล่มละ 250 บาท ยังไม่รวมค่าจัดส่ง 35 บาท (หนังสือพร้อมส่งทันที)
ถ้าส่งโดยการเก็บเงินไปรษณีย์ปลายทาง จะมีค่าเรียกเก็บจากไปรษณีย์อีก 70 บาท เพื่อการประหยัดควรโอนนะครับ รายละเอียดในใบสั่งซื้อ

โทรศัพท์ 0894248484  พนมไพร ปารมี ปลัดเทศบาลตำบลสามแยก

คลิกสั่งซื้อกรอกรายละเอียดที่นี่
                 การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ ติดตามประเมินผล ซึ่งแต่ขั้นตอนจะต้องปฏิบัติตาม ระเบียบกฎกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดไว้ให้สามารถทำได้เท่านั้น เช่น ก่อนการจัดทำงบประมาณ จะมีการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผน การจัดทำงบประมาณ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ โดยสภาท้องถิ่น ต้องประชุมและพิจารณาโดยอาศัย ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของท้องถิ่น การเบิกจ่ายเงิน ต้องต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน ของท้องถิ่น และการจัดทำกิจกรรมโครงการต่างขององค์ปกครองท้องถิ่น นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อำนาจเอาไว้แล้ว ขั้นตอนและรายละเอียด การปฏิบัติจะกำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย และปัจจุบันการจัดทำกิจกรรม โครงการ และการเบิกจ่ายเงิน ของท้องถิ่นที่ไม่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้อำนาจเอาไว้จะถูก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทักท้วง และถูกเรียกเงินคืนตลอด แม้กระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือซักซ้อมการปฏิบัติ มายังท้องถิ่นก็ จะถูกส่งตีความถึง คณะกรรมการกฤษฎีกา และผลคือ ต้องออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย มารองรับการปฏิบัติงานของท้องถิ่นทุกอย่าง เพราะกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นได้กำหนดไว้เช่นนั้น เช่นเรื่อง การจ่ายเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ่ายมาตั้งแต่ ปี 2502 แต่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงว่าเบิกจ่ายไม่ได้ ต้องมีระเบียบมารองรับกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 มารองรับการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส) ท้องถิ่นเบิกจ่ายโดยไม่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยรองรับ (คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 เรื่องเสร็จที่ 165/2556 ) ก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่ากระทรวงมหาดไทย จะออกระเบียบมารองรับการเบิกจ่ายเมื่อไร และเป็นบทเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าทำอะไรต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ไว้ให้มั่น แล้ว ท่านจะปลอดภัยจากการทำงาน
                ระเบียบกระทรวงมหาดไทยมีอยู่จำนวนมาก แต่ผมจะได้รวบรวมมาเฉพาะส่วนที่สำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน เกี่ยวกับเรื่อง การจัดทำแผน งบประมาณ การเงิน การพัสดุ สวัสดิการต่างๆ การฝึกอบรม และการช่วยเหลือประชาชน ในกรณีต่างๆ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้อ่านบ้างผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยและรับไว้เพื่อนำไปแก้ไขต่อไป


พนมไพร ปารมี
ปลัดเทศบาลตำบลสามแยก
กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
คลิกสั่งซื้อที่นี่

รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2013 เวลา 10:03:10 เปิดอ่าน 10191 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com