คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการท้องถิ่นที่มีสมรรถนะสูง” รุ่นที่ 1 (High Performance Local CEO)


อบรมและเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศในยุโรปประเทศเยอรมัน


ประเทศเชคโกสโลวาเกีย


ประเทศออสเตรีย

ด้วยโครงการวิทยาลับการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมกับสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดทำหลักสูตร “นักบริหารจัดการท้องถิ่นที่มีสมรรถนะสูง” (High Performance Local CEO) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน เพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นายกและรองนายกฯ ที่ปรึกษาและเลขาฯ ประธานสภาและรองประธานสภาฯ ปลัดและรองปลัดฯ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ผู้อำนวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบการสัมมนา
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา
เอกสารเกี่ยวกับโครงการ2
เอกสารเกี่ยวกับโครงการ 3
เอกสารเกี่ยวกับโครงการ 4
รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2013 เวลา 21:20:15 เปิดอ่าน 4070 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com