คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพระดับสูง (นบถส.)


กระบวนการกระจายอำนาจและหลักการปกครองตนเอง (Decentralization and Local Self-Government) ส่งผลให้เกิดการขยายบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้น ต่อมาภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 การปกครองท้องถิ่นของไทยและการกระจายอำนาจมีพัฒนาการเป็นไปอย่างก้าวหน้าและต่อเนื่อง ทั้งจากการพิจารณาเชิงเปรียบเทียบกับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยที่เกิดขึ้นในอดีตหรือจากการพิจารณาลักษณะโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป จนกระทั่งปัจจุบันภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ มีการกำหนดการจัดสรรภาษีระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของประชาชนในหลากหลายมิติ นำไปสู่การจัดบริการสาธารณะและการจัดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริการประชาชน กล่าวสำหรับด้านการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารงานท้องถิ่น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทำให้การบริหารงานท้องถิ่นมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับปัญหาในด้านการบริหารจัดการ ขนาดและปริมาณของความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวโน้มของรูปแบบการบริหารงานใหม่ๆ ทำให้การบริหารงานท้องถิ่นจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่หลากหลาย ประสานวิธีการทำงานอย่างบูรณาการ และต้องการสร้างผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้นำท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ เข้าใจปัญหา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์หรือกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่นได้ ด้วยเหตุนี้ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) จึงเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมบุคลากรท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพระดับสูง (นบถส.) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นในปัจจุบัน และนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ การบูรณาการการทำงานและกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต และสร้างผู้นำท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ อันจะเสริมสร้างบทบาทและแสวงหาแนวทางการทำงานในรูปแบบและมิติใหม่ๆ เตรียมพร้อมรับความท้าทายที่จะมีผลต่อการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต
ดาวน์โหลด รายละเอียด
รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:18:03 เปิดอ่าน 3237 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com