คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
สมาคมฯจัดติวเข้มสอบเป็นข้าราชการให้กับ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบ


Untitled Document

โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายการบริหารงานท้องถิ่น”


สถานที่จัดอบรม ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม - 2สิงหาคม 2556

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
หนังสือเิชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา
โครงการสัมมนาและเอกสารตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา
ประวัติวิทยากร
อ.ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผศ.ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์และคณะ               

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สำรวจอัตราตำแหน่งว่างบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆแล้วยังมีอัตราตำแหน่งว่างจำนวนมาก แยกเป็นระดับ 1 ประมาณ 1,760 ตำแหน่ง ระดับ 2 ประมาณ 3,650 ตำแหน่ง และระดับ 3 ประมาณ 2,490 ตำแหน่ง รวมประมาณ 7,900 ตำแหน่ง ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการเปิดสอบแข่งขันในเร็ววันนี้ แต่ปัญหาอุปสรรคหนึ่งในการปฏิบัติตามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น คือ บุคลากร ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ธรรมเนียมการปฏิบัติราชการ ทำให้การทำงานเพื่อบริการประชาชน ไม่สามารถได้รับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เนื่องจากการสรรหาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง แต่ละจังหวัดจะจัดสรรหาบุคลากรเองและบรรจุแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติงานโดยไม่ได้ผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมหรือปฐมนิเทศน์ก่อนจะเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สอบบรรจุแต่งตั้ง

              

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เห็นความสำคัญของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับปฏิบัติ ข้าราชการพนักงานระดับ1 ระดับ 2 ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตลอดจน ลูกจ้างเหมาบริการในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่น เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และเพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมในการสอบแข่งขัน เพื่อเปลี่ยนสายงานในระดับที่สูงขึ้นของ ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 1 ระดับ 2 และเพื่อเปิดโอกาสใน พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานตามภาระกิจตลอดจนลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ ได้รับโอกาสในการเข้าสอบแข่งเพื่อบรรจุตั้งแต่งเป็น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

โครงการอบรมดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้เข้าร้ับการอบรมสีมมนา ได้รับประโยชน์ จากการเข้าอบรมสัมมนาดังนี้

1.เป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (ลดระยะเวลาในการอ่านหนังสือ เจาะประเด็นต่างๆที่เคยมานำมาออกข้อสอบ ระเบียบกฎหมายที่นำมาสอน เกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก ภาค ข และยังสอน เกีีี่ยวกับเรื่อง บุคคลิกภาพของข้าราชการกับการให้บริการประชาชน เกี่ยวข้องกับการสอบสัมภาษณ์โดยตรง )

ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่า ลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ สถานที่จัดอบรม ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานครร ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม - 2สิงหาคม 2556สำหรับเอกสารโครงการจะจัดส่งให้บุคคลที่ กรอกแสดงความจำนงเข้ารับการอบรมด้านล่างนี้นะครับ

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
หนังสือเิชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา
โครงการสัมมนาและเอกสารตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา

ผู้สนใจสามารถ ลงชื่อแสดงความจำนงได้ ที่นี่ รับจำนวนจำกัด คลิกเพื่อสมัครเข้าอบรม

ประกาศต่างๆ ที่เกียวข้องกับการสอบของกรมส่งเสริม

รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2013 เวลา 15:03:42 เปิดอ่าน 11112 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com