คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
ข้าราชการท้องถิ่นรัฐมนตรีประชา ประสพดี เรียกร้องโบนัสนายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมแจ้ง

ที่ประชุมหารือเรื่อง โบนัสข้าราชการท้องถิ่น ภายใน 1-2 เดือนแล้วเสร็จ
1. นับแต่นี่ไป 2 สัปดาห์ ทบทวนร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส) พ.ศ... ข้อ7 ข้อ8 เพื่อให้ถูกต้อง รัดกุม ชัดเจน และครบถ้วนประเด็นทุกเรื่องที่เป็นข้อห่วงใยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่เป็นสาระสำคัญในการคุ้มครองสิทธิ์ของข้าราชการท้องถิ่นในกรณี สตง. เรียกเงินคืน ในการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้
1.1 การเบิกจ่ายเงินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2555 ทำให้ไม่ต้องถูกเรียกเงินคืนจากข้าราชการ พนัักงาน อปท. โดย สตง.
1.2 โบนัสปี พ.ศ.2555 ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินจะทำให้สามารถเบิกจ่ายได้
1.3 โบนัสปี พ.ศ.2556 ที่ยังไม่ได้กันเงินไว้ทางกรมส่งเสริมฯโดย อธิบดีฯ จะมีหนังสือสั่งการแจ้งไปยัง อปท. เพื่อสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เพื่อเป็นมาตรการรองรับตามระเบียบต่อไป
2. สมาคมฯได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ติดต่อขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งประสานไปยังสำนักงานกฤษฎีกาได้รับคำตอบจะรีบเร่งรัดการพิจารณาให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้การจ่ายโบนัสของเราได้มีปัญหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว**คลิกอ่านรายละเอียด**
3. ขอขอบคุณ 2 สมาพันธ์ และ 1สมาคมฯที่เป็นแรงพลังขับเคลื่อน ภาคีเครือข่าย พนักงาน เทศบาล อบต. และ อบจ. ขอบคุณ ดร.ประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และทีมงานที่ปรึกษา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวัลลภ พริ้งพงษ์ นายกิตติชัย กิตติณเรศวร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ด้วยความปรารถนาดี
นายพนมไพร ปารมี
กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมฯ

ประมวลภาพกิจกรรมการพบเข้าท่าน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย ดูแลกรมส่งเสริมการปกครองถิ่น
รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2013 เวลา 11:41:26 เปิดอ่าน 5523 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com