หน้าแรก
กฎหมายและระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2551 PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย พนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ   
Monday, 14 September 2009

กฎหมายและระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2551

ปก คำนำ สารบัญ ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำ

หนังสือสั่งการข้อหารือเกี่ยวกับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.2/ 10392 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 63412 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง หารือวาระการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรี

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 11535 ลงวันที่ 6 กันยายน 2550 เรื่อง หารือเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาเหล่า

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 8074 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2550 เรื่อง หารือการมีส่วนได้เสียของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าแซะ

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 8313 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2550 เรื่อง หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติรองนายกเทศมนตรี

6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 8953 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ 9779 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเรื่องการกู้เงินของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด

8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 11038 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2550 เรื่อง หารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสำโรง

9. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 11332 ลงวันที่ 3 กันยายน 2550 เรื่อง ขอหารือการสร้างระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาล

10. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 11993 ลงวันที่ 19 กันยายน 2550 เรื่อง การใช้อำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเวลาราชการของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น และสิทธิเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

11. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 12145 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพ

12. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ว 1966 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 เรื่อง หารือการบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

13. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 13719 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2550 เรื่อง หารือกรณีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

14. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 14941 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง หารือคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี

15. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 15689 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่อง หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

16. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 16104 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง หารือการดำเนินโครงการแจกนมแจกไข่ให้กับหญิงตั้งครรภ์ของเทศบาลตำบลเมืองคง

17. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 16549 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 เรื่อง การเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสงเคราะห์คนชราและผู้พิการในสถานสงเคราะห์คนชรา

18. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 654 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

19. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 901 ลงวันที่ 15 มกราคม 2551 เรื่อง หารือการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารจังหวัดอุดรธานี

20. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 1352 ลงวันที่ 29 มกราคม 2551 เรื่อง หารือเกี่ยวกับตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุทัยธานี

21. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 1353 ลงวันที่ 29 มกราคม 2551 เรื่อง หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี

22. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ว 340 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

23. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ว 352 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง หารือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลหลังพ้นจากตำแหน่ง

24. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 2741 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 เรื่อง การวินิจฉัยเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

25. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 4180 ลงวันที่ 9 เมษายน 2551 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

26. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1659 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

27. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1690 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2549 เรื่อง การส่งสำนวนสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

28. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 216 ลงวันที่ 30 มกราคม 2550 เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่มีผลจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

29. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1452 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

30. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1667 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2550 เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งชำระเงินค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

31. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1775 ลงวันที่ 10 กันยายน 2550 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

32. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1823 ลงวันที่ 14 กันยายน 2550 เรื่อง การออกคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

33. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/ว 1967 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 เรื่อง การรายงานผลคดีปกครอง

34. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 2062 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 เรื่อง แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน

35. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 2286 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

36. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0804.4/ว 3986 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

37. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 2483 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

38. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 2417 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

39. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 272 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550

40. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

41. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 592 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2551 เรื่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินกรณีตู้โทรศัพท์สาธารณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน)

42. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 371 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

43. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ว 1226 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2550เรื่อง ซักซ้อมข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

44. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ 13771 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

45. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 0185 ลงวันที่ 17 มกราคม 2551 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

46. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1047 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง

47. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว 1517 ลงวันที่ 12 กันยายน 2549 เรื่อง การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

48. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/1957 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

49. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว 2164 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2549 เรื่อง มอบอำนาจการสั่งเปลี่ยนประเภททางหลวง

50. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว 419 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550 เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

51. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/12122 ลงวันที่ 20 กันยายน 2550 เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

52. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0890.3/14819 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แนวทางการบริหารสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

53. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว 03 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551 เรื่อง แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับถ่ายโอนภารกิจทางหลวงและภารกิจอื่น

54. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 1491 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2550 เรื่อง การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

55. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/1494 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

56. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 1414 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

57. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/ว 1278 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฟ้องคดีแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง

58. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.4/ว 2698 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550 เรื่อง กรอบรายการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ

59. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.4/ว 1589 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เรื่อง หารือกรณีค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

60. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 1800 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 เรื่อง การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

61. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 162 ลงวันที่ 23 มกราคม 2551 เรื่อง ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

62. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 250 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งเหตุการณ์สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

63. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 349 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

64. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 680 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2551 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

65. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/ว 1056 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

66. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0855.3/13401 ลงวันที่ 10 กันยายน 2550 เรื่อง หารือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

67. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.2/11982 ลงวันที่ 19 กันยายน 2550 เรื่อง หารือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

68. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1025 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2550 เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

69. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 472 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551 เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

พระราชบัญญัติ

70. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

71. พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

72. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.2/ว 41 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2549 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

73. หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 51 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล

74. หนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 86 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ พ.ศ. 2550

75. หนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.2/ว 117 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2550 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งฯ

76. หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.2/ว 122 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2550 เรื่อง ประกาศกำหนดแนวทางป้องกันการทุจริตการขอให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

77. หนังสือกรม ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 123 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

78. หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 137 ลงวันที่ 17 กันยายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดขนาดและปรับระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล
เป็นพนักงานเทศบาล

79. หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 141 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการเป็น “สำนัก” หรือ “กอง”

80. หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 142 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการเป็น “สำนัก” หรือ “กอง”

81. หนังสือ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 144 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง หารือการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล

82. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1810 ลงวันที่ 18 กันยายน 2550 เรื่อง การจัดทำคู่มือในการดำเนินการด้านงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

83. หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 40 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากรถ่ายโอน

84. หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.5/ว 79 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2550 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรและออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด

85. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว 85 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2550 เรื่อง การสรรหาและต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

86. หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 165 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 เรื่อง การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

87. หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 184 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

88. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว 006 ลงวันที่ 17 มกราคม 2551 เรื่อง การให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน

89. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว 09 ลงวันที่ 22 มกราคม 2551 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการต่ออายุราชการลูกจ้างประจำ

สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

90. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 61 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

91. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว 476 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

92. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา

93. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 846 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กจากพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 14 September 2009 )

ดูกระทู้ทั้งหมดที่มี ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความที่น่าสนใจจากทีมงานและผู้สนับสนุน http://www.tessaban.com ดูข่าวทั้งหมด
บทบาทของพนักงานส่วนท้องถิ่นในการปฏิรูปท้องถิ่น อ่าน 164 ครั้ง
สปช.ท้องถิ่น ๑๖ คน อ่าน 157 ครั้ง
วิเคราะห์สรุปโรดแมป คสช. - ภารกิจ คสช.ชุดใหม่ อ่าน 75 ครั้ง
โปรดเกล้าฯ 28 สนช. เพิ่มเติม อ่าน 28 ครั้ง
ประชุม อนุกรรมการโครงสร้าง ฯ อ่าน 666 ครั้ง
แนวคิดการลัดจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่้อให้เหลือจำนวนทีพอดี เหมาะสมกับการบริหารงาน อ่าน 768 ครั้ง
ข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ <ข้อสังเกตแนวทางการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูป (สปช.) อ่าน 122 ครั้ง
หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ หน้า "การเมืองท้องถิ่น"< สถ.ติวเข้มสมาชิกสภาท้องถิ่นสรรหา อ่าน 294 ครั้ง
นายกสมาคมฯแสดงความเห็น คสช.งดเลือกตั้งท้องถิ่น ผ่าน ทีวี อ่าน 254 ครั้ง
“นายกฯตู่” หย่าศึก “มล.ปนัดดา-อปท.” อ่าน 422 ครั้ง
สุขสันต์วันเกิดท่านปนัดดา อ่าน 180 ครั้ง
ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่าน 139 ครั้ง
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในรายการ"จับข่าวคุย" สถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ อ่าน 133 ครั้ง
แก้ปัญหา อปท.เลิกจ้างเนื่องจากการบริหารงานบุคคลเกิน ๔๐% อ่าน 598 ครั้ง
สมาคมฯขอยินดีกับ ฯพณฯ สุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหมหาดไทย อ่าน 441 ครั้ง
"โบนัส" เป็นสิ่งที่เราคาดหวัง***คลอดแล้ว** อ่าน 1357 ครั้ง
"การปฏิรูปประเทศไทย ๒๕๕๘" อ่าน 418 ครั้ง
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อ่าน 317 ครั้ง
คสช.รื้อใหญ่"ระบบราชการ" วิษณุเผยปรับโครงสร้าง-กฎระเบียบใหม่ คมนาคมชงตั้งกรมขนส่งทางราง อ่าน 780 ครั้ง
โผ ครม.เฉพาะกาล คสช.คุมกระทรวงเกรดเอ อ่าน 395 ครั้ง
ต้องการรับข่าวสารหรือต้องการให้สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยส่งข่าวสารต่างๆให้กรุณาฝาก E- Mail ของท่านไว้นะครับ

สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร
ภาพกิจกรรม 5 อัลบั๊มล่าสุด <<<คลิกดูภาพทุกอัลบั๊มที่มี>>>
กิจกรรมการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยในยุคปฏิรูป
กิจกรรมการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยในยุคปฏิรูป
 
"เหลียวหลังแลหน้า ๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย"
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายกสมาคมฯเข้าร่วมในฐานะศิษย์เก่าลูกแม่โดม มธ. ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "เหลียวหลังแลหน้า ๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย" ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ.ท่าพระจันทร์ เสวนาเรื่อง "เหลียวหลังแลหน้าการอภิวัฒน์กระบวนการยุติธรรม"โดย นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ ศ.ดร.คณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อดีตอัยการสูงสุด
 
งานพบปะสังสรรปีใหม่ของ สปร. โดยมี นายสีมา สีมานันท์อดีตเลขาธิการ กพ. และกรรมการกฤษฎีกา
งานพบปะสังสรรปีใหม่ของ สปร. โดยมี นายสีมา สีมานันท์อดีตเลขาธิการ กพ. และกรรมการกฤษฎีกา นายปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการ กพ. กรรมการกฤษฎีกาและ ผอ.สปร. นางศรีพนม บุนนาค อดีตรองเลขาธิการ กพ. และรอง ผอ.สปร. นายวินัย ชาคริยานุโยค ที่ปรึกษา สปร. คุณดารัตน์ บริพันธกุล (กพร.) และคุณชลิดา โชติยกุล (กพ.) ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
 
การประชุม ก.ท. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๔๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
การประชุม ก.ท. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๔๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
 
วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.
วันนี้มาร่วมงานวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ ๑๔ ปี รวมพลังสร้างสังคมคุณธรรมโปร่งใส ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พร้อมถ่ายภาพร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปริปุญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยครับ...
 
President of association
Service
BumQ