หน้าแรก arrow Donwload
เอกสาร download PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย พนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ   
Wednesday, 03 February 2010
1 ร่าง .ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.. ฉบับคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ดาวน์โหลด
2 ร่าง .ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.. ฉบับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลด
3 ร่าง .ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.. ฉบับ ส.ส. ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์ ดาวน์โหลด
4 เปรียบเทียบร่างร่าง .ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.. ฉบับคณะกรรมการกระจายอำนาจฯและกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลด
5 ร่าง .ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.. ฉบับการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดาวน์โหลด
6 เปรียบเทียบ ร่าง .ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.. ทุกฉบับที่มีอยู่ปัจจุบัน ดาวน์โหลด
7 ร่างแก้ไขหลักเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง (ปรับระดับบริหารจาก 7 เป็น 8)ดาวน์โหลด
8 ประกาศ ก.ท.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 )พ.ศ.2553ดาวน์โหลด
9 ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา ขององค์กรปกครองท้องถิ่นดาวน์โหลด
10 รวมหนังสือสั่งการเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งจ่ายค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
11 รวมหนังสือสั่งการเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินโบนัสของท้องถิ่นดาวน์โหลด
12 รายงานการประชุม เกี่ยวกับเรื่องค่าตอบคณะกรรมการสอบคัดเลือกสอบเปลี่ยนสายงาน ดาวน์โหลด
13 ร่าง พรบ.กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม ขรก.ท้องถิ่น ดาวน์โหลด
14 มาตราฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดาวน์โหลด
15 ระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554ดาวน์โหลด
16 หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ คู่มือการจัดตั้งกรรมการชุมชนในเทศบาลดาวน์โหลด
17 ประมวลกฎหมาอาญาออนไลน์ ใช้ดีมากครับ คลิกไปอ่านดูนะครับ ดาวน์โหลด
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ. ๒๕๕๔ดาวน์โหลด
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ดาวน์โหลด
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลด
21 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม 2554 ดาวน์โหลด
22 สรุประเบียบกฏหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
23 ร่างกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 4 ฉบับที่กำลังเสนอขอรัฐบาล ดาวน์โหลด
24 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคมดาวน์โหลด
25 การให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความในกฎหมายดาวน์โหลด
26 การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง ของพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2544 ดาวน์โหลด
27 ท้องถิ่นใดมีรายจ่าย ด้านบุคคลเกิน 40 % ให้ปรับ พนักงาน ข้าราชการออกดาวน์โหลด
28 รวมกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลด
29 กระทรวงมหาดไทย ตอบข้อทักท้วงของ สตง.ที่มีความเห็นว่า อปท.เบิกเงินค่าทุนการศึกษาไม่ถูกต้อง ดาวน์โหลด
30 การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554ดาวน์โหลด
31 การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
32 สตง.แจ้งกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดและอำเภอระงับการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
33 หารือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจ้างครูให้โรงเรียนได้ดาวน์โหลด
34 คำพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี กรณีนายก อบต.ใช้อำนาจหน้าที่กลั่นแกล้ง ข้าราชการโดยไม่ชอบธรรม ดาวน์โหลด
36 หารือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจ้างครูให้โรงเรียนได้ดาวน์โหลด
37 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช พิพากษาเพิกถอนคำสั่ง อบต.เขานิพันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี ที่สั่งให้ปลัดอบต.คืนเงินจำนวนกว่า 70,000 บาท ตามคำทักท้วงของ สตง ดาวน์โหลด
38 ศาลปกครองขอนแก่นมีความเห็นต่อการเบิกจ่ายเงินโบนัส เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ศาลปกครองขอนแก่น ได้มีคำพิพากษาเกี่ยวกับการขอให้เพิกถอนหนังสือกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับโบนัส ไว้อย่างน่าสนใจ ดาวน์โหลด
39 ศาลปกครองไม่รับฟ้องกรณี ท้องถิ่นไม่ต่อสัญญาพนักงานจ้างตามภารกิจกรณีครบสัญญาเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ แม้ผลการประเมินจะอยู่ในระดับดี ดาวน์โหลด
40 ประสบการณ์ตรงจากเพื่อนท้องถิ่น จากเวบกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
41 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 ดาวน์โหลด
42 แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๒ ว๕๐) ดาวน์โหลด
43 มติ ก.อบต.ครั้งที่ 6/2555 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2555 มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องที่นำไปปรับใช้หรือเป็นแนวทางได้ เช่นการกำหนดหัวหน้างานระดับ 6 การอุทธรณ์ ให้เพิกถอนมติก.จังหวัด การกำหนดตำแหน่งรองปลัด และอื่นๆ น่าสนใจครับดาวน์โหลด
44 การแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9)ดาวน์โหลด
45 คำพิพากษาศาลปกครอง กรณีนายกฯให้ไปช่วยราชการสามารถเบิกค่าเดินทางไปราชการได้เป็นแสนดาวน์โหลด
46 ท้องถิ่นสามารถจัดการฝึกอบรมได้ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 450/2552ดาวน์โหลด
47 เอกสารการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพระด้บสูง รุ่นที่ 1ดาวน์โหลด
48 เอกสารรายงานการไปศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษ หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพระด้บสูง รุ่นที่ 1ดาวน์โหลด
*** รวมเอกสารดาวน์โหลดมากมาย ดีมากครับ คลิกไปอ่านดูนะครับ ดาวน์โหลด
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 04 December 2013 )

ดูกระทู้ทั้งหมดที่มี ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความที่น่าสนใจจากทีมงานและผู้สนับสนุน http://www.tessaban.com ดูข่าวทั้งหมด
ประชุม อนุกรรมการโครงสร้าง ฯ อ่าน 360 ครั้ง
แนวคิดการลัดจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่้อให้เหลือจำนวนทีพอดี เหมาะสมกับการบริหารงาน อ่าน 534 ครั้ง
ข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ <ข้อสังเกตแนวทางการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูป (สปช.) อ่าน 99 ครั้ง
หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ หน้า "การเมืองท้องถิ่น"< สถ.ติวเข้มสมาชิกสภาท้องถิ่นสรรหา อ่าน 284 ครั้ง
นายกสมาคมฯแสดงความเห็น คสช.งดเลือกตั้งท้องถิ่น ผ่าน ทีวี อ่าน 238 ครั้ง
“นายกฯตู่” หย่าศึก “มล.ปนัดดา-อปท.” อ่าน 391 ครั้ง
สุขสันต์วันเกิดท่านปนัดดา อ่าน 163 ครั้ง
ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่าน 117 ครั้ง
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในรายการ"จับข่าวคุย" สถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ อ่าน 122 ครั้ง
แก้ปัญหา อปท.เลิกจ้างเนื่องจากการบริหารงานบุคคลเกิน ๔๐% อ่าน 479 ครั้ง
สมาคมฯขอยินดีกับ ฯพณฯ สุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหมหาดไทย อ่าน 420 ครั้ง
"โบนัส" เป็นสิ่งที่เราคาดหวัง***คลอดแล้ว** อ่าน 1207 ครั้ง
"การปฏิรูปประเทศไทย ๒๕๕๘" อ่าน 388 ครั้ง
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อ่าน 296 ครั้ง
คสช.รื้อใหญ่"ระบบราชการ" วิษณุเผยปรับโครงสร้าง-กฎระเบียบใหม่ คมนาคมชงตั้งกรมขนส่งทางราง อ่าน 739 ครั้ง
โผ ครม.เฉพาะกาล คสช.คุมกระทรวงเกรดเอ อ่าน 381 ครั้ง
3 สมาคมข้าราชการ อปท.ค้านยุบ อบจ. อ่าน 539 ครั้ง
แนะนำกลุ่ม "ปฏิรูปท้องถิ่น:เดินหน้าประเทศไทย" อ่าน 329 ครั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ อ่าน 122 ครั้ง
สมาคมฯสนับสนุน การปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ อ่าน 108 ครั้ง
ต้องการรับข่าวสารหรือต้องการให้สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยส่งข่าวสารต่างๆให้กรุณาฝาก E- Mail ของท่านไว้นะครับ

สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร
ภาพกิจกรรม 5 อัลบั๊มล่าสุด <<<คลิกดูภาพทุกอัลบั๊มที่มี>>>
กิจกรรมการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยในยุคปฏิรูป
กิจกรรมการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยในยุคปฏิรูป
 
"เหลียวหลังแลหน้า ๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย"
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายกสมาคมฯเข้าร่วมในฐานะศิษย์เก่าลูกแม่โดม มธ. ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "เหลียวหลังแลหน้า ๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย" ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ.ท่าพระจันทร์ เสวนาเรื่อง "เหลียวหลังแลหน้าการอภิวัฒน์กระบวนการยุติธรรม"โดย นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ ศ.ดร.คณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อดีตอัยการสูงสุด
 
งานพบปะสังสรรปีใหม่ของ สปร. โดยมี นายสีมา สีมานันท์อดีตเลขาธิการ กพ. และกรรมการกฤษฎีกา
งานพบปะสังสรรปีใหม่ของ สปร. โดยมี นายสีมา สีมานันท์อดีตเลขาธิการ กพ. และกรรมการกฤษฎีกา นายปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการ กพ. กรรมการกฤษฎีกาและ ผอ.สปร. นางศรีพนม บุนนาค อดีตรองเลขาธิการ กพ. และรอง ผอ.สปร. นายวินัย ชาคริยานุโยค ที่ปรึกษา สปร. คุณดารัตน์ บริพันธกุล (กพร.) และคุณชลิดา โชติยกุล (กพ.) ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
 
การประชุม ก.ท. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๔๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
การประชุม ก.ท. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๔๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
 
วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.
วันนี้มาร่วมงานวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ ๑๔ ปี รวมพลังสร้างสังคมคุณธรรมโปร่งใส ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พร้อมถ่ายภาพร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปริปุญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยครับ...
 
President of association
Service
BumQ