หน้าแรก arrow Donwload
เอกสาร download PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย พนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ   
Wednesday, 03 February 2010
1 ร่าง .ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.. ฉบับคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ดาวน์โหลด
2 ร่าง .ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.. ฉบับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลด
3 ร่าง .ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.. ฉบับ ส.ส. ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์ ดาวน์โหลด
4 เปรียบเทียบร่างร่าง .ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.. ฉบับคณะกรรมการกระจายอำนาจฯและกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลด
5 ร่าง .ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.. ฉบับการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดาวน์โหลด
6 เปรียบเทียบ ร่าง .ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.. ทุกฉบับที่มีอยู่ปัจจุบัน ดาวน์โหลด
7 ร่างแก้ไขหลักเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง (ปรับระดับบริหารจาก 7 เป็น 8)ดาวน์โหลด
8 ประกาศ ก.ท.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 )พ.ศ.2553ดาวน์โหลด
9 ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา ขององค์กรปกครองท้องถิ่นดาวน์โหลด
10 รวมหนังสือสั่งการเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งจ่ายค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
11 รวมหนังสือสั่งการเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินโบนัสของท้องถิ่นดาวน์โหลด
12 รายงานการประชุม เกี่ยวกับเรื่องค่าตอบคณะกรรมการสอบคัดเลือกสอบเปลี่ยนสายงาน ดาวน์โหลด
13 ร่าง พรบ.กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม ขรก.ท้องถิ่น ดาวน์โหลด
14 มาตราฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดาวน์โหลด
15 ระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554ดาวน์โหลด
16 หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ คู่มือการจัดตั้งกรรมการชุมชนในเทศบาลดาวน์โหลด
17 ประมวลกฎหมาอาญาออนไลน์ ใช้ดีมากครับ คลิกไปอ่านดูนะครับ ดาวน์โหลด
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ. ๒๕๕๔ดาวน์โหลด
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ดาวน์โหลด
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลด
21 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม 2554 ดาวน์โหลด
22 สรุประเบียบกฏหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
23 ร่างกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 4 ฉบับที่กำลังเสนอขอรัฐบาล ดาวน์โหลด
24 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคมดาวน์โหลด
25 การให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความในกฎหมายดาวน์โหลด
26 การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง ของพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2544 ดาวน์โหลด
27 ท้องถิ่นใดมีรายจ่าย ด้านบุคคลเกิน 40 % ให้ปรับ พนักงาน ข้าราชการออกดาวน์โหลด
28 รวมกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลด
29 กระทรวงมหาดไทย ตอบข้อทักท้วงของ สตง.ที่มีความเห็นว่า อปท.เบิกเงินค่าทุนการศึกษาไม่ถูกต้อง ดาวน์โหลด
30 การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554ดาวน์โหลด
31 การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
32 สตง.แจ้งกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดและอำเภอระงับการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
33 หารือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจ้างครูให้โรงเรียนได้ดาวน์โหลด
34 คำพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี กรณีนายก อบต.ใช้อำนาจหน้าที่กลั่นแกล้ง ข้าราชการโดยไม่ชอบธรรม ดาวน์โหลด
36 หารือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจ้างครูให้โรงเรียนได้ดาวน์โหลด
37 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช พิพากษาเพิกถอนคำสั่ง อบต.เขานิพันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี ที่สั่งให้ปลัดอบต.คืนเงินจำนวนกว่า 70,000 บาท ตามคำทักท้วงของ สตง ดาวน์โหลด
38 ศาลปกครองขอนแก่นมีความเห็นต่อการเบิกจ่ายเงินโบนัส เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ศาลปกครองขอนแก่น ได้มีคำพิพากษาเกี่ยวกับการขอให้เพิกถอนหนังสือกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับโบนัส ไว้อย่างน่าสนใจ ดาวน์โหลด
39 ศาลปกครองไม่รับฟ้องกรณี ท้องถิ่นไม่ต่อสัญญาพนักงานจ้างตามภารกิจกรณีครบสัญญาเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ แม้ผลการประเมินจะอยู่ในระดับดี ดาวน์โหลด
40 ประสบการณ์ตรงจากเพื่อนท้องถิ่น จากเวบกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
41 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 ดาวน์โหลด
42 แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๒ ว๕๐) ดาวน์โหลด
43 มติ ก.อบต.ครั้งที่ 6/2555 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2555 มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องที่นำไปปรับใช้หรือเป็นแนวทางได้ เช่นการกำหนดหัวหน้างานระดับ 6 การอุทธรณ์ ให้เพิกถอนมติก.จังหวัด การกำหนดตำแหน่งรองปลัด และอื่นๆ น่าสนใจครับดาวน์โหลด
44 การแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9)ดาวน์โหลด
45 คำพิพากษาศาลปกครอง กรณีนายกฯให้ไปช่วยราชการสามารถเบิกค่าเดินทางไปราชการได้เป็นแสนดาวน์โหลด
46 ท้องถิ่นสามารถจัดการฝึกอบรมได้ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 450/2552ดาวน์โหลด
47 เอกสารการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพระด้บสูง รุ่นที่ 1ดาวน์โหลด
48 เอกสารรายงานการไปศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษ หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพระด้บสูง รุ่นที่ 1ดาวน์โหลด
*** รวมเอกสารดาวน์โหลดมากมาย ดีมากครับ คลิกไปอ่านดูนะครับ ดาวน์โหลด
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 04 December 2013 )

ดูกระทู้ทั้งหมดที่มี ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความที่น่าสนใจจากทีมงานและผู้สนับสนุน http://www.tessaban.com ดูข่าวทั้งหมด
มาตรการการออกข้อสอบและการรักษาข้อสอบท้องถิ่น อ่าน 142 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น อ่าน 175 ครั้ง
ระเบียบการประชุม ก.ท.ครั้งที่ 4 /2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อ่าน 430 ครั้ง
งานพระราชทานเพลิงศพ นายสิทธิภาพ เมืองคุ้ม อดีตปลัดเมืองพัทยา อ่าน 300 ครั้ง
ท้องถิ่นจะเข้าแทงจริงหรือ ต้นปี 58 ติดตามที่นี่ครับ อ่าน 1311 ครั้ง
ประชุม กท.๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี อ่าน 648 ครั้ง
ขอแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยจากการจากไป ของ ภรรยา คุณ ชาลี ประสมเพชร อ่าน 381 ครั้ง
การประชุมคณะ อ.ก.ท.วันที่ 6 ก.พ.57 อ่าน 2349 ครั้ง
มหันตภัย..ของข้าราชการท้องถิ่น... อ่าน 2265 ครั้ง
รัฐมนตรีมหาดไทย หารือ กกต.ลงนาม ระเบียบโบนัสท้องถิ่น อ่าน 3304 ครั้ง
การประชุม ก.ท.ประจำเดือน มกราคม 2557 และการเสนอลงนาม ระเบียบโบนัส อ่าน 2137 ครั้ง
สรุปบทบาทและผลการทำงานปีที่ผ่านมา ..หนังสือพิมพ์สยามรัฐ อ่าน 518 ครั้ง
นายกสมาคมฯเข้าพบ อธิบดี สถ.และหาเรื่อง เงินโบนัส สวัีสดิการข้าราชการท้องถิ่น อ่าน 2741 ครั้ง
ดูแลเรื่อง สวัสดิการข้าราชการท้องถิ่น อ่าน 1326 ครั้ง
กฤษฎีกา..คลอดโบนัสท้องถิ่นแล้ว.... อ่าน 16130 ครั้ง
เลื่อน!!!การสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ท้องถิ่น ออกไปติดเลือกตั้ง... อ่าน 2662 ครั้ง
งานคนไทยรักในหลวง 86 พรรษา มหาราชา อ่าน 372 ครั้ง
ความคืบหน้า เรื่องเงินโบนัส ท้องถิ่น อ่าน 3476 ครั้ง
ตัวแทนขัาราชการท้องถิ่นเรียกร้องให้ข้าราชการท้องถิ่นวางตัวเป็นกลาง อ่าน 572 ครั้ง
ตัวแทนข้ารชการท้องถิ่น แถลงจัดตั้งพรรครักท้องถิ่นไทย อ่าน 718 ครั้ง
ต้องการรับข่าวสารหรือต้องการให้สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยส่งข่าวสารต่างๆให้กรุณาฝาก E- Mail ของท่านไว้นะครับ

สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร
ภาพกิจกรรม 5 อัลบั๊มล่าสุด <<<คลิกดูภาพทุกอัลบั๊มที่มี>>>
งานพบปะสังสรรปีใหม่ของ สปร. โดยมี นายสีมา สีมานันท์อดีตเลขาธิการ กพ. และกรรมการกฤษฎีกา
งานพบปะสังสรรปีใหม่ของ สปร. โดยมี นายสีมา สีมานันท์อดีตเลขาธิการ กพ. และกรรมการกฤษฎีกา นายปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการ กพ. กรรมการกฤษฎีกาและ ผอ.สปร. นางศรีพนม บุนนาค อดีตรองเลขาธิการ กพ. และรอง ผอ.สปร. นายวินัย ชาคริยานุโยค ที่ปรึกษา สปร. คุณดารัตน์ บริพันธกุล (กพร.) และคุณชลิดา โชติยกุล (กพ.) ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
 
การประชุม ก.ท. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๔๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
การประชุม ก.ท. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๔๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
 
วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.
วันนี้มาร่วมงานวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ ๑๔ ปี รวมพลังสร้างสังคมคุณธรรมโปร่งใส ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พร้อมถ่ายภาพร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปริปุญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยครับ...
 
หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพระดับสูง รุ่น 1(ดูงานอังกฤษ)
หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพระดับสูง รุ่น 1(ดูงานอังกฤษ)
 
หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพระดับสูง รุ่น 1
หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพระดับสูง รุ่น 1 สปร ร่วมกับ สพท 18-27 สิงหาคม 2556
 
President of association
Service
BumQ