ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

 

---------------------------

 

              โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นยิ่งขึ้น

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2499 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.2495 และมาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 กระทรวงมหาดไทยจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

              ข้อ 1     ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535

              ข้อ 2     ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป

              ข้อ 3     ให้ยกเลิก

                          (1)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์นั่งขององค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2501

                          (2)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์นั่งขององค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2502

                          (3)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์นั่งขององค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2503

              บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 

หมวด 1

บททั่วไป

                                          

              ข้อ 4     ในระเบียบนี้

              “รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์ประจำตำแหน่ง

              “รถยนต์ส่วนกลาง” หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จัดไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงรถยนต์ที่ใช้ในการบริการประชาชนหรือใช้ในหน้าที่ของส่วนราชการประจำของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์พยาบาล รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เครื่องจักรกลต่าง ๆ

              “รถยนต์ประจำตำแหน่ง” หมายความว่า รถยนต์ซึ่งจัดให้แก่ผู้บริหารหรือข้าราชการหรือพนักงานของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

              “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลสุขาภิบาลและเมืองพัทยา

     ***      “หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการสุขาภิบาล และปลัดเมืองพัทยา

              “หัวหน้าส่วนราชการประจำของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่ทำหน้าที่บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานประจำในส่วนราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วน ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองหัวหน้ากอง ปลัดสุขาภิบาล

              ข้อ 5     ให้มีตราเครื่องหมายประจำของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว และอักษรชื่อเต็มของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หรือชื่อย่อขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ส่วนกลางทั้งสองข้างทุกคัน

              สำหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดของเครื่องหมายและชื่ออักษรของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้ลดลงตามส่วน

     ***      ข้อ 6     ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

              ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้

 

หมวด 2

การควบคุม บำรุงรักษา และซ่อมแซม

 

              ข้อ 7     รถยนต์ส่วนกลางให้อยู่ในความควบคุม บำรุงรักษาและรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการประจำของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือเทียบเท่า เว้นแต่หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะสั่งการเป็นอย่างอื่น

              ข้อ 8     รถยนต์ประจำตำแหน่งใดให้ อยู่ในความควบคุม บำรุงรักษาและรับผิดชอบของ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้น

              ข้อ 9     ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตรวจตราควบคุมและกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนกลางโดยเคร่งครัด หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลอื่นเพราะความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่แล้ว    ผู้ขับขี่นั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

              ข้อ 10   ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

              รถยนต์ประจำตำแหน่งคันใดเกิดความเสียหายหรือบุบสลายเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ให้ผู้มีสิทธิใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งนั้นเป็นผู้เรียกค่าเสียหายในนามของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าความเสียหายหรือบุบสลายเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ขับขี่รถยนต์ประจำตำแหน่งนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ใด ให้      ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมให้คงสภาพดีตามเดิม

              ให้ผู้มีสิทธิใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปีครึ่งนับแต่วันที่ซื้อมา แต่ถ้ารถยนต์เก่าก็ให้ลดกำหนดระยะเวลาดังกล่าวลงตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นผู้บำรุงรักษาและซ่อมแซม

              การบำรุงรักษารถยนต์ตามข้อนี้ เช่น การล้างอัดฉีด การเติมหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรค น้ำมันหล่อลื่น ไส้หม้อกรองน้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ หัวเทียน เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องกระทำเป็นครั้งคราวตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถยนต์หรือตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ กำหนดให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

 

หมวด 3

การใช้

 

              ข้อ 11   ผู้มีสิทธิใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการประจำของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งนี้ ให้มีสิทธิใช้ได้ตำแหน่งละหนึ่งคน และหากผู้ใดดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งให้เลือกใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งได้เพียงตำแหน่งเดียว

              ข้อ 12   การใช้รถยนต์ ปกติให้ใช้ภายในเขตของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นถ้าหากจะใช้รถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ถ้ารถยนต์นั้น เป็นรถยนต์ส่วนกลางต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นก่อน แต่ถ้าเป็นรถยนต์ประจำตำแหน่งก็ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้นตามที่ เห็นว่า จำเป็นและเหมาะสม และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งการในการใช้รถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้ตามที่เห็นสมควร

              ข้อ 13   ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามแบบ 1 ท้ายระเบียบนี้

              หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำของแต่ละคันไว้โดยอย่างน้อยให้มีข้อความตามแบบ 2 ท้ายระเบียบนี้ และควบคุมการลงรายการใช้รถยนต์ดังกล่าวให้เป็นไปตามความเป็นจริง

              ข้อ 14   ผู้ใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งต้องส่งมอบรถยนต์ดังกล่าวคืนให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทันทีนับแต่วันที่ได้พ้นจากตำแหน่ง หรือส่งมอบงานแล้วแต่กรณี

              กรณีผู้ใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งถึงแก่กรรม ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเรียกรถยนต์ดังกล่าวคืนนับแต่วันถึงแก่กรรม

 

หมวด 4

การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

 

              ข้อ 15   การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ ให้ถือตามสภาพและขนาดของรถยนต์นั้น ๆ โดยใช้บัญชีตามแบบ 3 ท้ายระเบียบนี้

              รถยนต์ส่วนกลาง ให้เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

              รถยนต์ประจำตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งเป็นผู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเว้นแต่นำรถยนต์ประจำตำแหน่งนั้นไปใช้เช่นเดียวกับรถยนต์ส่วนกลาง ให้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นคราว ๆ ทั้งนี้โดยให้ถือสภาพของงานนั้นเป็นเกณฑ์

 

                                 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2535

 

พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ

(อนันต์ กลินทะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

***แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 บังคับใช้ 4 กรกฎาคม 2541

แบบพิมพ์ที่ใช้ตามระเบียบ