00005-4PHP infoBoard V.7 Plus
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ

          เนื่องด้วย ข้าพเจ้ามีข้อข้องใจ ในการดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ของ (เทศบาลขนาดเล็ก)ก่อนที่ข้าพเจ้า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จะโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ที่เทศบาลตำบลนั้น
          ข้าพเจ้าได้เห็นว่า เทศบาลตำบลนาเฉลียง ทุกครั้งที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง  จะต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุไปพร้อม ๆ กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ในคำสั่งเดียวกัน โดยแต่ละกองจะไม่เหมือนกัน ฉะนั้น วันหนึ่ง อาจจะมีพัสดุได้ถึงสูงสุด 6 คน เพราะ มี 6 กอง แต่นั้นอาจเป็นเพราะในอดีตไม่มี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง  แต่ปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง คำสั่งก็เปลี่ยนใหม่ ให้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ และมีปลัดเทศบาลเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเมื่อไม่นานมานี้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ หัวหน้ากองคลัง เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
          แต่ในอนาคตซึ่งไม่นานนี้ จะมีคำสั่งออกอีกครั้งหนึ่ง โดยการประชุมตกลงกันระหว่างหัวหน้ากอง และมติเสียส่วนใหญ่ มีความต้องให้แต่งตั้ง ข้าราชการในกอง ของแต่ละกอง เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ สรุป ก็จะมีพัสดุทั้งหมด 6 คน ข้าพเจ้าเคยสอบถามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของ กรมส่งเสริม ว่าจะสามารถแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ แทน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งได้หรือไม่ หรือ ว่าจะตั้งเพิ่มเติมได้หรือไม่  ผู้ใหญ่ท่านนี้ตอบว่า ไม่ได้ เพราะว่า เจ้าพนักงานพัสดุ นั้น ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเค้ากำหนดไว้จัดเจนแล้ว และในตำแหน่งอื่น อาจมีความรู้ความสามารถเท่า
 
         ฉะนั้น ข้าพเจ้า จึงขอสอบถามค่ะว่า 
        1. เทศบาลตำบลนาเฉลียงซึ่งเป็นเทศบาลขนาดเล็ก ซึ่งมีภาระกิจไม่มากเท่าเทศบาลขนาดกลางหรือใหญ่  จะสามารถตั้ง ข้าราชการตำแหน่งอื่น ซึ่งมิใช่ เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ แทนได้หรือไม่     
        2. เทศบาลตำบลนาเฉลียงซึ่งเป็นเทศบาบขนาดเล็ก จะสามารถตั้ง ข้าราชการตำแหน่งอื่น เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำกองของแต่ละกองได้หรือไม่
        3. หากสามารถตั้ง ข้าราชการ แต่ละกองเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ จะกระทบกับ วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น หากเกิน 1 แสน ต้องกระทำโดยวิธีสอบราคา (เช่น ในวันเดียวกัน ทุกกอง กระทำการขอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน พร้อมกัน แต่ะเมื่อนำมารวมกัน เกิน 100,000.-  บาท  ) กระทำแบบนี้ ถือเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างตามระเบียบหรือไม่ และหากถือว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในเมื่อพัสดุหลายคน
 
         จากปัญหาดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์ตอบคำถามเพื่อเป็นการไขข้อข้องใจ และเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนจะสายค่ะ
 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 
                                                                                               ขอแสดงความนับถือ
 
 
 
                                                                                         


พัสดุ - phiywan2521 at hotmail.com
25/09/2009 - 21:11 - 118.172.234.xx

 

หน้า : 1