00097-1PHP infoBoard V.7 Plus
กรณีโอนย้ายเรื่องได้ผ่านมติกทจ.ทั้งสองแห่งแล้วแต่นายกต้นทางไม่ยอมเซ็นคำสั่งโอนย้ายให้ผมจะต้องทำอย่างบ้างครับ

 กรณีโอนย้ายเรื่องได้ผ่านมติกทจ.ทั้งสองแห่งแล้วแต่นายกต้นทางไม่ยอมเซ็นคำสั่งโอนย้ายให้ผมจะต้องทำอย่างบ้างครับ?(ผ่านกทจ.เห็นชอบมา 3 เดือนแล้วครับ) มีระเบียบข้อไหนหรือผมต้องร้องเรียนที่ใครได้บ้างครับหนุ่มเทศบาล - jaray02 at hotmail.com
23/03/2009 - 15:24 - 125.26.11.xx

 

ปกติแล้ว ก่อนที่จะนำเรื่องเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ จะต้อง มีหนังสือยินยอมของ ทั้งฝ่ายให้ โอน และฝ่ายรับโอนของ ท้องถิ่นทั้งสองแห่งก่อน (นายกฯทั้งสองต้องทำหนังสือยินดีให้โอน และ หนังสือยินดีรับโอน)

ถ้ากรณีของคุณได้ทำตามขั้นตอนนี้แล้ว ถ้านายกฯไม่ยอมเซ็นให้โอนแสดงว่า เขาต้องรับผิดชอบต่อ หนังสือที่เขาลงนามไปเอง

1.ให้เราอุทธรณ์ เรื่องดังกล่าวกับนายกฯก่อนว่าท่านได้ มีหนังสือให้โอนแล้วจึงได้ทำหนังสือเสนอให้ ก.จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ท่านต้องออกคำสั่งให้โอน

2.อุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัด  และขณะเดี๋ยวกันให้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้กำกับดูแลท่าน สามารถให้อำนาจ การกำกับดูแล ให้นายกฯออกคำสั่งได้

3.ถ้า 2 ข้อ ไม่ได้ผล ฟ้องศาลปกครอง เลยครับ จบ

4.และให้เจ็บไปถึงทรวง นำคำสั่งศาลปกครองยื่นฟ้องอาญาต่อครับ ตาม มาตรา 157 (เอาให้เข็ด งานนี้คุกแน่ เพราะในช่วงหลัง คดี แบบ นี้ ศาลไม่รอลงอาญา)

(***แต่หนังสือ ก่อนจะเสนอ ก.จังหวัด นายกฯ ท่านให้ลงนามให้โอน แล้วนะครับ เพราะมี ก.จังหวัดบางที ใจดี หนังสือรับโอน ยังไม่มา นายกฯไม่ได้ลงนาม แค่เจ้ามาเสนอเรื่อง ก็นำเข้า ก.ให้ก็มีครับ ถ้าอย่างนี้ ก็ ต้องเริ่มต้นกันใหม่)ผู้ผ่านมาครับ - 123 at gmail.com
27/03/2009 - 15:14 - 125.26.66.xx

00097-1 No. 1

เป็นไปได้หรือ นายกต้องเซ็นยินยอมก่อนคับ ไม่น่าจะเป็นไปได้คับ กรณี แปลกดีคับ ชวลิตเมืองรังสิตนวช รังสิต - c_putjareon at hotmail.com
13/05/2009 - 18:57 - 124.121.150.xx

00097-1 No. 2

 เรียนหนุ่มเทศบาล กรณีของท่านให้ดำเนินการดังนี้

1.ให้ร้องทุกข์โดยทำเป็นหนังสือ หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง ของผู้ร้อง และต้องประกอบด้วยสาระคำคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาเรื่องของท่าน ที่เห็นว่า ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อท่านไม่ถูกต้องอย่างไร หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไร และความประสงค์ของท่านว่าต้องการให้ดำเนินการอย่างไร(ทำหนังสือเอง เซ็นเอง ไม่ต้องให้นายกเซ็นให้ เพราะเสนอผ่าน นายกฯ นายกต้องส่งหนังสือร้องทุกข์ท่านภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ  แต่เขาอาจส่งช้าหรือไม่ส่งให้ทานเลยก็ได้)

2.ส่งหนังสือร้องทุกข์ถึงประธาน ก.ท.จังหวัด พร้อมกับสำเนารับรองถูกต้อง 1 ฉบับ โดยออกนามจังหวัด และยื่นต่อศาลากลางจังหวัด จะส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือไปส่งด้วยตนเองก็ได้

และรอผลการพิจารณาของ ก.ท.จังหวัด มติเป็นอย่างไร นายกฯต้องปฏิบัติตาม มติ ก.ท.จ. ถือเป็นที่สุด

กรณ้ของท่านเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ไม่ใช่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ใช้สิทธิร้องทุกข์  ไม่ใช่อุทธรณ์ครับ

ตอนนี้ไม่ทราบว่าได้โอนหรือยังนิติกร - pangwong_ at hotmail.com
17/06/2009 - 10:31 - 117.47.102.xx

00097-1 No. 3

แล้วถ้าหาก กรณี มติ ก.ของทั้งสองแห่งออกแล้ว แต่ต้นสังกัดอ้างว่าต้องรอหนังสือ มติ ก.ตัวจริงจากจังหวัด ซึ่งระบบงานสารบรรณล่าช้า ถ้ามาเกิน 45 วัน แล้วจะได้ย้ายไหมค่ะ เพราะต้นทางไม่ยอมออกคำสั่งให้ถ้าหนังสือไม่มา

 อยากย้าย - aa_kiki at hotmail.com
12/07/2011 - 10:37 - 125.26.79.xx

00097-1 No. 4

แล้วถ้าหาก กรณี มติ ก.ของทั้งสองแห่งออกแล้ว แต่ต้นสังกัดอ้างว่าต้องรอหนังสือ มติ ก.ตัวจริงจากจังหวัด ซึ่งระบบงานสารบรรณล่าช้า ถ้ามาเกิน 45 วัน แล้วจะได้ย้ายไหมค่ะ เพราะต้นทางไม่ยอมออกคำสั่งให้ถ้าหนังสือไม่มา

 อยากย้าย - aa_kiki at hotmail.com
12/07/2011 - 10:44 - 125.26.79.xx

00097-1 No. 5

แล้วถ้าหาก กรณี มติ ก.ของทั้งสองแห่งออกแล้ว แต่ต้นสังกัดอ้างว่าต้องรอหนังสือ มติ ก.ตัวจริงจากจังหวัด ซึ่งระบบงานสารบรรณล่าช้า ถ้ามาเกิน 45 วัน แล้วจะได้ย้ายไหมค่ะ เพราะต้นทางไม่ยอมออกคำสั่งให้ถ้าหนังสือไม่มา

 อยากย้าย - aa_kiki at hotmail.com
12/07/2011 - 10:45 - 125.26.79.xx

00097-1 No. 6

แล้วถ้าหาก กรณี มติ ก.ของทั้งสองแห่งออกแล้ว แต่ต้นสังกัดอ้างว่าต้องรอหนังสือ มติ ก.ตัวจริงจากจังหวัด ซึ่งระบบงานสารบรรณล่าช้า ถ้ามาเกิน 45 วัน แล้วจะได้ย้ายไหมค่ะ เพราะต้นทางไม่ยอมออกคำสั่งให้ถ้าหนังสือไม่มา

 อยากย้าย - aa_kiki at hotmail.com
12/07/2011 - 10:45 - 125.26.79.xx

00097-1 No. 7

มติ.ก.อบต.ทั้งสองแห่งออกแล้ว ต้นทางไม่ออกคำสั่ง เราก็สามารถไปรายงานตัวให้ปลายทางออกคำสั่งรับโอน แล้วค่อยมีหนังสือทวงถามคำสั่งและเอกสารจากต้นทาง เพราะอบต.ต้นทางต้องปฏิบัติตามมติก.ถ้าไม่ทำก็โดนละเว้น 

ผ่านมาดู - pp_ at hotmail.com
9/10/2011 - 08:54 - 118.172.221.xx

00097-1 No. 8


หน้า : 1