00098-1PHP infoBoard V.7 Plus
การเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

การขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณที่ นักวิชาการสุขาภิบาล ซึ่งมีหน้าที่ดูและรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดและการสุขาภิบาลของตลาดสด โดยมีคำสั่งมอบหมายงานและมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยทำหน้าที่ควบคุมกำกับการล้างตลาดและรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในการทำความสะอาดตลาด เวลา 18.00-20.00 น. อยากทราบว่านักวิชาการมีสิทธิเบิกเงินค่าตอบเทนนอกเวลาตามระเบียบกระทรวงการคลังได้หรือไม่

 j - sprempum at hotmail.com
24/03/2009 - 19:20 - 124.157.177.xx

 

ถ้ามีคำสั่งและผู้บริหารอนุมัติให้เบิกค่าตอบแทนฯ ก็มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550ทีมงานวิชาการ - sura2555 at yahoo.com
29/03/2009 - 13:17 - 113.53.170.xx

00098-1 No. 1

กรณีของผมทำไม สตง.เรียกเงินคืน  ทาง  สตง.อ้างว่าตำแหน่งนักวิชาการเป็นตำแหน่งที่ทำงานนั่งโต๊ะประจำสำนักงาน   ไม่ต้องออกไปควบคุมการล้างตลาด ไม่มใช่หน้าที่  ก็ได้แย้งว่ามาตรฐานตำแหน่งกำหนดไว้ว่าต้องดูแลงานสุขาภิบาล  แต่ทาง  สตง.ไม่ฟัง  ยังเรียกเงินคืน  เลยไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรj - y at gmail.com
2/04/2009 - 08:11 - 124.157.176.xx

00098-1 No. 2

กรณีที่เบิกค่าปฏิบัติล่วงเวลาไม่ได้นั้น เป็นกรณีอยู่เวรยาม เวรรักษาการณ์ เวรดับเพลิง เวรสำนักงาน เพราะเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มี นส.สั่งการห้ามเบิก
กรณีที่ดูตามสเปคงานว่าตำแหน่งนี้ไม่มีหน้าที่  แต่ได้ทำเกินหน้าที่ มีคำสั่งถูกต้อง และปฏิบัติงานจริง ตาม นส.สั่งการของ มท.เบิกได้อยู่แล้ว
แต่กรณีที่ สตง.ทักท้วง น่าจะอยู่ที่ข้อเท็จจริง ที่ สตง.ตรวจสอบพบ และเจ้าหน้าที่ชี้แจงแล้วฟังไม่ขึ้น เช่น ๑.เบิกเกินจริง หรือ ๒.เบิกไม่ตรงข้อเท็จจริง  ๓.ไม่มีความจำเป็นต้องเบิก (นโยบายประหยัด เสียสละ)
หากมีความเห็นขัดแย้งกันระหว่าง สตง.กับ อปท. ให้ ผจว.ชี้ขาดตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเบิกจ่าเงินฯ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๒ ,๑๐๓


ปลัด ทต. - ppp at hotmail.com
16/04/2009 - 16:22 - 125.24.180.xx

00098-1 No. 3

การเบิกโอทีในลักษณะแบบนี้เบิกได้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานจริงๆ ผู้ควบคุมงานไม่สามารถเบิกได้ ต้องดูตัวอย่างของสมุยที่ถูกเรียกเงินคืน มีหนังสือชัดเจน555 - x at x.com
16/12/2009 - 14:40 - 118.173.232.xx

00098-1 No. 4

ที่เบิกได้คือต้องเป็นงานในหน้าที่หลัก ทำในสำนักงานนอกเวลาราชการคนท้องถิ่น - oiu at hotmail.com
20/05/2011 - 16:06 - 118.175.19.xx

00098-1 No. 5

แล้วปฏิบัติงานสนับสนุนการเลือกตั้ง สามารถเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้มั๊ยคะ สำนักทะเบียนฯอยู่ที่ว่าการอำเภอ ไม่ได้อยู่ที่สำนักงานเทศบาล ปลัดเทศบาลบอกว่าไม่ให้เบิกเพราะว่าซ้ำซ้อน รบกวนผู้รู้ช่วยตอบทีคะผู้ปฏิบัติ - cartoon2012 at hotmail.co.th
3/06/2011 - 17:30 - 180.183.162.xx

00098-1 No. 6


หน้า : 1