00274-1PHP infoBoard V.7 Plus
นักบริหารงานทั่วไป6

อยากทราบว่า นักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ ) สามารถสอบเปลี่ยนสายงานเป็นนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7 ได้หรือไม่ .... จบป ตรี และโท รัฐศาสตร์ งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์อยู่ในกองวิชาการและแผน และได้รับมอบหมายดูแลมาโดยตลอด

พอเพียง - kumfine at hotmail.com
2/11/2009 - 16:55 - 125.25.120.xx

 

(

- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 1

(1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ( 7) หรือที่ ก. . 2 โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสวัสดิการ-สังคม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1

(2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าฝ่าย ( 6) ( 6) . . 4 หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 สังคมวิทยา การพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง หรือทางอื่นที่ ก. .

( -

- 6 1

(1) 6 . . เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสวัสดิการสังคม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1

(2) 7 หรือ 7 หรือที่ ก. . 4

หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่าปจ. - elite_pit at hotmail.com
4/11/2009 - 21:37 - 125.27.173.xx

00274-1 No. 1

(

- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 1

(1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ( 7) หรือที่ ก. . 2 โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสวัสดิการ-สังคม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปจ. - elite_pit at hotmail.com
4/11/2009 - 21:53 - 125.27.173.xx

00274-1 No. 2

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7 ( ผอ.7)

1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง หน.ฝ่าย7(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7)  มาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าฝ่าย( นักบริหารงานสวัสดิการฯ 6) หรือที่ กท.เทียบเท่ามาไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยที่จะต้องปฏิบัติงานสวัสดิการฯมาไม่น้อยกว่า 1 ปีปจ. - elitE_pit at hotmail.com
4/11/2009 - 22:03 - 125.27.173.xx

00274-1 No. 3

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7 ( หัวหน้าฝ่าย)

1.ดำรงฯหรือเคยดำรงฯนักบริหารงานสวัสดิการฯ 6 หรือที่กท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานสัวัสดิการฯ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.ดำรงตำแหน่งในระดับ 7 ว หรือ 7 วช. หรือที่ กท.เทียบเท่ามาไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสวัสดิการฯหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

จากข้อ 2  ถ้างี้คนที่เป็น 7ว หรือ 7 วช. (อะไรก็ได้)แล้วมีคำสั่งให้ทำงานสวัสดิการฯ ก็เป็นได้น่ะสิปจ. - elite_pit at hotmail.com
4/11/2009 - 22:17 - 125.27.173.xx

00274-1 No. 4


หน้า : 1