00291-1PHP infoBoard V.7 Plus
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ

         สอบถามท่านผู้รู้ ใครเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ อย่างไร ค่ะ เช่น งานแข่งเรือ  งานออกหน่วยเคลื่อนที่  (โดยที่ไม่โดย สตง.เรียกเงินคืน)

การเงินใหม่ค่ะ - cat at hotmail.com
17/11/2009 - 08:37 - 125.26.25.xx

 

ให้ดูหนังสือนี้นะครับ

http://www.tessaban.com/newsdetail.php?id=343nompri - nom2513 at gamil.com
19/11/2009 - 10:10 - 125.26.66.xx

00291-1 No. 1


หน้า : 1