00348-1PHP infoBoard V.7 Plus
ปี 53 อปท.จ่ายขาดเงินสะสมฯ เป็นเงินโบนัส ไม่ได้แล้ว จริงหรือ!! ตามหนังสือที่มท 0808.4/ว 4288 ลว.24 ธ.ค 2552 เมื่อก.อบต.มีหนังสือตอบข้อหารือให้จ่ายได้ที่มท 0809.3/ว.5 ลว.9 ม.ค 50 ยังไม่ยกเลิก ดูรายละเอียด

ปี 53 อปท.จ่ายขาดเงินสะสมฯ เป็นเงินโบนัส ไม่ได้แล้ว จริงหรือ!! ตามหนังสือที่มท 0808.4/ว 4288 ลว.24 ธ.ค 2552 เมื่อก.อบต.มีหนังสือตอบข้อหารือให้จ่ายได้ที่มท 0809.3/ว.5 ลว.9 ม.ค 50 ยังไม่ยกเลิก ดูรายละเอียด

             

             05/01/2553
หนังสือจังหวัดสงขลาที่ สข. 0037.5/ว.133 ลงวันที่ 12 มกราคม 2553
จำนวน 4 แผ่น

สำหรับกรณีการจ่ายขาดเงินสะสมฯเพื่อจ่ายเป็นโบนัส ที่จ่ายไปแล้วเมื่อปี 2548-2552 ก็ต้องถือว่าจ่ายได้ เพราะกรมส่งเสริมมีหนังสือแจ้งแนวทางที่มท .0809.3/ว 141 ลว.30 มิ.ย 2548 พร้อมแนบคำวินิจฉัย ข้อ 90 (2) หนังสือสำนักบริหารงานการคลัง(สน.คท) ที่มท 0808.4/ 1301 ลว. 29 เม.ย 2548 ลงนามโดยผอ.ลักขณา  ปัสนานนท์  ลองเปืดอ่านดู ครับ สำหรับอปท.ที่จ่ายขาดเงินสะสมฯ ก็รวบรวมใว้ชี้แจงต่อ สตง.ได้ ครับ 

หนังสือด่วนที่สุดที่มท 0809.3/ว.25 ลว 9 มี.ค 2549 ข้อ 8 หนังสือดังกล่วยังไม่ยกเลิก ครับ หนังสือเขียนตอบชัดเจน ลองอ่านดู ครับ


ปิดท้ายหนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่มท 0869.2/ 17328 ลว.12 ธ.ค 2549 หารือเรื่อง2.กรณีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นจากเงินสะสมฯ สำนักงานก.จ, ก.ท และก.อบต มีหนังสือตอบข้อหารือโดยมีหนังสือ แจ้งประธานก.จ.จ , ก.ท.จ และก.อบต.จังหวัดเลย  ที่ มท 0809.3/35 ลว. 9 มกราคม 2550 ตอบข้อ 2 ว่าจ่ายขาดเงินสะสมได้ตามระเบียบการเงินอปท. พ.ศ 2547 (ฉบับที่ 2) รวมแก้ใข 2548

หนังสือหน้าที่ 2 ข้อ 2. ฉบับนี้ อบต.จ.สงขลา หาหนังสือได้ ในคู่มือที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อบรมหลักสูตรบุคคลากรมืออาชีพ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2552 เล่มสีชมพู หน้าที่ 76 และ77 ครับ  สำหรับเพื่อนข้าราชการอปท.ขอมาได้ที่ 
p-aksorn31@ windowslive.com จะส่งเอกสารไปให้ หรือโทร.สอบถามได้ที่ อบต.บางกล่ำ 074-328256-7 ต่อ 11 คุณกาญนา แก้วดี หรือต่อ 13 ปลัดอบต.บางกล่ำ มือถือ 089-1971331 ยินดีจัดส่งให้ ครับ  
      
                   ข้าราชการต้องถือปฎิบัติตามระเบียบฯ  ในส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องนี้ เป็นเพราะอปท.เราไม่เข้าใจ เลยถามไปที่กรมส่งเสริมฯซึ่งมีหนังสือแจ้งแนวปฎิบัติในเรื่องนี้อยู่แล้วอย่างชัดเจน จึงเป็นที่มาของหนังสือมท 0808.4/ว 4288 ลว.24 ธ.ค 2552 ลงในเวบกรมส่งเสริมฯเมื่วันที่ 5 มกราคม 2553 ลงนามโดย นายมานิตย์ วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกจากสำนักบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-8926  โดยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ซึ่งโดยปกติหนังสือเรื่องนี้ ท่านสังเกตุให้ดี ไม่ว่าจะเป็น ว. 25 ลว.9 มี.ค 2549 เขาจะมีหนังสือแจ้งประธานก.จ.จ , ก.ท.จ และก.อบต.จังหวัดทุกแห่ง เพื่อถือปฎิบัติ 

                     ก็นำมาเล่าสู้กันฟัง ขอให้โชคดี ครับ

                                 นายอักษร          บุตรโคตร
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                        7 มกราคม    2553

 

 
  www.bangklam.go.th/modules/news/index.php?mode=detail1&id=21910

ปลัดอบต.บางกล่ำ - p-aksorn31 at windowslive.com
21/01/2010 - 13:40 - 118.175.188.xx

 

ขอความอนุเคราะห์ขอหนังสือคู่มือสีชมพู
ที่อยู่
  นางสาววิราศิณี  พรมลี
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  เทศบาลตำบลโคกพุทรา
อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง
๑๔๑๒๐
ขอให้แจ้งค่าใช้จ่ายด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

นางสาววิราศิณี พรมลี - nuch--dum at hotmail.com
25/01/2010 - 09:28 - 118.175.72.xx

00348-1 No. 1

การที่กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือดังกล่าว ห้ามมิให้จ่ายเงินโบนัส จากเงินสะสมนั้นเห็นได้ว่าเป็นการปฏิบัติกับข้าราชการท้องถิ่นแบบ 2 มาตรฐาน มองข้าราชการท้องถิ่นเปรียบดังพลเมืองชั้น2 ไม่คำนึงถึงขวัญและกำลังใจของ ขรก ท้องถิ่น ที่ต้องอยู่กับนักการเมืองท้องถิ่นที่เมื่อสั่งอะไรแล้วต้องได้เอาแต่ใจตัวเอง

ในความเห็นของผม การที่ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติยกเว้นระเบียบมท ว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินฯมิได้เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา15มาตรา23วรรคท้ายมาตรา25วรรคท้าย แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542 แต่อย่างใดเนื่องจากประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นฯเป็นเพียงประกาศที่ออกตาม พรบ.บุคคลท้องถิ่นฯจึงมีศักดิ์ต่ำกว่าพระราชบัญญัติ ดังนั้นการยกเว้นระเบียบ มท ว่าด้วยการรับจ่ายเงินฯ จึงเป็นการจ่ายเงินตามสิทธิของ ขรก ท้องถิ่นที่พึงจะได้รับ ผมจึงอยากให้เรื่องนี้จบลงที่ศาลปกครองเพื่อเป็นบรรทัดฐานและแนวทางปฏิบัติต่อไป

แนวทางแก้ไขที่ยังจะกระทำได้ในขณะนี้ คือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นควรมีการประชุมวินิจฉัย ความหมายคำว่า เงินเหลือจ่าย ตามประกาศ ก กลาง ฉบับเดิมว่าหมายถึงเงินเหลือจ่ายที่เกิดจากการคำณวนให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย มิใช่เงินเหลือจ่ายตามเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามความเห็นของหนังสื อ มท ฉบับดังกล่าวและควรประกาศหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้ชัดเจนต่อไปกระบี่อยู่ที่ใจ - bb_bb at hotmail.com
25/01/2010 - 09:44 - 125.26.57.xx

00348-1 No. 2

เอกสารหนังสือที่ มท 0809.3/35 ลว. 9 มกราคม 2550 ตอบข้อ 2 ว่าจ่ายขาดเงินสะสมได้ตามระเบียบการเงินอปท. พ.ศ 2547 (ฉบับที่ 2) รวมแก้ใข 2548  หาเพิ่มเติมได้ที่ 1.หนังสือประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ปี 2550 เล่มมาตราฐานบริหารงานบุคคล อบต.(ปกสีเขียวอ่อนๆๆ) หน้าที่ 504 ที่มท 0809.3/ว. 5 ลว. 9 มกราคม 2550 เรียนประธาน ก.จ.จ,ก.ท.จ และ ก.อบต.จ จังหวัดทุแห่งถือปฎิบัฎิตาม หนังสือ ที่มท 0809.3/35 ลว 9 ม.ค 50 หน้าที่ 505,506  ครับ 
 
2.หนังสือประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ปี 2551 เล่มมาตราฐานบริหารงานบุคคล อบต.(ปกสีส้มอ่อนๆๆ) หน้าที่ 554 ที่มท 0809.3/ว. 5 ลว. 9 มกราคม 2550 เรียนประธาน ก.จ.จ,ก.ท.จ และ ก.อบต.จ จังหวัดทุแห่งถือปฎิบัฎิตาม หนังสือ ที่มท 0809.3/35 ลว 9 ม.ค 50 หน้าที่ 555,556  ครับ 

  เอกสาร จำนวน 3 แผ่น 

www.bangklam.go.th/modules/news/index.php?mode=detail1&id=21910
ครับ ลงนามโดย ท่านรองวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริม (เลขาก.จ,ก.ท.และ ก.อบต )
               เอกสารนี้สมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย แจก ในการประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ปี 2550 และ 2551 (ผู้ประชุมประกอบด้วยปลัดอบต.และพนักงานอบต. ครับ ) คิดว่าทุกจังหวัดมีเอกสารนี้อยู่ สำรับครับ 
  
                                       ต้องบอขอบพระคุณท่านประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ท่านปลัดเชื้อ  ฮั่นจินดา ที่จัดทำเอกสารแจก ได้ดีมากๆๆ ครับ
                   ขอให้โชคดี ครับ
                  
นายอักษร          บุตรโคตร
                     ปลัดองค์การบริหารส่วนบางกล่ำ                                                      
                                18 มกราคม    2553ปลัดอบต.บางกล่ำ - p-aksorn31 at windowslive.com
25/01/2010 - 11:13 - 118.175.188.xx

00348-1 No. 3

ในเมื่อหนังสือ ว.5 ลว 9 ม.ค. ยังไม่ยกเลิก.... เห็นว่า หนังสือ ว.5 ลว.9 ม.ค. 50นั้นไม่มีผลแต่อย่างใดปัจจุบัน แต่มีผลผูกผันในอดีตที่ผ่านมา นับแต่วันที่ท้องถิ่นใดได้รับหนังสือ ฉบับ ว.4288 ลว.24 ธ.ค.2552 ถือได้ว่าเป็นที่ยุติ เนื่องจากการจ่ายเงินสะสมเป็นระเบียบ มท ปลัดกระทรวงมท. รักษาการตามระเบียบและมีอำนาจวินิจฉัยปัญหาและตีความตามระเบียบนี้ แต่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆปัญหาที่ต้องวินิจฉัยก็คือเงินโบนัส ถือเป็น สิทธิ ของพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือไม่ ถ้าเป็น สิทธิ ก็เข้าข้อ90 (2) ตามระเบียบทันที ซึ่งปลัดกระทรวง มท ก็ได้วินิจฉัยไว้แล้ว เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้…คนเทศบาลโดยกำเหนิด - sk_sk at hotmail.com
25/01/2010 - 15:44 - 125.26.57.xx

00348-1 No. 4

มองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน ก็ตีความเข้าข้างตนเองแหละ เสียดายภาษีของประชาชาตาดำๆนางสาวมยุรี แสงสว่าง - maii_s at hotmail.com
8/05/2013 - 13:43 - 1.1.207.xx

00348-1 No. 5


หน้า : 1