00477-1PHP infoBoard V.7 Plus
เข้าแท่ง

กระผมเห็นว่า ท้องถิ่นเราควรเข้าแท่งเถอะ ผมเห็นว่ามันได้ประโยชน์เห็นๆอยู่ และไม่เห็นว่ามันเสียประโยชน์ตรงไหน ชั่งน้ำหนักแล้วครับได้มากกว่าเสียก็ควรเข้า ยอมเถอะ ป.ฎิภัทร พาพวกยอมเข้าเถอะ

rm2504 - tbnw2552 at hotmail.com
28/04/2010 - 08:23 - 125.26.225.xx

 

ยกเลิกซีข้าราชการพลเรือนได้เลื่อนขั้นทั้งปี 10% ถ้าผลการประเมิณ 90-100% 1 เม.ย 53 เลื่อน 5 % ส่วนข้าราชการส่วนท้องถิ่นเลื่อนขั้ทั้งปี 6 % แล้วท้องถิ่นละจะยกเลิกหรือยัง ครับ เป็นแท่ง) เพื่อใคร ใครได้ ใครเสีย...? โดยสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จัดการอบรมและสัมมนาขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึงรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่นรูปแบบใหม่ โดยการเสวนาครั้งนี้มีวิทยากรผู้ร่วมวงเสวนา ประกอบด้วย นายจักรี ระเบียบโลก นายกสมาคมข้าราชการ อบจ.แห่งประเทศไทย นายเชื้อ ฮั่นจินดา คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) และนายสุชาติ แสงทองสวัสดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยมีนายโดม สุวาวัลย์  บก.ภูมิภาค นสพ."คม ชัด ลึก" พิธีกรจากเนชั่นทีวี เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีสมาชิกปลัด อบต.จากทั่วประเทศเข้าร่วมฟัง 2,000 คน

   นายสุชาติชี้แจงว่า ระบบ หรือพี คือ ระบบตำแหน่งที่มีมาตรฐานกลาง ส่วนระบบแท่งไม่ใช่ชื่อที่ทาง ก.พ.เรียก แต่จะเรียกว่าพี เวอร์ชั่นใหม่ เนื่องจากระบบ ไม่ได้ถูกยกเลิกแต่คนเข้าใจว่าถูกยกเลิกแล้ว โดยเป็นตำแหน่งที่มีการปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย คือ ระบบจำแนกตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว

   ขณะที่นายเชื้อกล่าวว่า หากกล่าวในสถานะเป็นปลัด อบต. เรื่องระบบจำแนกตำแหน่งถือว่าค่อนข้างชัด เนื่องจากของฐาน ก.พ.ไปสู่การจำแนกตำแหน่ง จากนั้นจึงมาจ่ายค่าตอบแทน แต่ของท้องถิ่นจะต่างกัน เนื่องจากฐานหากจบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลย ไม่ว่าจะเดินไปตามระบบจำแนกตำแหน่งหรือระบบเดิม มองว่าเป็นไปได้ลำบาก เนื่องจากผู้ใช้อำนาจอยู่ใกล้ตัว และจบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ยกตัวอย่างเช่น หากข้าราชการส่วนท้องถิ่นทำดีขนาดไหนก็ตาม แต่หากผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น หรือนายก อบต.ไม่ชอบ จะเป็นไปตามระบบจำแนกหรือไม่

 และในสถานะที่เป็น ก.ถ.ซึ่งได้มีส่วนในการว่าจ้าง สปร.เพราะว่าข้าราชการพลเรือนมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบ ไปสู่การจำแนกระบบใหม่ก็ได้มีการเตรียมพร้อมโดยไปเสียบกับกระทรวงมหาดไทย และให้ สปร.ศึกษาไว้ก่อนว่าการที่ท้องถิ่นจะยกเลิกระบบ ไปสู่ระบบตำแหน่งตามที่ ก.พ.เขาไปกันนั้นว่าตำแหน่งหรือที่ปฏิบัติอยู่นั้นเป็นการจำแนกตำแหน่งหรือไม่ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะนำมาปฏิบัติ ซึ่งต้องดูของ ก.พ.ด้วยว่า ที่ทำไปแล้วนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร จึงจะมาสรุปว่า ก.ถ.จะเอาอย่างไร

   “ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบัน คือ ฐานการใช้อำนาจอยู่ที่นักการเมืองจุดเดียว ยังไม่ลงไปที่ปลัด หรือรองปลัด หรือหัวหน้าส่วน หรือผู้อำนวยการ จึงควรที่จะแก้ที่การกระจายอำนาจเสียก่อน ไม่ใช่อยู่เพียงนักการเมืองอย่างเดียว แม้จะมีการประเมินผลดีเพียงใด แต่หากนักการเมืองไม่เอาด้วยบุคคลผู้นั้นจะได้รับการพิจารณาหรือไม่” นายเชื้อ กล่าว

   นายสุชาติ กล่าวว่า ส่วนของ ก.พ.ที่ได้ดำเนินการนั้น เป็นเพียงบางส่วน โดยที่มีการวางแผนไว้นั้นยังไม่ได้นำออกมาใช้ทั้งหมด บางส่วนก็ยังคงมีการอิงระเบียบเดิมอยู่ หนังสือเวียน หรือแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลยังใช้อ้างอิงระบบ เดิม เพราะหากเปลี่ยนในครั้งเดียว ก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจ จึงต้องค่อยๆ เปลี่ยน เพราะเป้าหมายสุดท้ายที่วางไว้คือจะต้องดีกว่าเดิม ฉะนั้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านจะต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจว่าของใหม่ดีอย่างไร

 "ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการใช้บทเฉพาะกาลที่อิงระเบียบเดิมอยู่ ซึ่งในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างดูว่าวิธีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการไปแล้วบางส่วนเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อนำมาเทียบกับของเดิม และจะมีการปรับให้ได้มาตรฐานที่ดีกว่าเดิม ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับส่วนราชการนั้นที่จะนำรายละเอียดกำหนดกฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติไปปรับใช้ในองค์กร เนื่องจากยังไม่สำเร็จรูป เพราะระบบของ ก.พ.เป็นระบบที่เปิดกว้าง"

 ด้านนายอดิศัย กล่าวว่า จากการศึกษาของ สปร.นั้น ได้มีการแบ่งเป็น 5 แบบ ข้อเสนอแรกให้ใช้ระบบ เดิมในกระบวนการการบริหารบุคคลเป็นการเปลี่ยนแปลงกันภายใน ข้อเสนอที่ 2 เพื่อให้รักษามาตรการของข้าราชการเข้าระบบ ก.พ. แต่มีปัญหาค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นลักษณะงาน ประเภทการทำงานที่ไม่เหมือนกัน หรืออำนาจที่ไม่เหมือนกัน ข้อเสนอที่ 3 มีการแบ่งระดับ ใหม่แต่เปลี่ยนให้เป็นของ ก.ถ.มากขึ้น เช่น จากเดิมที่มี 4 แท่งก็ให้มี 4 แท่งเหมือนกัน แต่มีระดับที่เยอะขึ้น มีการเปลี่ยนก้านเงินเดือนที่ไม่เหมือนกับทางข้าราชการพลเรือน ข้อเสนอที่ 4 จะมีทั้งหมด 3 แท่ง โดยให้ระดับสำนัก กอง และฝ่ายอยู่ระดับเดียวกับปลัด ช่วงการเปลี่ยนถ่ายน่าจะง่ายเพราะเดิมมีอยู่ก่อนแล้ว ข้อเสนอที่ 5 ให้อิสระในการกระจายอำนาจ ท้องถิ่นไหนอยากจะใช้รูปแบบใดก็สามารถทำได้ตามความต้องการ แต่ก็กังวลว่าหากไม่มีการจัดระบบที่ดีก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้

 "ข้อเสนอที่ได้มานั้น มีทั้งการศึกษาแบบอย่างจากของเดิม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรูปแบบของต่างประเทศที่ใช้ปฏิบัติอยู่มาปรับใช้ ส่วนของการชี้แจงให้ความรู้และทำความเข้าใจกับ อปท.ต่างๆ ยังค่อนข้างน้อย เพราะในส่วนของ สปร.ในปีแรกเน้นเรื่องของการศึกษารูปแบบต่างๆ ในส่วนของปี 2553 จะเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยไปชี้แจงในแต่ละท้องถิ่นให้ได้รับทราบรายละเอียดของแต่ละแนวทางให้ทราบถึงข้อดีข้อเสียว่าเป็นอย่างไร แต่จากการสำรวจทางเว็บไซต์พบว่าส่วนใหญ่ชอบทางเลือกที่ 4 อย่างไรก็ตาม โครงการนี้แบ่งเป็นหลายเฟสที่ต้องดำเนินการต่อ"
 
 นายเชื้อ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเลือกแบบใด เพราะแต่ละแบบก็ยังมีข้อแตกต่างกัน รวมทั้งในส่วนของท้องถิ่นก็มีหลายระดับ รวมถึงจำนวนบุคลากรที่แตกต่างกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษา การจะตัดสินใจเลือกแบบใด ก็ต้องรอผลการศึกษาก่อนว่าเป็นอย่างไร แล้วนำไปเปรียบเทียบกับในส่วนของ ก.พ.แล้วนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ดังนั้นขณะนี้จึงเป็นการสื่อความหมายที่ทำให้เข้าใจผิดว่าจะเข้าสู่ระบบแท่งแน่ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะยังต้องรอผลการศึกษาที่ชัดเจนก่อนว่าออกมาในรูปแบบใด และมองว่าในระยะ 2-3 ปีนี้ก็ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 
 นายจักรี กล่าวว่า ได้มีการติดตามเรื่องนี้มานานและมีความเห็นแย้งมาตลอด โดยเฉพาะเดิมเราเป็นข้าราชการท้องถิ่น ซึ่ง ก.พ.จะตามเรามาตลอด ระยะแรกเป็นชั้นยศ แต่ต่อมาเปลี่ยนมาเป็น และกำลังจะมีการเปลี่ยนอีกแล้ว เนื่องจากเจอปัญหาในส่วนของ ก.กลาง พยายามที่จะปรับระบบของท้องถิ่นให้ไปด้วยกัน และมีระบบแท่งออกมา และ สปร.ก็พยายามชี้นำให้ไปเข้าสู่ระบบแท่ง ซึ่งเคยสอบถามไปเหมือนกันว่าจะขออยู่ระบบเดิมได้หรือไม่ เพราะเกือบจะหลงทางไปเหมือนกัน ทั้งนี้ในการชี้แจงทำความเข้าใจควรที่จะทำให้จบกระบวนการ ไม่ใช่อธิบายแบบครึ่งๆ กลางๆ เพราะจะก่อให้เกิดความสับสนและไม่เข้าใจได้ รวมทั้งจะมีปัญหาตามมาอีก อยากบอกว่า ก.ถ. ไม่ใช่องค์กรลูกของ ก.พ. เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามทุกอย่าง สำคัญคือ เรื่องของการบริหารงานบุคคลที่กำลังแก้ไขกันอยู่จะออกมาอย่างไรด้วย
สรุปประเด็นปิดท้าย โดยท่านทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ซีเป็นแท่ง) จะให้ชลอดูความชัดเจนมากกว่านี้ก่อนคือชลอไป หรือจะเห็นชอบตามที่ทาง (สปร.ศึกษา)
 
มติที่ประชุม เสียงข้างมาก 99%ให้ชลอดูความจัดเจนก่อน
เสียงข้างน้อย 1%
รวมผมอยู่ในเสียงข้างน้อย ผมได้ยกมีขอใช้สิทธิ์อธิบายเหตุผลเห็นด้วยที่เอาร่าง ของ สปร. ท่านประธานสมาพันธ์ฯ อนุญาต ให้นำเสนอ เหตุและผล แต่คงมติเดิม
ขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาศได้ชี้แจง เหตุผลที่นำเสนอตามสโลแกนการประชุมคือการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนข้าราชการอปท. (ซีเป็นแท่ง)
เพื่อใคร ใครได้ ใครเสีย...?
   ผมมองว่า การยกเลิกซีของข้าราชการอปท.ตามที่ สปร.ศึกษา ข้าราชการอปท.ได้ประโยชน์มากกว่าเสีย (ยกเลิกซีช้าราชการพลเรือนปี 2551 ใช้กับข้าราชการพลเรือน 1.5 ล้าน คน ถ้าไม่ดี ข้าราชการพลเรือนคงประท้วงนานแล้ว) ข้าราชการท้องถิ่น สามแสนคน ยกเลิกเร็วเราได้ประโยชน์ เช่น ประเทภอำนวยการและบริหารได้เงินเพิ่ม 4,980 บาท ต่อเดือน คูณ 12 เดือน ปีละ 59,760 บาท แท่งเงินเดือนใหม่ประเภทอำนวยการหรือบริหารระดับ 6-7 เงินเดือนขั้นต่ำ 15,410(ก.พเดิม ระดับ 6 เงินเดือน 12,530-15,410บาทเท่ากับได้เงินเพิ่ม 2,880 บาท เงินประจำตำแหน่ง6-7 จำนวน 5,600บาท(เดิม 3,500 บาทได้เงินเพิ่ม 2,100 บาท)
  แล้วท่านละคิดอย่างไร !!!!
 ผมมีเหตุผลรองรับโดยดูจากแท่งเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่ สปร.สรุปผลการประชุมเมื่อ 25 มกราคม 2553 ที่จะนำเสนอ สำนักงานก.ถ ผู้ว่าจ้าง 1 ก.พ 2553 อยากให้ท่านลองนำไปดูว่าจริงใหม ครับ แล้ว ผมคิดว่าข้าราชการอปท.มีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจได้หรือยัง  ครับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.ถ ได้มีหนังสือที่มท 0209.3/ว. 155 ลว. 15 มกราคม 2553 เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด 75 แห่งหรือผู้แทน ก.จังหวัด ร่วมรับฟังการสรุปผลของ สปร. ในการเปิดให้แสดงความคิดเห็น 5 แบให้เลือก 25 มกราคม 2553  เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ในส่วนจังหวัดสงขลา ท่านผู้ว่าราชการจังหวักสงขลา ประธาน ก.จังหวัดสงขลา ได้ มอบหมายให้นายประยูร สิกพันธุ์    ปลัดอบต.ทุ่งหมอ    คณะกรรมการก.อบต.จังหวัดสงขลา ,รองประธานชมรมปลัดอบต.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมแทน  ท่านปลัดยูร บอกว่าถ้าได้ข้อมูลอย่างไร จะนำมาสรุปผลการประชุมให้ เพื่อนๆพนักงานได้ฟัง นั้น
    และท่านปลัดประยูร ก็ได้นำเอกสารมาให้ดูแล้วครับ ต้องขอบคุณมากๆๆ แทนเพื่อนๆๆพนักงานทุกคน เพราะในการประชุมครั้งนี้ น้อยมากที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานก.จังหวัด ส่วนใหญ่(ผู้ประชุมประกอบด้วยร้องผู้ว่าฯ ท้องถิ่นจังหวัด ) ครับ จะให้ปลัดอบต.ไปประชุมแทนฯ ต้องขอขคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและท่านท้องถิ่นจังหวัดสงขลามากๆๆ ครับ
    ผมก็ได้รับจากท่านปลัดประยูร เมื่อ 27 มกราคม 2553 และได้อ่านดูแล้ว สิ่งเด่นในครั้งนี้ คือ 
สปร.เปิดเผยร่างโครงสร้างบัญชีเงินเดือนใหม่ข้าราชการ อปท.และเงินประจำตำแหน่ง แล้ว ครับ 
เอกสารแนบท้าย 4 แผ่น ครับ (ฉบับที่พิมพ์คัดลอกใหม่) จากเอกสารที่เป็น ของ สปร.แจก  ครับ

    4 แผ่น 


 ข้อมูลที่ สปร. แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ ครับ จากคำบอกเล่า ท่านปลัดประยูร ประกอบเอกสารการประชุม ดังนี้ ครับ
1.สปร.จะเสนอรูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 4 ให้ สนง.ก.ถ เป็นผู้เลือก ว่าจะเอาแบบใหน
2.ส่วนบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เป็นดังนี้ ครับ
2.1 แบบที่3 สายงานบริหาร คือปลัด/รองปลัด ได้เงินเพิ่ม จำนวน 4,980 บาท สายงานอำนวยการหัวหน้าส่วนผก.กอง ได้เงินเพิ่ม จำนวน 2,880+3,500 =6,380 บาท)
บัญชีเงินเดือนใหม่ แบบที่ 3
1.ประเภททั่วไป สายงานเริ่มระดับ1,2  ใช้เงินเดือนเหมือน ก.พ
  2.ประเภทวิชาการ สายงานเริ่มระดับ3 -4 ใช้เงินเดือนเหมือน ก.พ 
  3.ประเภทอำนวยการ  คือ ระดับต้น(6-7)เงินเดือนขั้นต่ำ  15,410 บาท ระดับกลาง(8) เงินเดือนขั้นต่ำ 18,910 บาทระดับสูง(9) เงินเดือนขั้นต่ำ 23,230 บาท โดยกำหนดให้หัวหน้าส่วน,ผอ.กอง,หัวหน้าสำนักฯ ของท้องถิ่น
         4.ประเภทบริหาร ระดับต้น(6-7)เงินเดือนขั้นต่ำ  15,410 บาท ระดับกลาง(8) เงินเดือนขั้นต่ำ 18,910 บาทระดับสูง(9-10) เงินเดือนขั้นต่ำ 23,230 บาท โดยกำหนดให้ปลัดท้องถิ่นและรองปลัดท้องถิ่น อยู่ประเภทบริหาร
    เงินประจำตำแหน่ง ดังนี้ ครับ
          1.ประเภททั่วไป ไม่มีเงินประจำต่ำแหน่งเหมือน ก.พ
          2.ประเภทวิชาการ สายงานเริ่มระดับ3 เหมือน ก.พ ตั้งแต่ระดับ 6-7 มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาทระดับ 8 มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาทระดับ 9 มีเงินประจำตำแหน่ง 9,900 บาท
          3.ประเภทอำนวยการกำหนด ระดับต้น(6-7) มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท ระดับกลาง(8)มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ระดับสูง(9)มีเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท
          4.ประเภทบริหาร กำหนดระดับต้น 6-7)มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ,(ระดับ8)มีเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท ,ses3(ระดับ9-10)มีเงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาทโดยกำหนดให้ปลัดท้องถิ่นและรองปลัดท้องถิ่น อยู่ประเภทบริหาร 
ร้อยละ 2.7

๔. ข้อเสนอที่ ๔ : ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่ง (Broadband) แต่ปรับปรุงหรือเพิ่มแท่งเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ใช้โครงสร้างปรับตามลักษณะงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังอิงตามการจัดโครงสร้างแบบแท่งตามลักษณะของภาคราชการพลเรือน

สำหรับรูปแบบที่ 3 ในส่วนตัวผมก็เห็นด้วย ว่าท้องถิ่นควรมี 4 ประเภทเหมือนข้าราชการ ก.พ แต่ปรับตามความเหมาะสมกับท้องถิ่น โดยเทียบเคียง ซึ่งผมเคยร่างนำเสนอใว้เมื่อเดือน ก.พ 51 ดูแล้วใกล้เคียง ครับ และเคยนำลงในเวบ อบต.บางกล่ำ มีผู้เข้าเยี่ยมชม จำนวน 11,781 คน   www.bangklam.go.th/modules/news/index.php?mode=detail1&id=11973


และลงในเวบของกลุ่มเพื่อนพนักงานอบต.ที่ท่านปลัดอบตพิพัฒน์ นำไปลงและเสนอแนะ มีผู้เข้าชม จำนวน 12,169 คน 
www.thailocalgovt.com/file_html2008/phiphatw29-02-51.htm 
     สรุปปิดท้าย
1.เพื่อนปลัดอบต.ที่จังหวัดปทุมธานี สอบถามว่า ระบบแท่งจะใช้กับท้องถิ่นปีใหน คำตอบจาก จนท.สปร. ว่า ไม่ทราบ นำเสนอรวบรวมความคิดเห็น เสนอให้ สำนักงาน ก.ถ และคณะกรรมการ ก.ถ เป็นผู้เลือก
         2.ร่าง 5 แบบ ให้อปท.เลือกไม่มี ตัวอย่างเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งให้ดู คำตอบ เป็นความลับยังเปิดเผยไม่ได้ ต้องรอ แต่ที่แน่นอนคืด แท่งอำนวยการ (หัวหน้าส่วน,ผอ.กอง มีเงินประจำตำแหน่ง)  สำหรับท่านที่สนใจลองไปดูตัวอย่างที่ผมเทียบเคียงเงินเดือนยกเลิก ซี ข้าราชการ ได้ ครับ ผมเปิดเผย ครับ ลองดู ครับ  
     เอกสาร 3 แผ่น ว่าจะใกล้เคียงใหม

       ก็นำมาเล่าสู้กันฟังถึงความคืบหน้า ครับ

ตำบลบางกล่ำ

ตำบลบางกล่ำ

คนอบต - p-aksorn at windowslive.com
28/04/2010 - 08:54 - 118.175.188.xx

00477-1 No. 1

การที่กท.ให้โหวตตอนนั้น ปรากฎว่าแบบที่ 4 ชนะ คือให้ปลัด + นักบริหารต่างๆ อยู่ระดับเดียวกัน แต่นี้ทำไมเอาไปเอามาท่านจะโมเมให้เอาแบ 3 ที่พวกท่านโหวตแพ้หล่ะ โดยปลัดถีบตัวเองไปอยู่บริหารแล้วทิ้งน้องๆเค้าอยู่อำนงยการ แค่นี้ก็ไม่เป็นประชาธืปไตยแล้ว เผด็จการชัดๆ แลเวท่านจะให้โหวตทำไม ทำไมไม่เอาตามที่พวกสายปลัดคิดไปเลยหล่ะ พอโหวตแพ้ก็ตีโพตตีพายไม่ยอมเอาเรื่องเข้า พยามยามถ่วงอย่างโน้นอย่างนี้ช่างเหน่ง - natsri at thaimail.com
28/04/2010 - 10:43 - 125.25.124.xx

00477-1 No. 2

- คำว่ารอดูความชัดเจนก่อน ถามว่าความชัดเจนในสายตาของใคร คนเก่งมักตัดสินใจได้เร็วน่ะตามธรรมดา มีแต่คน....เท่านั้นหล่ะตัดสินใจช้า

 rm - tbnw2552 at hotmail.com
28/04/2010 - 11:53 - 113.53.202.xx
ทิศทางของข้าราชการท้องถิ่นมในเรื่องแท่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ สปร. ยังฟังเสียงของพวกเราอยู่เสมอ อะไรที่เป็นประโยชน์ ผลดี ต่อชีวิตการดำรงตน ทุกสายอาชีพ ในอนาคต ทั้งตัวกระผมและท่านทั้งหลายต้องช่วยพิจารณา ตัดสินใจร่วมกันมิใช่ความเห็นของคนใดคนหนึ่ง ขอบคุณครับ
นายกสมาคมฯ ลบ -
28/04/2010 - 22:07 - 125.25.22.xx

00477-1 No. 3

อำนาจอยู่ที่นักการเมืองต้องดูว่า

1.ที่มาของตำแหน่งบริหาร ปลัด+หัวหน้าส่วนมาอย่างไร(ถ้าหากมาจากบุคคลทั่วไปพวกท่านปลัด+รองฯ+ผอ.+หัวหน้าส่วนจะไม่มีที่อยู่)หรือไม่

2.เป็นการสกัดประเภททั่วไป+วิชาการ+อำนวยการ+ที่ทำดีแต่ไม่ถูกใจนายก เพื่อที่จะเอาคนของตัวเองมาทำงานเพื่อประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก  หรือไม่

3.ความเป็นธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นะรรมหรือไม่

ขอฝากพวกท่านดูด้วยนะครับจพง. - sk2552 at hotmail.com
22/05/2010 - 11:35 - 119.42.122.xx

00477-1 No. 4

ถ้าให้เท่าเทียมกันกับข้าราชการอื่นๆสมควรเข้าแท่งอย่างยิ่งเพื่อความเสมอภาค ใครมีความสามารถก็แสดงศักยภาพในการเขียนผลงานขอปรับตำแหน่งในสายงานที่ปฏิบัติอยู่ ไม่ง่ายแต่ท้าทายความสามารถ วัดที่คุณภาพงานที่ปฏิบัติ แต่ละตำแหน่งมีสถานภาพบทบาทหน้าที่กำกับอยู่แล้ว กลัวอะไรถ้าเรามีศักยภาพเหมาะสมกับหน้าที่

คนใกล้ตัวเที่ยมเท่าซี8 - Alannoy at live.com
1/06/2011 - 20:39 - 101.109.81.xx

00477-1 No. 5


หน้า : 1