00511-1PHP infoBoard V.7 Plus
การเบิกค่าเดินทางไปราชการ

การที่ผู้บริหารขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการและได้ให้พนักงานเทศบาลเป็นคนขับรถยนต์คันดังกล่าว(ไม่ใช้ตำแหน่งพนักงานขับรถ) อยากทราบว่าพนักงานคนที่ขับรถยนต์คันดังกล่าวมีสิทธิเบิกค่าเดินทางไปราชการได้ด้วยไหม

สส - m.aliza2009 at hotmail.com
11/06/2010 - 14:05 - 118.172.157.xx

 

หลักการหคลัง - kbnukhaow at gmail.com
11/06/2010 - 15:33 - 203.114.123.xx

00511-1 No. 1

ถ้ามีการขออนุญาตให้ร่วมเดินทางไปราชการด้วย ก็สามารถเบิกได้ครับ แต่ถ้าพนักงานคนนั้นไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบก็เบิกไม่ได้  

ปลัดเบิร์ด - acd at mtv.com
12/06/2010 - 22:07 - 222.123.9.xx
พนักงานที่ขับรถยนต์ให้ผู้บริหารเป็นพนักงานจ้างงานป้องกันฯและท่านนายกออกคำสั่งให้ไปราชการโดยเป็นพนักงานขับรถยน์คันดังกล่าว(แต่เป็นรถยนต์ส่วนตัวแต่ทำเรื่องขออนุมัติผู้ว่าใช้รถยนต์ใช้ไปราชการ)
สส ลบ -
14/06/2010 - 11:56 - 118.172.158.xx
จะเป็นพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้าง ก็เบิกไม่ได้ทั้งนั้น แม้จะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการก็ตามแต่ เพราะเป็นการนำคนของราชการไปขับรถส่วนตัว เพราะการนำรถส่วนตัวไปราชการถือว่าได้เบิกเหมาจ่ายค่าเดินทางไปแล้วตามระเบียบครับ เป็นการทุจริตเลยละ
พนักงานคดีผ่านมาอยากตอบ ลบ -
14/06/2010 - 15:27 - 125.27.119.xx

00511-1 No. 2

ในการขออนุญาตให้ข้าราชการหรือลูกจ้างร่วมเดินทางไปราชการด้วยนั้น ให้ทำเรื่องขออนุญาตเดินทางไปราชการในลักษณะร่วมเดินทางไปราชการ แต่ที่ทำหน้าที่ขับรถยนต์ให้นั้นถือเป็นการช่วยเหลือกัน ไม่ใช่ว่าจะออกคำสั่งให้ขับรถยนต์ และในการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อเบิกค่าน้ำมันของราชการในการเดินทางไปราชการนั้น ก็ทำได้แต่ต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถูกต้องก่อนครับ เรื่องนี้มีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการอยู่ครับ

พี่เบิร์ดพี่เบิร์ด - acd at mtw.gmail.com
14/06/2010 - 15:56 - 222.123.9.xx

00511-1 No. 3

พี่เบิร์ดพูดถูก  พนักงานคดีว่าไงครับ...คนผ่านมาแจม - lanta.dodo at sanook.com
15/06/2010 - 14:31 - 118.173.229.xx
การออกคำสั่งให้พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้างไปราชการเป็นอำนาจนายกเทศมนตรีตามระเบียบ ข้อ 7(2) แต่การจะพิจารณาอนุมัติให้ใครไปราชการเรื่องใดนั้นต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับราชการเรื่องนั้น ไม่ใช่จะอนุมัตให้ใครไปราชการอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ กรณีตามที่เป็นประเด็นสอบถามนั้นผู้บริหารได้ขออนุมัติผู้ว่านำรถยนต์ส่วนตัวไปราชการและเบิกค่าเช่ารถแบบเหมาจ่ายตามระเบียบ กโลละ 4 บาท แล้วแต่กลับมาออกคำสั่งให้พนักงานป้องกันไปขับรถยนต์ให้อีกซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนตัวและเบิกค่าใช้จ่ายให้พนักงานคนนั้นยด้วย ซึ่งพนักงานคนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการไปราชการครั้งนั้นแต่อย่างใด ก็เป็นการนำคนของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนนั้นแหล่ รู้แล้วยังทำเข้า 157 อีกต่างหาก เขาเรียกว่าได้ 2 เด้ง ได้ทั้งค่าเช่ารถเหมาจ่าย ได้ทั้งคนของราชการไปขับรถยนต์ ได้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้พนักงานที่ไปโดยไม่ชอบเพราะการออกคำสั่งไม่ชอบด้วย(เป็นการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งโดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์) รายละเอียดให้ท่านถามฝ่ายระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผู้เสนอระเบยบซึ่งท้องถิ่นปรับใช้โดยอนุโลม
พนักงานคดี ลบ -
16/06/2010 - 14:34 - 125.27.119.xx

00511-1 No. 4

ความเห็นของท่าน พนักงานคดีปกครอง ถูกต้องที่สุด ข้าราชการท้องถิ่นมักจะไม่ค่อยคำนึง
ในการสั่งคนไปราชการต้องเกี่ยวข้อง และ สมประโยชน์ เพราะเป็นคำสั่งทางการปกครอง
การออกคำสั่งทางการปกครองโดยมิชอบ ตามม.9 (1) พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ 2542 สามารถผ้องศาลปกครองตามม.42 ,ม.72 ได้


pid - p at hotmail.com
27/06/2010 - 13:31 - 114.128.52.xx

00511-1 No. 5


หน้า : 1