00544-1PHP infoBoard V.7 Plus
ขอทุนเรียน ป.โท กับสถาบันการศึกษาเอกชน

ผมได้ทุนเรียน ป.โท กำลังมองหาสถาบันการศึกษาอยู่ว่าจะเรียนที่ไหนดี เห็นพรรคพวกไปเรียน ม.กรุงเทพธนบุรี ซึ่งเป็นของเอกชน กันเยอะแยะ แต่ไม่ทราบว่าสามารถเรียนที่สถาบันแห่งนี้ได้หรือไม่ เป็นไปตามนัยของหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2428 ลงวันที่ 29 กค.52 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาของ อปท. โดยมีสาระสำคัญใน
ซึ่งมีหนังสือสั่งการมาก่อนหน้านี้ว่าให้เรียนกับสถาบันที่มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมฯ
คำถามคือ
1.การเรียน ป.โท เอกชน ต้องเรียนกับสถาบันที่ทำข้อตกลงกับกระทรวง/กรมฯ เท่านั้น ใช่หรือไม่
2.หากสามารถเรียนได้ มีหนังสือตัวใดที่ใช้อ้างอิงได้
ขอบพระคุณล้วงหน้าสำหรับคำตอบครับ
 

ยอด - anupriwan at hotmail.com
16/07/2010 - 22:48 - 125.26.230.xx

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรับทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจะต้อง
- ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนการศึกษา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ให้พิจารณาในสัดส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฝ่ายละเท่าๆกัน และสามารถเฉลี่ยสัดส่วนกันได้
-สามารถเฉลี่ยจำนวนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ก็สามารถทำได้ แต่ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต้องไม่เกินจำนวนที่สามารถตั้งงบประมาณได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร
๒.บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิรับทุนการศึกษา สามารถเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดเป็นคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในทุกตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และ อบต.)กำหนด
๓.สาขาที่เข้าศึกษาควรเป็นหลักสูตรพิเศษที่ใช้เวลาการศึกษานอกเวลาราชการ
๔.ระหว่างการศึกษาโดยได้รับทุนการศึกษา เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่สามารถโอนไปรับราชการที่ส่วนราชการอื่น ยกเว้นโอนไปรับราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล มิฉะนั้น จะต้องชดใช้ทุนการศึกษา พร้อมกับค่าปรับ จำนวน ๒ เท่า ของทุนที่ได้รับ
๕.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของระยะเวลาที่รับทุน นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา หากไม่กลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนจะต้องชดใช้ทุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น พร้อมกับค่าปรับอีกเป็นเงินอีก ๒ เท่า ของจำนวนทุนดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ทุนทันที
- สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำผิดตามกฎหมาย ซึ่งจะมีสิทธิได้รับทุนต่อไป จนสำเร็จการศึกษาตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยนั้ หากพ้นจากตำแหน่งก่อนวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศนี้ผลใช้บังคับ ต้องใช้ทุนส่วนตัวเรียนเองไม่มีสิทธิใช้ทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและถ้ายังเรียนไม่จบการศึกษาตามกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป มีสิทธิรับทุนต่อไปตามประกาศดังกล่าว
๖.ผู้รับทุนการศึกษา ต้องจัดทำสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองสังกัดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ สำหรับกรณีโอนย้ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก็ต้องจัดทำสัญญาด้วยเช่นกัน
๗.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโท ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่สถาบันการศึกษาได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บ แต่ไม่เกินปีงบประมาณละ ๖๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๒ ปี หรือไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้รวมค่าอุปกรณ์การศึกษาและค่าหนังสือด้วย
๘.ค่าใช้จ่ายการศึกษาระดับปริญญาตรี
๘.๑ กรณีศึกษาในสถาบันการศึกษาหรือหลักสูตรที่มีข้อตกลงกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เบิกจ่ายได้ตามที่มีข้อตกลงกัน
๘.๒ กรณีศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นให้เบิกจ่ายได้เท่าที่เบิกจ่ายจริงตามที่สถานศึกษาได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บ แต่ไม่เกินปีงบประมาณละ ๓๓,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร ๔ ปี หรือไม่เกิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้รวมค่าอุปกรณ์การศึกษาและค่าหนังสือด้วย
๙.ระหว่างที่รับทุนจากองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นหากมีความจำเป็นต้องโอน(ย้าย) ไปปฏิบัติราชการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอน(ย้าย)จะต้องรับภาระเรื่องทุนที่ยังต้องชำระตลอดหลักสูตร
๑๐.ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษายืมเงินทดรองจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุญาตนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายตามที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บตามข้อ ๗ หรือ ข้อ ๘ และให้นำใบเสร็จรับเงินที่ออกให้โดยสถานศึกษามาเป็นหลักฐานส่งใช้เงินยืมหรือในกรณีที่ได้สำรองจ่ายเงินส่วนตัวไปก่อนแล้วก็ให้นำใบเสร็จรับเงินที่ออกให้โดยสถาบันการศึกษามาขอเบิกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๑.กรณีพนักงานจ้างและลูกจ้างหรือผู้รับทุน ซึ่งได้รับทุนในการเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโท มิให้นำมาเป็นเงื่อนไขในการเรียกร้องเพื่อขอบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยวิธีคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
วิธีการตั้งงบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้ทุนการศึกษาจากฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯของปีที่ผ่านมา ดังนี้
๑.รายได้ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน ๑๒ คน ปริญญาโทไม่เกิน ๒ คน
๒.รายได้เกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาทให้ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน ๑๖ คน ปริญญาโทไม่เกิน ๓ คน
๓.รายได้เกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทให้ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน ๒๐ คน ปริญญาโทไม่เกิน ๔ คน
๔.รายได้เกิน ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาทให้ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน ๒๐คน ปริญญาโทไม่เกิน ๔ คน
๕.รายได้เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ขึ้นไปให้ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน ๒๘ คน ปริญญาโทไม่เกิน ๖ คน
การตั้งงบประมาณข้างต้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทุนแก่บุคลากรครบตามจำนวนแล้ว จะให้ทุนการศึกษาอีกไม่ได้จนกว่าผู้ที่รับทุนการศึกษาก่อนหน้าจะได้เบิกค่าเล่าเรียนครบตามจำนวนแล้ว


หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๒๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒

บันทึกเพิ่มเติม

ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๒๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

- ส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) มีสาระสำคัญ คือ

๑.แก้ไขให้บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรับทุนการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท เพื่อศึกษาในสถาบันศึกษาได้ทั้งของรัฐหรือเอกชน
๒.แก้ไขให้ผู้บริหารท้อง ถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ได้รับทุน หากพ้นจากตำแหน่งก็ให้ได้รับทุนต่อไปจนสำเร็จการศึกษา เว้นแต่ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำความผิดตามกฎหมาย

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
http://www.tessaban.com/do***ents/rule/scholarship.rar
กรรมการฝ่ายวิชาการ ลบ -
17/07/2010 - 21:37 - 125.26.254.xx
ถ้าเปิดลิงค์เอกสารไม่ได้ให้ไปดาวน์โหลดที่เมนู Download นะครับ

Admin : nompri2513 nompri2513   [แก้ไข] ลบ
20/07/2010 - 14:18

 

thank you

ยอด - anupriwan at hotmail.com
21/07/2010 - 15:11 - 182.52.188.xx

00544-1 No. 1

ขอทุนเรียน ป.โท กับสถาบันศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย

bmn - bmn2520 at homail.com
3/03/2011 - 11:07 - 113.53.94.xx

00544-1 No. 2


หน้า : 1