00568-1PHP infoBoard V.7 Plus
กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ต่อการบริหารงานงบประมาณของท้องถิ่น

ขอเชิญเสนอแนะกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ต่อการบริหารงานงบประมาณของท้องถิ่น โดยแยกเป็น

1. ชื่อ กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ

2. ปัญหาที่พบ

3.ขอเสนอแนะ
Admin : กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่ายวิชาการ   [แก้ไข]
18/08/2010 - 17:09

 

พรบ.เทศบาลฯม.๖๗ทวิ เกี่ยวกับรายจ่ายเพิ่อการลงทุน และเงินอุดหนุน กรมส่งเสริมได้ตอบข้อหารือว่ารายจ่ายเพื่อการลงทุนนั้น ต้องเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไร(จบปัญหาไป)  ส่วนเงินอุดหนุนนั้น ถ้าหากตราไว้ในเทศบัญญัติ ก็ใช้ได้เลย แต่ถ้าโอนเพิ่มใหม่ก็สามารถโอนได้ตามระเบียบมท.ว่าด้วยงบประมาณ แต่...เวลาจ่ายจะต้องขอความเห็นชอบต่อสภา และขออนุมัติต่อ ผวจ.จึงจะจ่ายได้ (จ.ขอนแก่นให้ถือปฏิบัติตาม ม.๖๗ทวิ) เพราะหนังสือหารือไม่ได้ตอบเรื่องเงินอุดหนุนไว้ จึงเป็นอุปสรรคล่าช้าพอสมควร ประกอบกับมีประกาศกระจายอำนาจออกมาอีกเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุน นับว่ามีปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารงบเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง

พ.เทศบาล - rooplor2009 at gmail.com
19/08/2010 - 10:17 - 61.19.66.xx
ควรยกเลิก ม.๖๗ทวิ
. ลบ -
19/08/2010 - 10:19 - 61.19.66.xx
ควรยกเลิก ปฏิบัติยากและหลายขั้นตอน ไม่มีอิสระตามที่กล่าวอ้างจริง
ปลัดเทศบาลครับ ลบ -
19/08/2010 - 13:52 - 124.157.191.xx
เวลาขอแก้กฎหมาย ขอเฉพาะประโยชน์ของตน เช่น จากนายกดำรงตำแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ ก็แก้เฉพาะให้ดำรงตำแหน่งโดยไม่จำกัด ก็น่าจะเอามาตรานี้แก้ด้วยจะได้ประโยชน์สองอย่าง
/// ลบ -
19/08/2010 - 15:22 - 61.19.66.xx

00568-1 No. 1

การตั้งงบประมาณค่าเบี้ยยังชีพ ทำไมต้องมาไว้ที่งบกลางด้วย ถ้าเขามีกองสวัสดิการสังคมก็ไปไว้ที่นั้นได้เลยไม่ดีกว่าหรือ เพราะเป็นภารกิจของกองนั้นฯ สำนักปลัดเทศบาลต้องมารับผิดชอบตรวจรายชื่อ ตั้งมากมาย ทำให้ล่าช้าเปล่าๆ

ทฟท - thapthancity_2008 at hotmail.com
14/09/2010 - 15:13 - 118.172.197.xx

00568-1 No. 2

พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแขเพิ่มเติม มาตรา 66 (6) กรณีที่เทศบาลจะกู้เงินจากธนาคารต่างๆเพื่อมาทำกิจการของเทศบาล ยกตัวอย่างเช่น ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะ เนื่องจากการกู้เงินนอกจากจะได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลแล้วยังต้องได้รับอนุมัติจาก ผวจ.(รมต.มหาดไทยมอบอำนาจ) ปัญหาคือ ผวจ.ไม่ยอมอนุมัติ เลยทำอะไรไม่ได้กิจการของเทศบาลก็เสียหาย ควรจะแก้ให้เป็นอำนาจของสภาเทศบาลอนุมัติก็พอแล้วdd - dd at hotmail.com
7/10/2010 - 14:19 - 61.7.139.xx

00568-1 No. 3

การขออนุมัติเงินกู้ของเทศบาลตอนนี้ รมต.มท.ได้เรียกคืนอำนาจมาอยู่ที่ตนแล้ว แต่ก่อนมอบให้ผู้ว่า ยิ่งมากเรื่องไปอีก ต้องจ่ายหลายด่านมากขึ้นอีก ตั้งแต่อำเภอ จังหวัด กรม และกระทรวง ผมจึงอยากเสนอให้ตั้งหลักเกณฑ์ขึ้นมา หากเทศบาลใดทำได้ตามหลักเกณฑ์ก็สมควรอนุมัติในหลักการไปเลยว่าให้กู้ โดยให้อำเภอหรือจังหวัดเป็นคนตรวจสอบรายงานของเทศบาล หากภายใน 15 วัน อำเภอหรือจังหวัดไม่ตอบกลับหรือแย้งกลับให้ถือว่าไม่ขัดข้อง ให้เทศบาลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปได้เลย อย่างนี้จะดีมากเพราะจะได้ไม่เสียเงินทองวิ่งเต้นขอกู้เงินจากผู้มีอำนาจ

ปลัดเทศบาล - soidk at lsidj.com
18/01/2011 - 20:43 - 223.206.222.xx

00568-1 No. 4

งบประมาณรายได้มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของข้าราชการท้องถิ่น ผมกะไว้ว่าจะได้ขึ้น ๘  พอรัฐบาลเอาเบียยังชีพออกไปเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก็เลยแห้วอยากให้เหมือนเดิมครับนายดำ - dam_pa8 at hotmail.c0m
28/02/2013 - 11:56 - 183.88.74.xx

00568-1 No. 5

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา

บำรุง - bumrungsati at hotmail.com
26/03/2013 - 14:53 - 182.53.221.xx

00568-1 No. 6


หน้า : 1