00591-1PHP infoBoard V.7 Plus
การกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล

เทศบาลขนาดเล็ก สามารถกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ 7 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับปลัดเทศบาล ได้หรือไม่อย่างไรครับ

ป.มาราธอน - S_wutthinan at hotmail.com
2/09/2010 - 14:51 - 118.172.210.xx

 

การกำหนดรองปลัดเทศบาลในเทศบาลขนาดเล็กมี  ๒  เงื่อนใขคือ  กรณีที่ปลัดเทศบาลระดับ ๖  คัดเลือกเป็นปลัดเทศบาลระดับ  ๗  ในเทศบาลเดียวกันต้องถอยไปเป็นรองปลัด ๖ ก่อนแล้วค่อยคัดเลือกเป็นปลัดเทศบาล ๗ (มีคนถูกหักหลังมาหลายราย) เมื่อเลื่อนระดับแล้วตำแหน่งรองปลัดเทศบาลให้ยุบเลิก ข้อ ๒  กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่มีงานมากล้นก็สามารถกำหนดรองปลัดเทศบาล ๖  ในเทศบาลขนาดเล็กได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองหรือผู้อำนวยการกองครบทุกกองที่มีอยู่ในเทศบาลนั้นครบอยู่แล้วเพราะหัวหน้ากองหรือผู้อำนวยการกองเหล่านั้นสามารถทำหน้าที่รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลได้อยู่แล้วกรณีที่ปลัดเทศบาลไม่อยู่ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทุกฉบับที่เทศบาลต้องนำไปใช้โดยอนุโลมในกรณีที่ไม่มีระเบียบกฎหมายให้ดำเนินการเป็นการเฉพาะไว้ ถ้าหากงานมากล้นกองต่าง ๆ ที่กล่าวถึงก็สามารถขออนุมัติ ก.ท.จ.อนุมัติกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ๖ ในเทศบาลขนาดเล็กได้  แต่ไม่สามารถกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ๗ ในเทศบาลขนาดเล็กได้คนเทศบาล - in_wcr at hotmail.com
2/09/2010 - 16:04 - 124.157.226.xx
- ไม่จริงหรอกครับ สามารถกำหนดตำแหน่งรองปลัด 7 ได้ ถ้ามีค่างานถึงขนาดกำหนดเป็นระดับ 7 อ่านดูไดตาม link นี้ครับ http://www.thailocaladmin.go.th/upload/do***ent/type2/2010/6/7759_1.pdf
ras ลบ -
3/09/2010 - 09:17 - 125.26.229.xx
ไม่จริงถ้ามีเงินถึงก็สามารถเป็นรองปลัด 7 เทศบาลขนาดเล็กได้ ทั้งหัวหน้าฝ่ายด้วย
ลบ -
3/09/2010 - 11:09 - 118.172.156.xx
ดูแล้วไม่เห็นมีเลย บอกมาเลยเหตุผลใด
ลบ -
3/09/2010 - 14:04 - 125.26.62.xx

00591-1 No. 1

http://www.thailocaladmin.go.th/upload/do***ent/type2/2010/6/7759_1.pdf

คุณ ras  ครับ  นั้นเป็นเทศบาลขนาดกลางป.ปลา - pom at hohmail.com
5/09/2010 - 22:59 - 114.128.192.xx

00591-1 No. 2

การกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ ในกรอบอัตรากำลังของเทศบาลต้องเป็นไปตามภารกิจที่มีอยู่ในเทศบาล  ซึ่งข้อเท็จจริงต้องประเมินภารกิจทุกปี  ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล  งบประมาณ  งบการเงิน  การบริหารบุคคล  การประเมินผล  การรายงานผล  ซึ่งข้อเท็จจริงส่วนใหญ่แล้วจะทำได้ไม่ครบ  จึงเป็นสาเหตุการประเมินตามความอยากได้ของคนที่อยากได้ไม่เป็นไปตามภารกิจ  ความจริงของท้องถิ่นที่ควรเป็นไป(ตามหลักเกณฑ์)  ซึ่งเรื่องนี้มีหลายแห่งเงินไม่พอจ่ายเงินเดือนเพราะบรรจุมากเกินทั้งข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจ ซึ่งทุกวันนี้สิทธิประโยชน์ใกล้เคียงกับข้าราชการเกือบทุกประการคนเทศบาล - in_wcr at hotmail.com
6/09/2010 - 13:20 - 124.157.224.xx

00591-1 No. 3

อ่านความเห็นของคุณ คนเทศบาลแล้ว  เหมือนเราไม่ใช่ข้าราชการเลย

ป.ปลา - pom at hotmail.com
7/09/2010 - 11:35 - 125.26.94.xx

00591-1 No. 4

ตอบคุณ ป.ปลา คนเทศบาลเป็นข้าราชการทั้งตัวและหัวใจมีปณิธานไม่แพ้นักการเมืองที่ขันอาสาในครั้งแรกของเขาว่าต้องการให้บ้านเมืองท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  และคนเทศบาลก็มีอุดมการณ์และพฤติกรรมทุ่มเทให้ท้องถิ่นทุกประการ ต้องการมีพรรคพวกร่วมแนวคิดอุดมการณ์ ที่นำมากล่าวข้างต้นอยากสื่อให้รู้ว่าคนที่ดูเวบนี้ไม่ใช่มีแต่พวกเรา และก็อยากให้เน้นความสำคัญด้วยว่าตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาลเป็นตำแหน่งสำคัญต่อเทศบาลมาก เทศบาลจะมีทิศทางไปทางไหนบุคคลเหล่านี้ก็มีบทบาทอยู่ไม่น้อยและต้องมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ในระเบียบปฏิบัติ ที่ต้องยึดถือของความเป็นธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกน้องได้ และก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีคนเข้าสู่ตำแหน่งนี้ด้วยทางลัดก็มีอยู่ในสังคมเขาทำทุกอย่างเพื่อตัวเองให้ได้ ไม่ได้นึกถึงหลักระเบียบฯหรือนึกถึงเฉพาะข้อระเบียบฯในส่วนที่ตนเองจะได้รับประโยชน์เท่านั้น  คนเทศบาลรักท้องถิ่นและศักดิ์ศรีของคนท้องถิ่นอย่างจริงใจ ขอบคุณคุณ ป.ปลาที่เป็นห่วงและได้ตั้งข้อสังเกตุคนเทศบาล - in_wcr at hotmail.c0m
10/09/2010 - 12:48 - 124.157.226.xx

00591-1 No. 5

กรณีเทศบาลขนาดเล็ก ที่มีตำแหน่งปลัดเทศบาล 7 หากมีภารกิจงานมาก หรือ มีเหตุผลความจำเป็นที่จะกำหนดให้มีตำแหน่งรองปลัด สามารถกำหนดตำแหน่งรองปลัด 6 ได้ หากเทศบาลไม่มีภาระงบประมาณรายงานตามที่ กฎหมายกำหนด ก็เสนอเหตุผลความจำเป็น ให้ ก.ท.จ.พิจารณาได้เลย แต่ต้องเป็น รองปลัด 6 ได้เท่านั้น ไม่เกิน 1 คน ค่ะ

ชม - nad_ts999 at hotmail.com
5/08/2011 - 15:09 - 180.183.164.xx

00591-1 No. 6

สอบถามเรื่องรองปลัด เรื่องการรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ ปลัด ไม่อยู่ (ไปราชการหรือลา) ถ้ามีคำสั่งให้หัวหน้าส่วนอื่นรักษาราชการแทนปลัด จะผิดหรือไม่ และถ้าให้รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด จะต้องทำคำสั่งอีกหรือไม่ 

รองปลัด - mium001 at hotmail.com
6/12/2011 - 11:24 - 118.173.123.xx

00591-1 No. 7

เทศบาลขนาดเล็กเดิมที่ปรับเป็นเทศบาลขนาดกลาง มีปลัด 8 1 ตำแหน่ง และรองปลัด 7 จำนวน 1 ตำแหน่ง สามารถกำหนดกรอบตำแหน่งรองปลัด 6 อีกหนึ่งตำแหน่งได้หรือไม่ / และถ้าได้ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ที่ครอง 7 มาแล้ว 4 ปี มี วุฒิ ทางรัฐศาสตร์ จะสามารถเข้ารับการสอบคัดเลือกได้หรือไม่ รบกวนให้ความกระจ่างด้วยค่ะtukta - tukta1619 at hotmail.com
19/01/2012 - 14:59 - 110.164.189.xx

00591-1 No. 8

ทำไมจะต้องลบด้วย พนักงานเทศบาล - kon at hotmail.com
12/11/2012 - 15:29 - 110.77.202.xx

00591-1 No. 9


หน้า : 1