00644-1PHP infoBoard V.7 Plus
การตรวจการจ้าง

-ในระเบียบพัสดุ มท. พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  9 พ.ศ. 2553 ข้อ 65 ระบุว่า ถ้ากรรมการ ในคณะกรรมการตรวจการจ้างท่านใดไม่ยอมตรวจรับงานโดยเขียนข้อความแย้งไว้ แล้วให้เสนอนายกเทศพิจารณาสั่งการ ถ้านายกฯสั่งให้ตรวจรับงานต่อไป จึงจะเบิกจ่ายเงินต่อไปได้นั้น
-แสดงว่าใบตรวจรับงานใบแรก ใช้ไม่ได้ ต้องทำใบตรวจรับงานขึ้นมาใหม่โดยให้กรรมการทุกท่านเซ็นตรวจรับให้ครบ ห้ามมีความเห็นแย้ง เพราะนายกสั่งแล้ว ทำอย่างนี้ถูกไหมครับ
-ถ้า กรรมการตรวจการจ้าง ที่มาจากผู้นำชุมชน หากไม่ยอมเซ็นตามที่นายกเทศฯสั่ง ผู้รับจ้างก็ไม่ได้รับเงินซิ หรือจะแก้ปัญหาโดยสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ ครับ ขอความเห็นผู้รู้ทั้งหลายเชิญครับ

 ras - tbnw2552 at hotmail.com
19/10/2010 - 14:53 - 113.53.203.xx

 

แย้งว่าอย่างไร

แย้งในคุณลักษณะงานว่าไม่ถุกต้อง

ใหผู้ขายหรือผู้รับเหมาแก้ไข

แต่ถ้าแย้งเพราะไม่มั่นในว่างานนั้นมีการดำเนินการ

ตรงตามระเบียบว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่

ให้บันทึกแย้งแล้วนายกรับทราบ  ก็ตรวจรับไปตามปกติ(ตามหน้าที่ที่เขาตั้งมา)

เช่นการโอนงบประมาณ  ที่เขาคิดว่าอาจขัดต่อระเบียบ

อย่างนี้เราสามารถบันทึกแย้งได้

แต่ถ้าตรวจรับพัสดุก็ต้องดูว่าพัสดุตรงสเป็คหรือไม่

.ถ้าไม่ตรงไม่ต้องรับ  และไม่ต้องบันทึกแย้ง

แต่บันทึกแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุ  ดำเนินการหาพัสดุ

ที่ถูกต้องมาใหม่

แต่ถ้าเขาทำมาถูกต้องตามคุณลักษณะทุกอย่าง

จะบันทึกแย้งด้วยเหตุผลใด  หรือแย้งเพราะไม่ชอบหน้า

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

สรุปคือ ข้อมูลคุณไม่ชัดเจน  ฟันธงไม่ได้

แต่ฟันหัวกันได้ 55555555555555555555555ผอ.กองฯ - xxxx at xxx.com
19/10/2010 - 18:53 - 180.180.42.xx
แย้งว่างานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง ครับ
ras ลบ -
20/10/2010 - 08:39 - 113.53.95.xx
-ขอให้อ่านระเบียบที่แนบด้วย ไม่ใช่บันทึก หากแต่เป็นความเห็นแย้งว่างานไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง โดยเขียนลงที่ใบตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ครับ
ras ลบ -
20/10/2010 - 11:54 - 113.53.95.xx

00644-1 No. 1

คำว่าบันทึกแย้งทำได้หลายแบบ เช่น แย้งไว้ในรายงานตรวจ หรือ ทำเป็นบันทึกแยกต่างหากก็ได้ ไม่ได้มีแนวทางตายตัว แต่ขอให้มีหลักฐาน หากนายกไม่สั่งการต่อท้ายหนังสือแย้งของเราก็ให้มีพยานลงลายมือชื่อความเห็นแย้งไว้ด้วย มีเลขรับเลขส่งด้วยจะดีมาก เพราะหากไม่ถูกแล้วอันตรายมากนะเรื่องตรวจรับ หลายแห่งคุกมาแล้ว ออกมาแล้ว จ่ายคืนละเมิดมาแล้ว ไม่คุ้ม เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองรองนั่นกลับเอากระดูกมาแขวนคอไว้อีกต่างหาก ... หรืออย่าเห็นแก่เล็กแก่น้อยนะ...เวลาจะตายมาใครก็ช่วยเราไม่ได้หรอก..

คนเคยถูกสอบ - idkdi at ooodo.com
20/10/2010 - 06:49 - 223.206.131.xx
-ไม่ถึงกับเป็นทึกหรอก แค่มีความเห็นโดยเขียนลงในใบตรวจรับการจ้างงานก่อสร้าง ในความหมายนี้ครับ
ras ลบ -
20/10/2010 - 11:51 - 113.53.95.xx
กรณีที่มีความเห็นแย้ง ถ้านายกฯเห็นว่าตรวจรับต่อไปได้ซึ่งหมายถึง 2 นัย คือ นัยแรกนายกเป็นคนวินิจฉัยการตรวจรับได้แทนคนที่แย้ง นัยที่สองนายกฯให้ความเห็นชอบในการตรวจรับแทนประธานกรรมการตรวจรับ ซึ่งเปรียบเหมือนการลงมติในสภาฯกรณีเกิดเสียงกึ่ง เสียงชี้ขาดคือเสียงประธาน ไม่ใช้เสียงเอกฉันท์ แต่โดยปกติถ้าเป็นงานไม่เสร็จเรียบร้อยนายกจะสั่งให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมให้เรียบร้อย แต่ถ้าเป็นการรื้อโครงสร้างปกติเขาจะไม่ทำกันเพราะขั้นนั้นเป็นหน้าที่ของช่างคุมงานต้องรายงานเหตุการณ์มาก่อน ถ้าภาพโครงสร้างที่มองจากภายนอกถูกต้องกรรมการตรวจรับไปแล้ว ภายหลังชำรุดความรับผิดชอบจะตกที่ช่างควบคุมงาน ยกเว้นช่างควบคุมงานจะรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรรมการตรวจการจ้างในช่วงเวลาเหตุการณ์ที่เกิดนั้น
คนเทศบาล ลบ -
20/10/2010 - 13:53 - 124.157.227.xx
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และตรวจการจ้าง ให้ถือมติเป็นเอกฉันท์(ไม่ใช่เสียงข้างมากน่ะ ) ม.29
ras ลบ -
20/10/2010 - 14:39 - 113.53.95.xx

00644-1 No. 2

กรรมการต้องสอบถามผู้ควบคุมการก่อสร้าง

และดูตามแบบ

หากผู้ควบคุมให้เปลี่ยนแปลงแบบ

ต้องบันทึกรายงานการเปลี่ยนแปลงให้กรรมการตรวจรับทราบก่อน

แต่ถ้าผู้รับเหมาทำไม่ถูกตามแบบ

กรรมการตรวจรับการจ้าง  ก็ไม่ต้องรับงาน

และแจ้งให้แก้ไขจนกว่าจะถูกตามแบบ

รื้อเป็นรื้อ   ทุบเป็นทุบ

ถ้าดึงดันลงนามตรวจรับทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่ถูกแบบ

กรรมการนั่นแหละครับจะผิดผอ.กองฯ - xxxx at xxx.com
21/10/2010 - 18:43 - 125.26.222.xx
ผอ.กองฯ คงไม่เคยเจอมัง สมมุติกรรมการมี 5 คน มีบางคนไม่ยอมตรวจรับงาน อ้างว่าบางรายการไม่ถูกต้อง แล้วเขียนแย้งลงในใบตรวจรับงาน แต่อีก 4 คนเซ็นรับ ถ้าผอ. กองฯ เป็นประธานกรรการตรวจการจ้างจะปฏิบัติอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อย
r ลบ -
22/10/2010 - 08:35 - 125.26.227.xx

00644-1 No. 3

คุณก็ไปตรวจรายละเอียดตามรายการที่เขาแย้งสิครับ

ไม่ถุกตรงไหน   ถ้าเป็นไปตามที่เขาแย้งไว้ ก้ต้องใหผู้

รับจ้างแก้ไข

 หรือคุณจะยังตรวจรับอยู่

แต่ถ้าแย้งเพราะมีทิฐิ มีอคติ   แต่การแย้งนั้นไม่เป็นจริง

พวกกรรมการที่เห็นว่าถุกต้องก้แย้งบันทึกแย้งนั้น

และก็ประธานกรรมการ นั่นแหละเป็นผู้ตัดสินใจ

ไปดูใบตรวจรับงานจ้างนะท่าน ว่าเรียนใคร

เรียนประธานกรรมการตรวจงานจ้างครับ

เฮ้อ!!!!!  ผมก็งงคุณเหมือนกัน

ก็ค่อยๆ  ดู  ทีละขั้นตอนครับ

 

ด้วยจิตรคารวะ

 

 ผอ.กองฯ - xxxx at xxx.com
26/10/2010 - 21:19 - 113.53.107.xx
-ยกตัวอย่างประกอบก็ได้ ผอ. กลอง เออ ผอ.กอง จะได้เห็นชัดๆ รายการก่อสร้างที่ว่านี้ไม่มีใน boq (คงเข้าใจน่ะboqคือไร) แต่รายการนี้มีในแบบแปลน ถ้ากรรมสี่คนยึดboq แต่อีกคนยึดแบบแปลน หรือกลับกันก็ได้ จึงทำให้มีกรรมการบางคนไม่เซ็นตรวจรับงาน ทีนี้ถ้า ผอ.เป็นประธานจะเดินอย่างไร ครับ
r ลบ -
27/10/2010 - 08:44 - 113.53.94.xx

00644-1 No. 4

ขอแจมหน่อยนะครับ  ถ้าBOQ กับแบบแปลนไม่ตรงกันให้ถือทั้งสองอย่าง เช่น ถ้าในบีโอคิวไม่มีแต่ในแบบมี ให้ทำตามแบบ แต่ถ้าในแบบไม่มีแต่บีโอคิวมีก็ต้องทำตามบีโอคิว เอาง่ายๆทำอย่างไรก็ได้ที่ไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์dd - dd at hotmail.com
27/10/2010 - 16:11 - 61.7.169.xx
-รายการก่อสร้างทุกรายการที่อยู่ในboq ตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือเจตนาที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดำเนินการ สิ่งใดที่โผล่ในแบบแปลนแล้วไม่มีในboq จะไปบังคับไม่ได้
-หรืออีกนัยหนึ่ง รายการที่อยู่ในแบบแปลนแต่ไม่อยู่ในboq รายการนั้นจะไม่ได้คิดราคารวมเข้าเป็นราคาทั้งโครงการ จะไม่บังคับเขาระวังมีเรื่องฟ้องร้องอย่างแน่นอน
แล้วรัฐจะอ่วม
r ลบ -
28/10/2010 - 10:18 - 182.52.35.xx

00644-1 No. 5

อะไรที่อยู่ในสัญญาจ้างเป็นเอกสารที่ถูกต้องต้องยึดสิ่งนั้นเป็นหลักนะครับอะไรที่ไม่มีในสัญญาจ้างไม่ต้องยึดครับ ผอ แก่ๆผอแก่ๆ - psor at hotmail.com
28/10/2010 - 10:58 - 124.157.209.xx

00644-1 No. 6

ขอโทษครับ กรณีที่ผมเจอคือ ทางคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 2 คน(ซึ่งแต่งตั้งมาจากผู้นำชุมชน) ไม่ยอมเซ็นต์รับงาน เหตุเพราะ คณะกรรมการตรวจงานจ้างดังกล่าว มีเรื่องผิดใจกันกับผู้รับจ้าง เราจะดำเนินการอย่างไร และหากทางผู้รับจ้างจะดำเนินคดีต่อคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้หรือไม่ และด้วยข้อหาใด 

พรหมทัต รุ่งเรือง - phomtat at hotmail.co.th
5/07/2012 - 16:16 - 180.180.17.xx

00644-1 No. 7

เจอตรวจงานจ้างวันเดียว 34 โครงการ เป็นการซ่อมแซมถนน โดนสั่งให้คณะกรรมการตรวจวันเดียวกันให้หมด เพราะนายกจะหมดสมัยในอีก 3 วันทำการ แล้วให้สั่งจ่ายเช็คก่อนวันหมดสมัย แค่ 1 วันทำการ ยอดเงินตั้ง เกือบ 2 ล้าน จ่ายขาดเงินสะสม แบบนี้เราสามารถทำหนังสือแย้งได้หรือไม่ ซึ่งแบบรูปโครงการถูกต้องทั้งหมด เราจะสามารถทำหนังสือแย้งได้ในกรณีแบบใดได้บ้าง รบกวนใครมีประสบการณ์ช่วยบอกด้วยด่วนมาก ๆ เลยคะ ขอบคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงค่ะ เนื่องจากว่าหัวหน้างานไม่กล้าแย้งเลยแต่เราบรรดาลูกน้องกลัวกันมาก ๆ ว่าจะโดนเรียกเงินคืน อดตายกันแน่ ถ้ามีหัวหน้างานที่ไม่เข้มแข็งแบบนี้
User : emattanak emattanak   [แก้ไข]
9/12/2013 - 14:24

00644-1 No. 8


หน้า : 1