00725-1PHP infoBoard V.7 Plus
การกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล 6 ในเทศบาลขนาดเล็ก

เทศบาลขนาดเล็ก แผนอัตรากำลัง 3 ปี ไม่มีตำแหน่ง รองปลัด ระดับ 6 หากจะดำเนินการสรรหารองปลัดระดับ 6 สามารถกำหนดตำแหน่งได้เลยหรือไม่ อย่างไร (ปลัด ระดับ 7)คนเทศบาล - duangchitt_24 at hotmail.com
14/01/2011 - 14:15 - 125.26.110.xx

 

กำหนดกรอบรองปลัดเทศบาลขึ้นมากก็ได้ครับ ในหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล สามารถทำได้ทั้งขึ้นอยู่กับเหตุและความจำเป็น  สามารถขอตัวอย่างได้ที่งานบุคคลเทศบาลตำบลสามแยกกรรมการฝ่ายวิชาการ - nomonline at gamil.com
14/01/2011 - 19:45 - 180.180.47.xx

00725-1 No. 1

ตามกรอบโครงสร้างเทศบาลขนาดเล็กไม่สามารถกำหนดตำแหน่งรองปลัดได้ครับ

ต้องเทศบาลขนาดกลางขึ้นไป ส่วนกรอบจะเป็น 6 หรือ 7/6 ขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้บุคลากรใจเต็มร้อย - vivas2549 at gmail.com
27/01/2011 - 00:07 - 125.27.176.xx

00725-1 No. 2

ผมว่าน่าจะแก้ไขหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ อบต. ซึ่งอบต. มีตำแหน่งรองปลัดในแผนอัตรากำลังด้วยp - p at hotmail.com
2/02/2011 - 15:52 - 118.173.67.xx

00725-1 No. 3

ผมขอสอบถามเพิ่มเติมหน่อย ถ้าเป็นเทศบาลขนาดกลางสามารถเปิดรองปลัด 6 ได้หรือไม่ มีเอกสารอ้างอิงบ้างไหมครับ

one - onekome at hotmail.com
14/07/2011 - 11:08 - 180.180.221.xx

00725-1 No. 4

เทศบาลขนาดเล็ก กำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล 6 ได้เฉพาะกรณี รองรับผู้ดำรงตำแหน่งเดิม

แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลระดับ 7 เมื่อตำแหน่งว่างลงไห้ยุบ

ทั้งนี้ กรณีปลัดเทศบาลเป็นระดับ 7 แล้ว และมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเทศบาล

โดยความเห็นชอบ ก.ท.จ. อาจกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 6 ได้ไม่เกิน 1 คนชม - nad_ts999 at hotmail.com
5/08/2011 - 15:24 - 180.183.164.xx

00725-1 No. 5

เทศบาลขนาดเล็กสามารถกำหนดตำแหน่งรองปลัด 6 ได้แล้วนะ แต่ต้องมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งยวด(คำว่ายิ่งยวดต้องไปหาคำอธิบายเองเด้อ555555) อ้างถึงหนังสือกรมส่งเสริมฯที่ มท 0808.2/ ว 172 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ครับผมนานา - kong044 at hotmail.com
19/01/2012 - 15:57 - 113.53.158.xx

00725-1 No. 6


หน้า : 1