00761-1PHP infoBoard V.7 Plus
สตง.ทักท้วงการนำบุคคลภายนอกไปทัศนะศึกษาดูงาน

เทศบาลฯ โดนสตง.ทักท้วงเกี่ยวกับการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก ซึ่ง สตง.ทักท้วงว่าไม่มีระเบียบที่จะให้บุคคลภายนอกไปศึกษาดูงานได้ตามระเบียบฯ ปี 2548 ให้แต่พนักงาน สมาชิก ลูกจ้างสามารถไปทัศนะศึกษาดูงานได้ อยากทราบว่ากรณีบุคคลุภายนอก เช่น ผู้นำชุมชน ฯ เมื่ออบรมแล้วสามารถไปทัศนะศึกษาดูงานได้ไหมตามโครงการฯที่เขียนไว้ ตามระเบียบฯอะไร ช่วยกรุณาตอบได้ เนื่องจากขณะนี้ สตง.ออกหนังสือทักท้วงและจะเรียกคืนเงินแล้ว

ส - m.aliza 2009 at hotmail.com
14/02/2011 - 10:08 - 118.172.160.xx

 

สตง.ทักท้วงที่เทศบาลไหน และระเบียบปี 2548 ระเบียบอะไร ข้อที่เท่าไหร่

 ผอ.7 - arva-51 at hotmail.com
14/02/2011 - 13:45 - 113.53.126.xx

00761-1 No. 1

สตง.ทักท้วงตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว33446 ลว.19 ตุลาคม 2548 ตีความตามหนังสือสั่งการว่าไม่ได้ สตง.ให้หารือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้หรือไม่ได้ แต่หัวหน้า สตง.มีความเห็นว่าไม่ได้  สตง.บอกว่าปีนี้จะทักท้วงทั้งหมด 6 จังหวัดไม่ทราบว่าจังหวัดอะไรบ้างแต่ที่แน่ จังชัยนาทโดนแล้วส - m.aliza2009 at hotmail.com
15/02/2011 - 09:12 - 118.172.159.xx

00761-1 No. 2

น่าสนใจ ผมขอรายละเอียดข้อทักท้วงที่ สตง.ระบุ ได้หรือไม่

ถ้าได้โปรด ลง

ข้อความให้ด้วย เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทาง

ในการดำเนินการเบิก

ไปดูงานของเทศบาล

 พนักงานเทศบาล - sm_2511 at homail.com
15/02/2011 - 10:18 - 125.26.237.xx

00761-1 No. 3

ถ้าผิดจริง เทศบาลก็คืนเงินกันทั้งประเทศนั่นแหละ เพราะพาชุมชน อสม. ฯลฯ ไปดูงานทุกปี แล้ว สตง.มีอำนาจตัดสินเหมือนศาลเลยใช่ไหม ว่า ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่เข้าใจ - say at hotmail.com
15/02/2011 - 10:30 - 118.175.19.xx

00761-1 No. 4

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายการฝึกอบมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙  ให้คำจำกัดความคำว่า "ผู้เข้ารับการฝึกอบรม" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือบุคคลภายนอกที่เข้ารับการฝึกอบรมนหลักสูตรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการจัดขึ้น

หมวด ๕ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

แต่ให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น

ระเบียบฯ ชัดเจนว่าเบิกได้

 ผอ.คลัง - คลัง at คลัง.com
15/02/2011 - 10:47 - 182.53.112.xx
ชัดเจนครับ
แสดงว่าเบิกไม่เป็นไปตามระเบียบหรือเปล่าจึงโดนทักท้วง
หน.สป. ลบ -
15/02/2011 - 10:51 - 182.53.112.xx
มาตรา 50 (6) พรบ.เทศบาล ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
ผ่านมา ลบ -
16/02/2011 - 09:44 - 125.26.61.xx

00761-1 No. 5

ยืนยันว่าเบิกได้คับ แต่ต้องดูบัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมบุคคลภายนอกด้วยว่าเบิกอะไร ได้เท่าไร (บัญชีท้ายระเบียบฯ 9-11) นะครับ ไม่ทรายฃบว่า สต.ท้วงประเด็นใดdd - dd at hotmail.com
15/02/2011 - 11:37 - 61.7.140.xx

00761-1 No. 6

อยากทราบประเด็นที่ สตง.ทักท้วง เรื่องอะไร ว่าเทศบาลทำผิดอย่างไร  ยืนยันนอนยันว่าเบิกได้คับ แต่ต้องดูด้วยว่าค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมบุคคลภายนอกเบิกอะไรได้บ้าง ตามบัญชี 9-11  แนบท้ายระเบียบ ปี49dd - dd at hotmail.com
15/02/2011 - 12:02 - 61.7.140.xx

00761-1 No. 7

อยากรู้ประเด็นที่ถูกทักท้วง

gai - gai at com.com
15/02/2011 - 14:29 - 125.26.153.xx

00761-1 No. 8

ผอ.คลังตอบแล้ว........ตามนั้น......ข้อความเดียวกันคนจัดอบรมเหมือนกัน - phet_uma at hotmail.com
15/02/2011 - 15:09 - 125.27.173.xx

00761-1 No. 9

เบิกถูกต้องตามระเบียบฯ แต่สตง.ทักท้วงว่าไม่เป็นไปตามหนังสือ มท.0808.2/ว.3446 ลง.19 ตุลาคม 2548 ข้อ 2 ซึ่งข้อ 2 หมายถึง(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชาการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามข้อ 1 ให้ใช้สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาฯ รองนายกฯ เลขาฯประธานฯ สมาชิกฯ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้หมายถึงบุคคลภายนอกส - m.aliza 2009 at hotmail.com
15/02/2011 - 15:25 - 118.172.159.xx

00761-1 No. 10


หน้า : 1 2 3