สตง.ทักท้วงการนำบุคคลภายนอกไปทัศนะศึกษาดูงาน
00761-1PHP infoBoard V.7 Plus

ใช่แสดงว่า สตง.ทักท้วงเพราะการเบิกไม่เป็นไปตามระเบียบมากกว่า เพราะจากการอ่านดูข้อทักท้วง สตง.จะทักท้วงที่เทศบาลพาบุคคลภายนอกไปทัศนศึกษาดูงานซึ่งสอดคล้องกับหนังสือที่มท 0808.2/ว3446 ที่พูดถึงการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศแต่ระเบียบปี 2549 จะว่าด้วยการฝึกอบรม ซึ่งให้คำจำกัดความว่าหมายถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือบุคคลภายนอก คนละกรณีกับการทัศนศึกษาดูงาน แต่ถ้าโครงการของเราเป็นโครงการฝึกอบรมเรื่อง......กลุ่มเป้าคือบุคคลภายนอก ไม่น่าจะถูก สตง.ทักท้วงนะ วิธีปฏิบัติคือ ให้เลี่ยงถ้อยคำว่าทัศนศึกษาดูงาน เพราะ สต.ง. จะดูตามเอกสารหลักฐานที่ปรากฏ

 ผอ.7 - arva-51 at hotmail.com
15/02/2011 - 16:51 - 113.53.20.xx

00761-1 No. 11

แสดงว่าเบิกไม่เป็นไปตามระเบียบจริงๆ เพราะตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว3446 ลง 19 ต.ค. 48 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งคำจำกัดความไม่รวมถึงบุคคลภายนอก  แต่ระเบียบปี 49 จะว่าด้วยเรื่องการฝึกอบรมซึ่งความหมายจะได้ทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและบุคคลภายนอก ดังนั้นหากเราทำโครงการจัดฝึกอบรม ก็จะไม่ถูกสตง.ทักท้วงเพราะคนละปประเด็นกับทัศนศึกษาดูงานผอ 7 - arva-51 at hotmail.com
15/02/2011 - 17:10 - 113.53.24.xx

00761-1 No. 12

ชัดเจนค่ะ พวกเราปฏิบัติผิดระเบียบเอง

ผอ7 - คลัง at คลัง.com
15/02/2011 - 17:16 - 113.53.24.xx

00761-1 No. 13

ตามท่าน ผอ คลังว่าครับ

รอง 7 สี่ปีกว่า - 8899 at hotmail.com
15/02/2011 - 20:50 - 49.229.135.xx

00761-1 No. 14

ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ บุคคลภายนอกจะเบิกจ่ายใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ คือ ผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ต้องแยกให้ออกระหว่างระเบียบฯค่าใช้จ่ายในการเดินทางกับระเบียบฯว่าด้วยการฝึกอบรม

 

 ผอ.คลัง - คลัง at คลัง.com
16/02/2011 - 08:38 - 182.53.126.xx
ขอบคุณ ผอ.คลัง
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
คลังน้อย ลบ -
16/02/2011 - 08:40 - 182.53.126.xx

00761-1 No. 15

ที่จริงท่านเบิกถูกแล้ว  แต่ สตง.ซื่อบื่อ ต่างหาก  ตามที่ผมได้รับการตรวจ ทุกๆ อย่าง สตง.จะหาช่องอัดเราให้ได้ (อาจสร้างเงื่อนไข) บางทีเราหาระเบียบมาแย้งก็หน้าแตก คือทุกๆ อย่างที่เบิกจ่ายลงไปต้องหาระเบียบมาอิง ทั้งๆ ที่มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนล้วนๆ เอาเป็นว่าถ้ามีการเรียกคืนให้เอาหนังสือที่เขาเรียกคืนนั้นฟ้องศาลปกครองให้ยกเลิกคำสั่ง(ถ้าเรามั่นใจว่าถูกและเพื่อประโยชน์ของพี่น้องจริง)

ป.เทศบาล - 999999 at gmail.com
16/02/2011 - 10:06 - 61.19.66.xx
สตง.ไม่ได้หาช่องอัดท่านหรอกนะ การอ้างว่าเพื่อพี่น้องประชาชนจรีงหรือ
ก้อย ลบ -
22/03/2013 - 15:43 - 125.24.183.xx

00761-1 No. 16

เบิกตามระเบียบการฝึกอบรมบุคคลภายนอกทุกประการ แต่ที่ สตง.ทักท้วงเขาทักท้วงตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว33446 ลว. 19 ตุลาคม 2548 ตามข้อ 2 ลองไปอ่านดู และได้ทำหนังสือหารือแล้วกรมส่งเสริมการปกครองฯตอบกลับมาว่าไม่ผิดระเบียบแต่ สตง.บอกว่าต้องให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบเนื่องจากเป็นผู้ออกระเบียบฯมา เนื่องจากระเบียบฯที่กล่าวข้างต้นไม่มีว่าให้บุคคลภายนอกไปทัศนศึกษาดูงานได้  ต้องการความชัดเจน 6 จังหวัดมีดังนี้ที่ต้องโดนทักท้วง ชัยนาท สิงห์บุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงฯ พิจิตรส - m.aliza2009 at hotmail.com
16/02/2011 - 12:24 - 118.172.159.xx

00761-1 No. 17

ที่เทศบาลดิฉันก็โดนทักท้วงเหมือนกัน  โครงการที่อบรมและศึกษาดูงานนอกจังหวัดภายในประเทศห้ามนำบุคคลภายนอกไปดูงาน  โดยให้ถือตามหนังสือด่วนที่สุด  ห้ามนำระเบียบฝึกอบรม49 มาใช้หน.สป. - vipa_ at hotmail.co.th
23/02/2011 - 16:51 - 110.77.230.xx

00761-1 No. 18

ตอบสตงใหม่  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมของอปคปี 49 ข้อ  4ให้ ดูคำจำกัดความของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  การฝึกอบรม  การดูงาน  สำหรับหนังสือสั่งการปี 2548 เป็นเรื่องของการเดินทางไปราชการและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศของท้องถิ่น  ซึ่งหมายถึงการเดินทางไปราชการและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการฝึกอบรมและดูงานที่หน่วยงานทำ

รองปลัด - wwwhope2505 at hotmail.com
8/04/2011 - 17:48 - 61.19.67.xx

00761-1 No. 19

กรมส่งเสริมฯ ได้มีหนังสือตอบไปที่ อบจ. ชัยนาท เรื่องเกี่ยวกับข้อทักท้วง ซึ่งท้องถิ่นสามารถอ้างหนังสือฉบับนี้ได้   ติดต่อไปที่  ห้องท้องถิ่น จว. ชัยนาท  หรือ  อบจ.ชัยนาท  นะ  จาก  สมาชิกนักการคลังท้องถิ่นเทศบาล

สมาชิกนักการคลัง - koonnaon at hotmail.com
17/07/2011 - 00:48 - 101.109.39.xx

00761-1 No. 20


หน้า : 1 2 3