สตง.ทักท้วงการนำบุคคลภายนอกไปทัศนะศึกษาดูงาน
00761-1PHP infoBoard V.7 Plus

ตอบได้ มีหนังสือ ของ อบจ.ชัยนาท หารือไปที่กรมส่งเสริม และกรมส่งเสริมตอบกลับมาที่ อบจ.ชัยนาท ว่า สตง.ท้วงไม่ถูก  ประมาณ ต้นปี 2553   หนังสือมีที่ สมาคมนักบริหารงานคลังแจก  ตอนประชุมปี 2554  ที่จังหวัดระยอง

 

 

 

 น้องใหม่ - koonnaon at hotmail.com
31/07/2011 - 20:50 - 182.53.154.xx

00761-1 No. 21

เบิกได้ค่ะ  ของเราก็โดนทักท้วง  แต่การเบิกจะเบิกได้น้อยกว่าบุคคลภายใน  ดูหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองฯ ที่ มท 0808.2/ว223  ลงวันที่ 31 มกราคม 2550  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของอปท. พ.ศ. 2549  หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2549 

อ้อ - ao.1020 at hotmail.com
5/09/2011 - 13:51 - 110.77.174.xx

00761-1 No. 22


หน้า : 1 2 3