00771-1PHP infoBoard V.7 Plus
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก การคัดเลือก

-มท. มีหนังสือแจ้งเวียนว่าคณะกรรมการสอบคัดเลือก การคัดเลือก ถือเป็นกรรมการที่เทศบาลตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติราชการ มิใช่กรรมการตาม พ.ร.ฎ.เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 จึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมฯได้

-จากการตรวจสอบ พ.ร.ฎ.เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 มาตรา 6  พบว่ามี (1) คือกรรมการที่เป็นไปตามประกาศ ก.คลัง(ซึ่งปัจจุบันเป็นไปตามประกาศปี 2553) และ (2) คือกรรมการอื่นนอกจาก(1)

-ดังนั้น คณะกรรมการสอบคัดเลือก การคัดเลือก ซึ่งตั้งขึ้นตามประกาศ ก.จังหวัดและอ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ถือเป็นกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือไม่ และมิใช่กรรมการตาม พ.ร.ฎ.เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 ตามมาตรา 6(2) หรือ ขอผู้รู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นด้วยกรรมการฯ - tm at hotmail.com
23/02/2011 - 09:48 - 182.53.93.xx
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 5 กำหนดคำนิยาม “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยประกาศพระบรมราชโองการหรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 13 ประกอบกับมาตรา 23 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยการใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด หรือนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณี เมื่อคณะกรรมการ ก.จังหวัด ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือกฯ ตามมาตรา 13 ประกอบกับมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง สูงขึ้น ตามมาตรา 23 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนั้นคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามมาตรา 13 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับ ประกาศ-กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฯ จึงถือเป็นคณะกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (เทียบเคียงได้กับ) หนังสือตอบข้อหารือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/10377 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 ,กค 0406.4/ว 02283 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2552 ,กค 0406.4/24881 ลงวันที่ 16 ก.ย.2551,กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 10 เม.ย.2553
พนักงานผู้น้อย ลบ -
23/02/2011 - 13:41 - 125.26.57.xx
ขอแสดงความคิดเห็นดังนี้ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการปฏิบัติราชการของ อปท.2542 ข้อ 6 ค่าใช้จ่ยปฏิบัติราชการในเรื่องใดที่กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังโดยอนุโลม ความหมายคือ หาก อปท.ประสงค์จะใช้วิธีเทียบเคียงจะต้องเทียบเคียงกับกฎหมายในระดับเดียวกัน คือ ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการเท่านั้น มิอาจนำ พ.ร.ฎ.ซึ่งมีศักดิ์ของกฎหมายสูงกว่ามาใช้ได้ในกรณีนี้ ทั้งนี้ หากท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นแลกเปลี่ยนกันดูนะคะ
นพวรรณ ภควัตกร ลบ -
19/08/2011 - 12:57 - 113.53.251.xx

 

แล้วหนังสือ มท.ออกมาได้อย่างไร การตอบไม่อิงหนังสือกรมบัญชีกลางหรือ  หรือซักซ้อมตามความรู้สึกแบบนี้มีคนเสียหายไหม  แล้วไม่มีใครคิดจะทำอะไรบ้างหรือกรรมการ ฯ - tm at hotmail.com
23/02/2011 - 13:54 - 182.53.95.xx
ใช่ น.ฉบับนี้ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.2/ว268 ลว.21 ธ.ค.2553 หรือไม่ แล้วจะถือแนวใดปฏิบัติงาน ดูฉบับนี้แล้ว ตาม บช.หมายเลข2 ...ที่สอบสายบริหารสูงขึ้น กก.ไม่เกิน3ท่าน คิดค่าตอบแทน 8 บาทต่อรายผู้เข้าสอบ ถ้ามีมี 1 ราย จะจ่าย เท่าไร งง ใครช่วยคิดโจทย์นี้หน่อย ครับ
คลัง aa_@Hotmail.com ลบ -
23/02/2011 - 17:57 - 113.53.253.xx

00771-1 No. 1

เป็นห่วงอันที่เบิกไปแล้ว  จะต้องทำอย่างไร  คืนเงินหรือเปล่า  คงต้องชักธงรบกับ สตง.อีกแล้วหรือป - ป at ป.com
23/02/2011 - 15:03 - 101.108.197.xx
อ้างถึง ที่เบิกไปแล้วต้องส่งคืนหลวง สตง.เรียกคืน
ลบ -
25/02/2011 - 12:28 - 118.172.160.xx

00771-1 No. 2

บุคลากร และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปที่ควบคุมดูแลฝ่ายในเทศบาลสามารถเบิกค่าตอบแทนการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกได้หรือไม่

รสริน อยู่อำไพ - cate 169 at hotmail.com
12/09/2011 - 14:10 - 180.183.216.xx

00771-1 No. 3

เบิกตาม ว 40 แก้ไขบัญชีหมายเลข2 ไม่น้อยกว่า 300 บาท แต่สงสัยคนเดียวเป็น 2คณะเบิกได้กี่คณะ

 อ่อน - onn26-14 at hotmail.com
7/12/2012 - 19:22 - 182.53.7.xx

00771-1 No. 4

กรรมการที่เป็นพนักงานส่วนตำบล และผู้บริหาร ในสังกัดที่เปิดสอบสามารถเบิกค่าออกข้อสอบได้หรือไม่

บุคลากร อบต.บางน้ำจืด - realsoulmate.1 at hotmail.com
3/06/2013 - 11:20 - 118.174.140.xx

00771-1 No. 5


หน้า : 1