00775-1PHP infoBoard V.7 Plus
ความคืบหน้าเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วน

สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
แลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหา, แนะนำ, ประกาศ, แจ้งให้ทราบ


ผลการประชุม ก.อบต โดย ป.ทวีศักดิ์ อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ เนื่องจากมีผู้ติดตามและให้ความสนใจในการประชุม ก.อบต เป็นจำนวนมากผมจึงขอสรุปผลการประชุมให้ทุกท่านได้ทราบดังนี้
๑) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
๒) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองท้องถิ่นตาม "หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น" ข้อ ๔.๓.๓ และข้อ ๖.๓
๓) เรื่องการแก้ไขปรับปรุงหลักเกรณฑ์การสอบ เนื่องจากยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหลายประเด็น ประธานที่ประชุมจึงขอให้คณะกรรมการก.อบต.กลางที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบ ประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางในการสอบอีกครั้งหนึ่ง แล้วนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป โดยมุ่งเน้นในเรื่องความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสอบและ แก้ปัญหาทุจริตในการสอบ
๔) เรื่องการกำหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับหัวหน้าส่วนราชการของพนักงานส่วนตำบล ก่อนการประชุมผมทราบว่าท่านรองวสันต์ ได้มีการประชุมทีมงานเพื่อพิจารณาข้อกฎหมาย และข้อมูลค่าใชจ่ายและงบประมาณที่เพิ่ม ตลอดจนประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่คณกรรมการก.อบต กลางบางท่านมีข้อสังเกตุในการประชุมครั้งที่แล้ว และในที่ประชุมท่านได้พยายามชี้แจง ในทุกประเด็นแทนพวกเรา โดยอ้างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ว่าก.อบต. กลางสามารถกำหนดมาตรฐานทั่วไป ในเรื่องการจัดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคง สร้างขัวญและแรงจูงใจให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบกับเมื่อพิจารณาร่ายจ่ายเพิ่มเพิ่มขึ้นประมาณ ๑% เท่านั้น ไม่น่ากระทบต่อสถานะทางการคลังของ อปท. โดยในที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่เนื่องจากประเด็นข้อกฎหมายยังไม่มีนักกฎหมายให้คำรับรอง คณะกรรมการก.อบต.กลางบางท่านมีความกังวล เนื่องจากยังไม่มีคณะกรรมการ กถ. ให้ความเห็นชอบ เหมื่อนการกำหนดเงินเพิ่ม หรือเงินค่าตอบแทนในกรณีที่ผ่านมา แต่ทุกท่านอยากให้ จึงขอให้นิติกรของกรมส่งเสริม และกระทรวงมหาดไทย หาข้อสรุป ประเด็นกฎหมายที่ชัดเจนเพื่อนำเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป
ผมขอขอบคุณผู้แทนกรมทุกท่านที่ช่วยชี้แจง กรรมการ ก.อบต.กลางทุกท่านที่สนับสนุน ความจริงเรื่องนี้มีผลต่อบุคคลากรจำนวนมาก คณะกรรมการ ก.อบต.กลางบางท่าน ก็กังวลต่อผลกระทบเหมือนกันหากพิจารณาผิดพลาด จึงอยากให้ทุกท่านเข้าใจ อดทนอีกนิดนะครับ เราไม่ทิ้งกัน
ทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล
ประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย

ป. ทวีศักดิ์ 117.47.16.2 [ 24 ก.พ. 2554 เวลา 00:25 ] ตอบคำถามนี้


รองปลัด - pitcha at hotmail.com
24/02/2011 - 11:41 - 118.175.74.xx
แล้วในส่วนของเทศบาลหละครับ คืบหน้าอย่างไรบ้าง ขอให้ฝ่ายวิชาการฯ ของสมาคมช่วยตอบด้วยครับ
ทั้ง ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ และเงินประจำตำแหน่ง
ผู้อยากขึ้นเงินเดือน ลบ -
24/02/2011 - 16:28 - 110.77.230.xx

การประชุมเรื่องค่าตอบแทนพิเศษสำหรับหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 24 ก.พ.54 เป็นการประชุมพร้อมกัน 3 ก.คือ ก.จ. ก.อบต. และ ก.ท. เนื่องจากเป็นเรื่องต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน ซึ่งผมได้แนบเอกสารการประชมมาให้แล้วนะครับและขอเพิ่มดังนี้
**การประ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการ โดยท่านรองวสันต์ ได้มีการจัดเตรียมระเบียบวาระข้อมูล ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงแก่ที่ประชุม อย่างเต็มที่หวังเพื่อจะให้ ก.ทั้ง 3 มีมติให้ความเห็นชอบ แต่ได้รับการคัดค้าน จากผู้ทรงคุณวุฒิในสายของ ก.อบต. และ ก.จ.ที่คัดค้าน ( ก.ท.ไม่มีท่านใดคัดค้านเลย) ว่าไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจในการ กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ ซึ่งในที่ประชุม โดยเฉพาะฝ่ายเลขานุการและ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้พยายามชี้แจง เหตุผลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าสามารถทำให้เนื่องจากเรามี ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ให้อำนาจเอาไว้ ก.กลางสามารถประกาศหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบริหารได้ ดังร่างที่เสนอที่ประชุม แต่ขณะนี้ยังไม่มี ก.ถ.ที่จะให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายได้ รัฐมนตรีจึงได้ ให้ส่งเรื่องไปให้ กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ทำความเห็นแล้วนำมาเสนอใหม่ ผู้แทนของ เทศบาล โดย นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ประสานกับท่าน รองอธิบดี วสันต์ ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งดูแลในเรื่องนี้ และ ท่านรัฐมนตรี บุญจง ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ท่านรับว่าอย่างไรก็ต้องได้และทันในเดือน เมษายน 2554 แน่นนอน
***เพื่อเป็นการรวมพลังและผลักดันในเรื่องดังกล่าวเป็นการแสดงพลัง ให้เห็นถึงความสามัคคี ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมของ พวกเราทุก สมาคม ชมรมของทุก ถิ่น สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย จึง ใคร่ขอเรียนเชิญท่าน มาร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการในวีนที่ 16 - 18 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล หลักสี่ กรุงเทพ ฯ ในวันนั้น สมาคมฯได้จัดเตรียมเอกสารให้ท่านส่งรายชื่อสนับสนุนการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว และ ได้เชิญ นายพิษณุ พรหมจารีย์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาชี้แจงและคำตอบแก่ท่านในประเด็นสงสัยต่างๆ บางท่านก็สงสัยเรื่อง ชื่อเรียก ว่าค่าตอบแทน หรือเงินประจำตำแหน่ง วันนั้นท่านจะได้ทราบว่าปัญหาที่แท้จริง ในการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นอย่างไร
http://www.tessaban.com/new/serminar54/serminar54.html

***ระเบียบการประชุม เรื่องค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบริหาร 

http://www.tessaban.com/new/katobtaen.pdf

 

 Admin : กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่ายวิชาการ   [แก้ไข] ลบ
25/02/2011 - 16:00

- แก้ไขล่าสุด
25/02/2011 - 16:35

กระผมใคร่ให้ไปดูประกาศ ก.กลาง เรื่องหลักเกณฑ์กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล6-7 ลว.12ก.พ.2547 - ออกโดยอาศัยอำนาจก.ม.แบบใด พิเคราะห์ ดูแล้ว ก็อ้าง ม.14(4)ม.24 พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 กอรป มติก.กลาง ครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่26ธ.ค.2546 ...กก.ชุดปัจจุบัน น่าจะมีประกาศ ก.กลาง บับนี้ไว้เทียบเคียง นะครับท่านเจ้านาย
รองปลัดภูธรaa_hotmail0com ลบ -
1/03/2011 - 15:51 - 113.53.253.xx
รอให้กรมบัญชีกลาง ทำความเห็นแล้วส่งกลับเข้ามาให้ ก.กลางพิจารณาอีกครั้งนะครับ สำหรับ ค่าตอบแทนของ ปลัดเทศบาลระดับ 6 - 7 นั้นทำในช่วงที่ มี ก.ถ.ให้ความเห็นประกอบกับผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านยังกังขาในเรื่องกฎหมายที่ให้อำนาจในการออก หลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่ง ท่าน มท. 2 ได้แจ้งให้ ฝ่ายกฎหมายไปดูมาแล้ว และกล่าวว่าต้องได้ดูตามลิงค์นี้นะครับ ที่ท่านนายกสมาคมฯได้ โน๊ตเอานะครับhttp://www.tessaban.com/new/katobtaen.pdf

Admin : กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่ายวิชาการ   [แก้ไข] ลบ
1/03/2011 - 18:46

 

อยากถามท่านฝ่ายวิชาการสมาคมฯ ว่าประชุม ก.กลาง ครั้งหน้า 23 มีนาคม 2554 จะเข้าที่ประชุมทันหรือไม่คะ และแนวโน้มความเห็นของกระทรวงการคลังและฝ่ายกฏหมายของกรมฯ จะออกมาแบบใหนคะ

ผอ.7 - SANG_4654 at hotmail.com
2/03/2011 - 15:56 - 125.27.127.xx
ความเห็นของกรมบัญชีกลาง อีกนานใหมจะแล้วเสร็จ
หญฺงเหล็ก ลบ -
2/03/2011 - 15:59 - 125.27.127.xx

00775-1 No. 1

ตกลง เดือนมีนาจะประชุมวันใหนครับ ก็เป็นกำลังใจให้ครับ เราสู้กันเต็มที่แล้ว ถ้าไม่ได้ก็ต้องยอมรับครับ
พวกเราชาวท้องถิ่น ให้กำลังใจผู้แทนของเราดีกว่าครับผมว่า ได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่เราก็ได้ความเป็นเอกภาพและความสามัคคี ของเราชาวท้องถิ่นด้วยกัน


รองปลัด อบต.เมืองน้ำตะวันออก - nai.kuan at hotmail.com
21/03/2011 - 10:56 - 125.27.26.xx

00775-1 No. 2

เดือนมีนาคม 2554 ประชุมวันที่ 23 มีนาคมนี้ เวลา 13.30 น. โดยประชุมทั้ง 3 ก พร้อมกัน ได้รับความอนุเคราะห์ ข้อมูลจากท่านปลัดฐิตินันท์ ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  ว่ามีทั้งเรื่องเงินประจำตำแหน่ง และเรื่องเงินเดือน 5%

ผอ.กอง 7 - newgub_ at hotmail.com
22/03/2011 - 17:11 - 125.27.123.xx

00775-1 No. 3

อยากถามว่า เรื่องเงินประจำตำแหน่ง รองปลัด หรือหัวหน้าส่วน อบต  เขาไม่พูดถึงกันแล้วหรือ  หรือตัดไปแล้ว  หรือเป็นอย่างไร  ช่วยอธิบายคำตอบอย่างกว้างขวาง  เพราะหัวหน้าส่วนทุกคนเขารอคำตอบอยู่ แต่ไม่รู้จะไปถามใคร  ใครก็ได้ที่รู้เรื่องนี้ช่วยตอบที  ขอบคุณครับ

หัวหน้าส่วนการคลัง - pa at hotmail.com
19/12/2011 - 20:21 - 182.52.220.xx

00775-1 No. 4

แนวทางการลดเงื่อนไขการขึ้นดำรงตำแหน่งสายบริหารระดับ 8 ในเรื่องรายได้เดิมกำหนดไว้  40 ล้านบาทมีความเป็นไปได้ไหมครับที่จะลดเงื่องไขเรื่องนี้ 

ผอ.7 - pirun77 at hotmail.com
4/05/2012 - 10:04 - 118.174.45.xx

00775-1 No. 5

ขอทราบว่ารองปลัดเทศบาล ระดับ ๗ จะมีเงินประจำตำแหน่งบ้างหรือไม่

 สุพิชญ์ชญา - suphitchaya18 at hotmail.com
16/05/2012 - 09:37 - 125.27.205.xx

00775-1 No. 6

เวลาจัดให้มีการประชุมสัมมนาในจังหวัดต่างๆ   มักจะเอาหัวข้อเรื่อง                                                               1.เงินเพิ่ม 8 %                                                                2.จะปรับโครงสร้างเงินเดือนให้เหมือน  กพ.                 3.เงินประจำตำแหน่ง  รองปลัด อบต.  หัวหน้าสำนักงานปลัด  หัวหน้าส่วนโยธา  หัวหน้าส่วนงานคลัง      

      มาพูด  ขอถามหน่อยท่านพูดเรื่องนี้  โดยเฉพาะเงินประตำจำประแหน่ง  รองปลัด อบต.  หัวหน้าสำนักงานปลัด  หัวหน้าส่วนโยธา  หัวหน้าส่วนงานคลัง      ท่านพูดมานานกี่ปีแล้ว  ผลสำเร็จก็ยังไม่มี  หรือแม้แต่ความคืบหน้ายังไม่มีวี่แววเลย  เวลาผลประชุมออกมาก็จะอ้างว่าเอกสารไม่พร้อม  ส่งเรื่องไม่ทัน  เลขาไม่นำเสนอในที่ประชุม  ไม่ใช่อำนาจ  ถ้าความเป็นได้มันไม่มีก็ควรจะหยุดพูดได้แล้ว  ให้ท่านสงสารหัวอก รองปลัด อบต.  หัวหน้าสำนักงานปลัด  หัวหน้าส่วนโยธา  หัวหน้าส่วนงานคลัง  เขาบาง พวกเขาเหล่านั้นรอคอยผลการดำเนินการของท่าน  บางที่ก็นึกสงสารกลุ่ม รองปลัด อบต.  หัวหน้าสำนักงานปลัด  หัวหน้าส่วนโยธา  หัวหน้าส่วนงานคลัง    ด้วยกัน บรรจุมาได้  15 - 16  ปี  เงินเดือน  18,000  -  19,000  บาท/เดือน  แต่เด็กที่บรรจุ  1 - 2 ปี  ได้  15,000  บาท/เดือน ช่างโมก - DOD_1869 at hotmail.com
16/08/2012 - 23:51 - 1.4.142.xx

00775-1 No. 7

อย่าไปหวังอะไรเลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  แค่ข้าราชการระดับหัวหน้าส่วน  ระดับรองปลัด ระดับหัวหน้าสำนัก  ที่ไม่มีปากมีเสียง  ถึงมีก็โดนพวกปลัดเขาไม่พอใจ พวกเราคอยดูพวกปลัดเขาทำ  เขาหาผลประโยชน์  เช่นการจัดประชุมสัมมนาที่ก็เราเรื่องเงินประจำตำแหน่งพวกเรามาเป็นหัวข้อในการเชิญพวกเราเข้าประชุม  เมื่อประชุมเสร็จก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง พวกเราเห็นไหมว่าพวกปลัดเขาเอาเรื่องเงินประจำตำแหน่งของพวกเรามาพูดกี่ปีแล้ว    แต่การปลดล็อกปลัด  7  เป็น  ปลัด  8  เขาพูดกันแป็บเดียวก็มีมติที่ประชุมออกมาแล้วและในหนังสือยังมีการกำชับอีกด้วยนะว่า ปลัด 8 กรณีพิเศษ   ส่วนเงินค่าเพิ่ม  8%  พวกเราเห็นไหมว่าพวกที่จะทำให้เฉพาะพวกเขาเท่านั้น 

รองปลัด - od_13695 at hotmail.com
12/09/2012 - 22:23 - 1.4.155.xx

00775-1 No. 8


หน้า : 1