00840-1PHP infoBoard V.7 Plus
เลือกวิสัยทัศน์ อปท.แบบไหน ดี

1.

เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

2. พัฒนาคุณภาพบุคลากรและบริการ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตแบบเศรษบกิจพอเพียง ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมfbt2009 - starvi1980 at yahoo.com
19/04/2011 - 11:25 - 125.27.217.xx

 

หน้า : 1