00904-1PHP infoBoard V.7 Plus
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

หน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก เพื่อส่งเสริมสตรีให้มีรายได้ โดยจักฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2549 ปรากฏว่า สตง.ทักท้วงว่าไม่เป็นไปตามหนังสือที่มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 ระบุว่าบุคคลภายนอกไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานได้พัชรลักษณ์ - putchalux640 at hotmail.com
15/06/2011 - 13:46 - 180.180.187.xx

 

ถูกต้องแล้วครับ มันเป็นหนังสือที่ออกตามมติ ครม. มันย่อมมีศักดิ์สูงกว่าระเบียบใด ๆ ถือว่าซวยครับ เพราะทำตามที่ผุ้บริหารสั่งการ แต่พอมีปัญหาดันไม่เห็นหน้าผู้บริหารมาชี้แจงแอ่นอกรับผิดชอบแม้แต่น้อย  ตอนได้หน้าเห็นทุกวัน แต่ตอนจะถูกเรียกเงินคืนก็บอกว่า " ข้าฯ ไม่รู้ เจ้าหน้าที่เสนอมา เจ้าหน้าที่ก็รับผิดชอบเอา" นี่คือสโลแกนของพวกนักเมืองชั่วๆรองปลัด - dd at hotmail.com
15/06/2011 - 14:47 - 118.175.78.xx

00904-1 No. 1


doc [ Attach doc File ]

เป็นการดูงานภายในประเทศหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นการฝึกอบรมและศึกษาดูงานดภายในประเทศยอมดำเนินการได้ตาม รบ.มท.การฝึกอบรมฯ49 ข้อ 30 ห้ามไปฝึกอบรมหรือดูงานต่างประเทศเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้ห้าม ประกอบกับ หนังสือที่มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 ออกก่่อนระเบียบ ฝึกอบรมฯ 49 ถ้าขัดกัับระเบียบก็ใช้ไม่ได้ เมื่อระเบียบให้ทำได้หนังสือสั่งการว่าไม่ได้โดยศักดิ์ของกฎหมายระเบียบสูงกว่าหนังสือ

และถ้าดูให้ดีหนังสือที่มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 ไม่ได้ระบุว่าบุคคลภายนอกไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานไม่ได้แต่เป็นการกำหนดสัดส่วนรายได้กับการตั้งงบประมาณไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เท่านั้น และสัดส่วนดังกล่าวให้บังคับใช้กับ ข้าราชการท้องถิ่นกับฝ่ายการเมือง ถ้าเป็นบุคคลภายนอกหรือข้าราชการอื่นไม่ได้รวมไว้ด้วย เช่น วิทยากร ผู้ว่าฯ ท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอ

คิดว่าทุกท้องถิ่นน่าจะเคยพา อสม.กรรมการชุมชนไปศึกษาดูงานนะครับ ถือว่าเป็นบุคคลภายนอก


มติ ครม.ที่หนังสือดังกล่าวอ้างถึงเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครับ

ตามเอกสารแนบมาด้วยนะครับ


http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb2/eb121250/173.pdf

http://www.kokduloei.com/index.php?option=com_remository&Itemid=26&func=download&id=23&chk=821af0503ec16b309a1f81c11168d122&no_html=1&fname=reg1177908684296.pdf
Admin : กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่ายวิชาการ   [แก้ไข]
15/06/2011 - 15:28

00904-1 No. 2

ที่เทศบาลก็โดนเรียกคืนค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นบุคคลภายนอก ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง โครงการอบรมและดูงานภายในประเทศ  จะทำอย่างไรดี  ได้เบิกตามระเบียบอบรม 49  แต่สตงชี้ว่าผิดเรียกคืน 50,000 บาทvipa - vipa_2553 at hotmail.co.th
17/06/2011 - 15:59 - 110.77.251.xx
ต้องชี้แจงสตงมั๊ย ข้นตอน
viเทศบาล ลบ -
17/06/2011 - 16:16 - 110.77.251.xx

00904-1 No. 3

ต้องชี้แจง สตง.ครับ ถ้าหากดูเอกสารตามเอกสารที่ฝ่ายวิชาการให้มาตามกระทู้ 00904-1 No. 2 สามารถทำได้ ต้องชี้แจง ครับ และให้ผู้ว่าเป็นผู้วินิจฉัย ตาม ระเบียบ การเงิน ถ้า สตง.ยังเห็นว่า ต้องคืนเงินอยู่ และถ้าผู้ว่าเห็นตามที่ สตง.ชี้ เราก็ รวบรวมหลักฐานทั้งหมด ฟ้องศาลปกครอง และให้ขอคำคุ้มครองชั่วคราวยังไม่ต้องคืนเงินจนกว่า ศาลจะมีคำพิพากษา ซึ่งในปัจจุบัน ทุกคดีที่ ท้องถิ่นนำฟ้องศาลปกครอง ส่วนใหญ่จะชนะคดีหมดเลย แสดงให้เห็นว่าพวกเราทำงาน โดยยึดหลักกฎหมาย  บนพื้นฐานของกฎหมาย แต่หน่วยงาน ตรวจสอบทำงานพื้นฐานของความเข้าใจของตนเอง ซึ่ง มีมาตรฐานไม่เหมือนกัน เราต้องฟ้อง เพื่อจะได้เป็นคดีตัวอย่างและเป็นกรณีศึกษาให้กับ เพื่อนๆ ท้องถิ่นเราได้ถือปฏิบัตินะครับคนเทศบาล - 123 at gmail.com
21/06/2011 - 17:53 - 125.26.203.xx

00904-1 No. 4

เทศบาลได้จัดโครงการศึกษาดูงานที่จังหวัดกระบี่ และพังงา ต้องมีค่าใช้จ่ายการเช่าเรือ และค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยาน เป็นเกาะต่างๆ ไม่ทราบว่าค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน สามารถเบิกจ่ายให้กับผู้เข้าฝึกอบรมภายนอกได้หรือไม่

 อ้อย - ph.supattra at gmail.com
15/04/2013 - 12:52 - 101.109.52.xx

00904-1 No. 5


หน้า : 1