00997-1PHP infoBoard V.7 Plus
แจ้ง นายกเทศบาล รอง เลขา ที่ปรึกษา นายกอบต รอง เลขา ยื่นบัญชีทรัพย์สิน

ตามประกาศคณะกรรมการ ปปช เรือ่ง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย และสมาชิกสภาท้องถิ่น ของ อปท เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2554

ยกเว้น สมาชิกสภาเทศบาล (เทศบาลตำบล) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สิน

ต้องยื่นภายใน 30 วันนับจากวันที่ ประกาศมีผลบังคับใช้คือวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ทำให้ขอให้แจ้งให้ท่าน นายก รอง เลขา ที่ปรึกษา ยื่นบัญชีตามแบบที่ คณะกรรมการ ปปช  กำหนด ภายใน 30 สิงหาคม 2554 ด้วยyut - __ at hotmail.com
8/08/2011 - 10:55 - 118.173.243.xx
รวมทั้องทรัพย์สินของ สามี หรือภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บ www.nacc.go.th
yut ลบ -
8/08/2011 - 11:03 - 118.173.243.xx

 

นับจากวันที่ 29 ก.ค. 2554 ต้องยื่นภายใน 30 วัน คือภายในวันที่ 27 ส.ค. 2554 ครับ

บุคลากรเลย - pongsapat.ph at gmail.com
8/08/2011 - 11:35 - 113.53.161.xx

00997-1 No. 1

อยากให้ขยายเวลาออกไปก่อน น่าจะให้เวลาสัก สามเดือน ตอนนี้ใครจะเตรียมตัวทัน และที่สำคัญยื่นไม่ตรงคู่แข่งร้อง ก็ ติดคุกพอดีนายก - wfh at yah66.c60
8/08/2011 - 18:42 - 223.206.80.xx

00997-1 No. 2


หน้า : 1