01010-1PHP infoBoard V.7 Plus
คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๒)

ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๒) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๓๒)

รายละเอียดคลิกดูที่นี่http://www.tessaban.com/do***ents/pdf_file/moneydegree.pdf
Admin : กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่ายวิชาการ   [แก้ไข]
16/08/2011 - 15:57
ขอสอบถามว่า แล้วที่ออกประกาศ กท.เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และบัญชีตามฯคุณวุฒิฯ ฉบับที่ 1 ที่ใช้เบิกต้งแต่ 1 ต.ค.53 - มี.ค.54 สำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติครบแต่ช่วงอัตราเงินเดือนไม่ตรงตามช่วงในบัญชีแนบท้าย จะให้เบิกในอัตราเท่าใด เช่น ใช้วุฒิป.โท ก่อน มี.ค.53 ณ ช่วงต.ค.53-มี.ค.54 ได้รับอัตราเงินเดือน 13,960.-บาทแต่ช่วงอัตราเงินเดือนที่จะได้รับเงินเพิ่มตามวุฒิไม่มีหรือไม่ตรงช่วงใด (อยู่ระหว่างช่วงเงินเพิ่ม 1,300 กับช่วง 1,100.-บาท อย่างนี้ควรจะเบิกเงินเพิ่มปรับตามวุฒิเท่าใดถึงจะถูกต้อง แต่ ฉบับที่2 ที่ออกประกาศและบัญชีแนบท้ายมา เงินเดือนปัจจุบัน 15,050.-บาท ช่วงตรงตามบัญชีได้รับเงินเพิ่ม 1,050.-บาท จึงอยากจะเรียนถามฝ่ายวิชาการพอจะให้คำตอบได้หรือไม่
สป.ทต. ลบ -
17/08/2011 - 17:12 - 113.53.95.xx

 

การปรับเงินตามวุฒิฉบับที่ 2 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบัญชีเงินเพิ่มตามวุฒิ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2554 และให้ใช้ฉบับที่ 2  ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554 แทน ก็เป็นอันว่าบัญชีเดิมยกเลิกใช้บัญชีใหม่ ตัวนี้แทน ก็เบิกตามตัวใหม่นะครับ แต่ถ้าพึ่งเบิกกันนะครับให้ ออกเป็น ประกาศ ก.จังหวัดก่อน แล้วเขาจะซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกรรมการฝ่ายวิชาการ - nomonline at gmail.com
17/08/2011 - 17:39 - 125.26.201.xx
จากคำถามเดิมที่ต่อเนื่อง ถ้าหากใช้บัญชี ฉบับที่ 2 เบิก ตั้งแต่เดือน ต.ค.53 ณ เดือน ต.ค. 53 ได้รับเงินเดือน 13,960.-บาท ซึ่งไม่มีในช่วงเงินเดือนตามบัญชี ฉบับที่ 2 มีแต่ช่วงที่ใกล้เคียง คือ 13,470 - 13,910 จะได้รับเงินปรับเพิ่ม 1,680.-บาท และข้ามมาอีกช่วงคือ 14,030 - 14,310 ได้รับปรับเพิ่ม 1,470.-บาท ซึ่งก็คือไม่มีช่วงให้เบิกได้เหมือนฉบับที่ 1 ปัญหาอยู่ที่ว่า ต.ค.53 เงินเดือน(13,960)ไม่อยู่ในช่วงที่กำหนดทั้งฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 จะทำอย่างไรดี มีเพื่อนที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันที่อยู่ อปท.อื่น
สป.ทต. ลบ -
18/08/2011 - 14:02 - 113.53.93.xx

01010-1 No. 1

ขอถามหน่อยนะครับ....

แล้วเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุ ณ ปัจจุบันนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วครับ....ให้อ้างตามหนังสือฉบับไหน(สืบค้นจากลิ๊งค์ไหนก็ได้ครับ)

ขอบคุณกรรมการฝ่านวิชาการครับนักวิชาการป.โท - ritthaphai at gmail.com
18/08/2011 - 11:33 - 118.173.180.xx

01010-1 No. 2


หน้า : 1