01070-1PHP infoBoard V.7 Plus
ถาม กรรมการฝ่ายวิชาการฯ

เทศบาล ก. โอนย้าย พนักงาน ไป เทศบาล ข. วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔   เทศบาลใดจะเป็นผู้ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั่งที่ ๑ ให้กับพนักงานที่โอนย้าย  ดังกล่าว  เทศบาล ก. หรือ ข.  กรุณาตอบด้วย หากมีเอกสารอ้างอิงหาให้ด้วยค่ะ เพราะ เทศบาล ก.ออกคำสั่งเลื่อน แล้ว ส่งคำสั่งให้ เทศบาล ข. ต่อมา เทศบาลก. ยกเลิกคำสั่ง อ้างว่าผิดเพราะ พนักงาน ดังกล่าว ได้พ้นจากเทศบาล ก.แล้ว ต้องไปออกคำสั่งเลือนขั้นเงินเดือน ณ  เทศบาล ข.ซึ่งเป็นสังกัดแห่งใหม่

บุคลากรใหม่ - tos at hotmail.com
23/09/2011 - 21:46 - 223.206.24.xx
ณ วันที่ 1 มีนาคม และ 1 กันยายน ของปีใด พนักงานเทศบาลคนใด อยู่ในสังกัดใด ต้องใช้ฐานเงินเดือนมาคำนวณ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ เทศบาลแห่งนั้น ในวันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม แล้วแต่กรณี เข้าใจว่า การย้าย ณ วันที่ 5 มกราคม พนักงานเทศบาลคนดังกล่าวจะต้องใช้ฐานเงินเดือนมารวมกับเทศบาล ข. ณ วันที่ 1 มีนาคม ดังนั้น เทศบาล ข.จะต้องเป็นผู้ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน ต่อไป
ปลัด ทต. ลบ -
24/09/2011 - 14:44 - 183.88.76.xx
ขอโทษค่ะ พนักงานเทศบาล ที่ย้ายไปเทศบาล ข.นั้น โอนนที่ย้าย ไปวันที่ ๒ มีนาคม ค่ะ
บุคลากรใหม่ ลบ -
24/09/2011 - 15:12 - 223.205.51.xx
-วันที่ 1 มี.ค. เขายังเป็นพนักงาน ก ก็ต้อง ก ชิครับ
r ลบ -
24/09/2011 - 16:06 - 125.26.226.xx
หากเป็น ก ตามที่คุณ r ว่าหากออกคำสั่งเลื่อนขั้นในวันที่ 1 เม ย พนักงานผู้นั้นได้พ้นจาก เทศบาล ก ไปแล้ว จะมีอำนาจออกคำสั่งหรือครับ
s ลบ -
24/09/2011 - 20:01 - 223.204.218.xx

 

เทศบาล ข. ครับ เพราะในวันที่ออกคำสั่งต้องไม่ก้อนวันที่ 1 เม.ษ. พนักงานเทศบาลสังกัด เทศบาล ข. แล้ว เพียงแต่ไม่ต้องนำฐานเงินเดือนของบุคคลดังกล่าวมาคำนวณ เพราะโอนย้ายมาวันที่ 2 มีนาคม

บุคลากรเลย - pongsapat.ph at gmail.com
25/09/2011 - 10:39 - 125.26.210.xx
กรรมการฝ่ายวิชาการ ตอบได้แล้วครับ รอฟังอยู่ ครับ
พนักงานเทศบาล ลบ -
25/09/2011 - 21:12 - 223.206.93.xx

01070-1 No. 1

พวกคุณก็ไปติดว่าเขาเคยอยู่ที่ไหน....

ผอ.กองฯ - xxxx at xxx.com
25/09/2011 - 23:12 - 125.26.223.xx
ตามบุคลากรเลยตอบนะครับถูกต้องแล้ว ให้ไปดูประกาศ ก.จังหวัดเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับ เขากำหนดไว้ชัดเจนส่วนฐานเงินเดือนคุฌเสียให่เทศบาลเก่าไป แต่เทศบาลที่รับโอนคุณต้องเสียฐานเงินเดือนให้คุณไปปกติแล้วเขาจะไม่ยอมให้ตัดโอนกันหลังวันที่1มีนาคมและหลัง 2กันยายนจนกว่าจะออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งเพราะจะเกิดปัญหาดังกล่าวตามมา แต่ถ้าจำเป็นก็ทำได้ไม่มีข้อห้ามนะครับ ต้องขอโทษที่ติบช้าตอนนี้กำลังติดตามเรื่องเงิน 6%และเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นนเครับ
กรรมการฝ่ายวิชาการ ลบ -
26/09/2011 - 11:50 - 119.42.76.xx
แก้ไข หลังวันที่1มีนาคมคือ2-31มีนาคมหลังวันที่1กันยายนคือ2-30กันยายน
กรรมการฝ่ายวิชาการ ลบ -
26/09/2011 - 11:58 - 119.42.76.xx
แก้ไข หลังวันที่1มีนาคมคือ2-31มีนาคมหลังวันที่1กันยายนคือ2-30กันยายน
กรรมการฝ่ายวิชาการ ลบ -
26/09/2011 - 11:59 - 119.42.76.xx
ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว131 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2548 ให้กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งโอน (ย้าย) โดย อปท. ต้นสังกัดเดิมยังไม่ออกคำสั่งเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ อปท. ที่โอน(ย้าย) ไปสังกัดใหม่ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยอาจประสานกับ อปท. ต้นสังกัดเดิมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 2. ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว346 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2546 กำหนดให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน) ให้มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนจำนวน 1 ขั้น ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 1 มีนาคม หากมีเศษถึงครึ่งให้ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิ้ง"
กรรมการฝ่ายวิชาการ ลบ -
27/09/2011 - 01:30 - 125.26.203.xx
ดูเอกสารอ้างอิง http://www.nptlocal.go.th/files/order/20090827093512yydjz.pdf

Admin : กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่ายวิชาการ   [แก้ไข] ลบ
27/09/2011 - 01:42

- แก้ไขล่าสุด
27/09/2011 - 01:43


01070-1 No. 2

ดูหน.ที่มท 0809.3/ว.131 ลว 13 มิ.ย.48tana - tanakoon at gmail.com
26/09/2011 - 12:00 - 118.173.228.xx

01070-1 No. 3

ก ประเมิน แล้วส่งผลการประเมินให้ ข ออกคำสั่งเลื่อนขั้นว่าที่อดีตบุคลากร - vivas2549 at gmail.dot.com
29/09/2011 - 14:16 - 118.175.74.xx

01070-1 No. 4

ในกรณีที่พนักงานเทศบาล โอนมาหลัง 1 เม.ย.สังกัดใหม่ได้ฐานเงินเดือนมาคิด 6% สำหรับเงินที่ใช้เลื่อน 1 ต.ค.   คำถาม สังกัดใหม่ต้องนำเงินที่ใช้เลื่อน  ณ 1 เม.ย. ขอพนักงานเทศบาลที่โอน มาหักด้วยหรือเปล่า  เพราะสังกัดเดิมไม่ได้หัก(หักเฉพาะที่มีตัวตน ณ 1 ก.ย.)  ดังนั้น สังกัดใหม่ต้องคิดวงเงินเดือน 6% ของพนักงานเทศบาลที่มีตัวตนปฏิบัติงานจริง ณ 1 ก.ย.  แล้วหักเงินที่ใช้เลื่อน 1 เม.ย. ของพนักงานเทศบาลที่มีตัวตนด้วยหรือเปล่าsp - ssjung_su at hotmail.com
7/10/2011 - 16:45 - 118.172.171.xx

01070-1 No. 5


หน้า : 1